Chat with us, powered by LiveChat

PGE zwiększa zyski w I kw. 2017 roku, ale zawiesza dywidendę

Skomentuj artykuł
© Coloures-pic - Fotolia.com

Skonsolidowany zysk netto PGE wyniósł w I kw. 2017 roku 963 mln zł i był wyższy o 11% wobec I kw. 2016 roku. Zarząd spółki zarekomendował zawieszenie wypłat dywidendy do 2019 roku.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PGE S.A.:

 

 Wybrane dane finansowe (mln zł)

I kw. 2017 r.

I kw. 2016 r.

Przychody ze sprzedaży

5 741

7 133

Zysk brutto na sprzedaży

1 592

1 528

Zysk z działalności operacyjnej

1 201

1 123

Zysk brutto

1 147

1 075

Zysk netto

963

869

Źródło: PGE S.A.

 

Przychody ze sprzedaży grupy PGE w I kw. 2017 roku spadły o 20% do 5,7 mld zł. Wynika to w dużej mierze z wyłączeń konsolidacyjnych. W sprawozdaniu finansowym spółki opisano to w następujący sposób:


„Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w okresie zakończonym dnia 31 marca 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z obniżenia tzw. „obliga giełdowego” oraz uzyskania niższej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej. Obniżenie obliga giełdowego począwszy od roku 2017 spowodowało, iż większa ilość energii elektrycznej sprzedawana jest bezpośrednio pomiędzy spółkami Grupy PGE. Transakcje te podlegają eliminacji na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

 

Patrząc na dane operacyjne widzimy, że I kw. 2017 roku był dla PGE rekordowy pod kątem niektórych wskaźników. Dla przykładu wydobycie węgla brunatnego wyniosło 13,34 mln ton wobec 11,1 rok wcześniej, a produkcji energii elektrycznej netto była wyższa o 14% rok do roku i wyniosła 15 TWh. Najwięcej energii PGE produkuje z elektrowni opalanych węglem brunatnym (10,57 TWh).

 

O 7% w okresach porównywalnych zwiększył się zysk na działalności operacyjnej, który wyniósł 1,2 mld zł. Zysk na poziomie EBITDA był wyższy rok do roku również o 7% i osiągnął wartość 1,9 mld zł. Sporo niższe były nakłady inwestycyjne. W I kw. 2016 roku miały one wartość 1,8 mld zł, a rok później 1,1 mld zł. Największy wydatek inwestycyjny w ostatnim kwartale stanowiła budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole (440 mln zł), a następnie budowa bloku 11 w Elektrowni Turów (43 mln zł) i budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów (42 mln zł).

W poszczególnych segmentach działalności grupy kapitałowej PGE, największy udział w zyskach na poziomie EBITDA w I kw. 2017 roku miał segment Energetyki Konwencjonalnej (992 mln zł), a następnie Dystrybucji (618 mln zł), Obrotu (243 mln zł) oraz Energetyki Konwencjonalnej (91 mln zł).

 

W bilansie na koniec marca 2017 roku rzuca się w oczy duży stan środków pieniężnych w wysokości 4,6 mld zł. W strukturze pozostałych składników aktywów trwałych i obrotowych nie widać większych zmian. W pasywach suma zadłużenia kredytowego to 9,8 mld zł, co daje dług netto na poziomie 5,2 mld zł. Zestawiając ten poziom z 1,9 mld zł zysku EBITDA z raportowanego kwartału, można stwierdzić, że poziom zadłużenia grupy nie jest wysoki. Dług netto do EBITDA pozostał na poziomie 0,7. W razie potrzeby grupa mogłaby spokojnie sięgnąć po kolejny dług.

 

Kto wie czy spora zdolność kredytowa nie zostanie wykorzystana dość szybko. Przypomnijmy, że 11 maja br. PGE złożyła indywidualną ofertę nabycia aktywów EDF w Polsce. W ich skład wchodzą między innymi 4 elektrociepłownie (Kraków, Gdańsk, Gdynia, Toruń), Elektrownia Rybnik, udziały w ZEC Kogeneracja (właściciel 4 elektrociepłowni we Wrocławiu, Zielonej Górze, Czechnicy i Zawidawie) oraz sieci dystrybucji ciepła w Toruniu. Potencjalna cena transakcji nie została podana w komunikacie. Umowa sprzedaży może zostać zawarta do 26 lipca tego roku. Wcześniej do transakcji kupna aktywów EDF PGE miało połączyć siły z Eneą, Energą i PGNiG Termiką, jednak te podmioty odstąpiły od udziału w potencjalnej transakcji.

 

Szokującą informację zarząd PGE podał w odniesieniu do dywidendy. Otóż zarząd rekomenduje zawieszenie wypłat dywidend z zysków za lata 2016-2018. Tłumaczy to koniecznością finansowania ambitnego programu rozwoju oraz ograniczenie wzrostu poziomu zadłużenia. Po 2018 roku intencją zarządu jest powrót do dotychczasowej polityki dywidendowej tj. rekomendowanie wypłat na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Za 2015 rok dywidenda wyniosła 25 gr na akcję.

 

Po informacji o rekomendacji zarządu w zakresie zawieszenia dywidendy, inwestorzy wyprzedają dziś akcje PGE. O godz. 12 tracą one aż 7% i po wczorajszych dużych wzrostach nie ma już śladu. Z punktu techniki kurs spadł pod nowo wyrysowaną linię trendu spadkowego, ale nadal jest ponad krótkoterminową linią trendu wzrostowego. Oporem są obecnie poziomy 12 i 12,5 zł, a wsparciem 11,5 zł.

 

PGE - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: PGE S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie