Chat with us, powered by LiveChat

Quercus niemal cały zysk netto za 2016 rok przeznaczy na skup akcji własnych

Skomentuj artykuł
© Julien Eichinger - Fotolia.com

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. podjęło uchwalę dotyczącą przeznaczenia niemal w całości uzyskanego zysku netto w 2016 roku na skup akcji własnych. Cena za jedną akcję w skupie będzie o 45% wyższa od kursu akcji z dnia podjęcia uchwały.

 

ZWZ Quercus TFI odbyło się 27 kwietnia 2017 roku. Oprócz standardowych uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok czy udzielania absolutorium poszczególnym osobom, ZWZ podjęło uchwałę dotyczącą skupu akcji własnych. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 28,32 mln zł. Przypomnijmy, że w 2016 roku Quercus TFI osiągnął zysk netto w kwocie 28,49 mln zł, a przepływy z działalności operacyjnej wyniosły podobną wartość – 28,9 mln zł. Uchwała zakłada też zarezerwowanie 80 tys. zł na pokrycie kosztów nabycia akcji i tym samym kwota 28,4 mln zł posłuży do utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

 

„Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki” – czytamy w uchwale.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze warunki program skupu akcji własnych:

  • łączna liczba nabywanych akcji – nie więcej niż 6 000 000 (nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów),
  • nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,50 zł,
  • nabyte w wezwaniu akcje mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia,
  • nabycie akcji własnych może nastąpić do 30 czerwca 2017 roku.

 

Podjęta uchwała jest zgodna ze wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli Quercus TFI. Dopuszczali oni wcześniej alternatywny scenariusz w postaci podzielenia zysku za 2016 rok na wypłatę dywidendy i skup akcji własnych.

 

Kurs akcji Quercusa w dniu dzisiejszym nie zareagował na opublikowaną informację. Najwyraźniej podjęta uchwała jest zgodna z oczekiwaniami inwestorów. W styczniu bieżącego roku akcje wybiły się dynamicznie ponad linię trendu spadkowego, która trwała niemal dwa lata. Od lutego mamy do czynienia z konsolidacją w przedziale 6-7,2 zł.

 

Quercus - Analiza techniczna
Źródło: Stooq

 

 

Źródło: Quercus S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie