Chat with us, powered by LiveChat

Cena w wezwaniu na akcje Tarczyński S.A. została podniesiona do 14 zł

© monticellllo - Fotolia.com

W dniu 22 lutego EJT Investment S.à r.l., spółka inwestycyjna należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński S.A. („Spółka”) z 12,60 PLN za akcję do 14 PLN za akcję. Zniesiony został też warunek podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji jako warunek zawieszający realizację wezwania.


„Zdecydowaliśmy po raz kolejny o podniesieniu ceny, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy mniejszościowych i potwierdzić, że Wzywający poważnie podchodzi do ich roli w spółce. Cena 14 PLN jest o ponad 11% wyższa od poprzedniej i o ponad 33% od pierwotnej ceny wezwania. Zaproponowana cena jest ostateczna, wynika z rozmów prowadzonych z akcjonariuszami i stanowi w naszej opinii bardzo dobrą ofertę, szczególnie w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi Spółka” –  mówi Dawid Tarczyński, Dyrektor w EJT Investment S.à r.l., podmiocie wzywającym.


EJT Investment traktuje nabycie akcji Tarczyński S.A. jako długoterminową inwestycję strategiczną. Ogłaszając wezwanie dajemy inwestorom możliwość całościowego wyjścia z inwestycji, co w innym przypadku byłoby bardzo trudne ze względu na niską płynność akcji spółki Tarczyński S.A. Ponadto zwracamy uwagę na potrzebę przeprowadzenia pilnych inwestycji w spółce Tarczyński S.A., związanych z rosnąca konkurencją i koniecznością „ucieczki do przodu”, rozwojem produktów i mocy produkcyjnych. Inwestycje będą prowadzone przede wszystkim przy wykorzystaniu finansowania dłużnego, a okres zwrotu tych inwestycji jest relatywnie długi. W związku z tym wskaźniki zadłużenia firmy mogą być bardzo wysokie i ograniczające możliwość wypłacania dywidendy przez spółkę Tarczyński S.A. w najbliższej przyszłości.

 

Tylko do 28 lutego 2018* r. przyjmowane są zapisy w wezwaniu na akcje Tarczyński S.A.

 

Jak odpowiedzieć na wezwanie, szczegóły na stronie http://ejtinvestment.pl/

 

EJT Investment w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Tarczyński S.A. i 100% liczby akcji spółki. Po przeprowadzeniu wezwania EJT Investment zamierza złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wyrażenie zgody na przywrócenie akcjom spółki Tarczyński S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofać akcje spółki Tarczyński S.A. z obrotu na GPW.

 

Na pytania dotyczące Wezwania odpowiedzą pracownicy DM PKO BP pod numerami telefonów:
+48 (22) 521-78-40 oraz +48 (22) 521-79-37 lub DM BZ WBK pod numerem +48 (61) 856-46-50.

 

*Akcjonariusze mający rachunek maklerski u innego niż DM PKO BP i DM BZ WBK, powinni mieć na uwadze, że procedury uzyskania świadectwa depozytowego wystawianego przez ich dom maklerski, które jest niezbędne do złożenia zlecenia sprzedaży akcji w wezwaniu, mogą trwać kilka dni.

 

Źródło: EJT Investment S.à r.l.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie