Chat with us, powered by LiveChat

7 spółek, których akcje najbardziej wynagrodziły ryzyko inwestorów

Skomentuj artykuł
© lassedesignen

Sprawdziliśmy, dla których spółek z warszawskiej giełdy relacja nadwyżkowej stopy zwrotu do miary ryzyka okazała się w ostatnich miesiącach najwyższa.

 

Ocena efektywności inwestycji dla wielu giełdowych „graczy” najczęściej zaczyna i kończy się na wyliczeniu osiągniętej w wybranym okresie stopy zwrotu. W ostatnich dwóch latach na warszawskim parkiecie bezkonkurencyjna pod tym względem okazała się inwestycja w akcje spółki FAM, która dała zarobić około 1206%. Analizując stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące, wśród najlepszych inwestycji wymienić należałoby także akcje spółek: Yolo, Polcolorit, Drop, Agroton, Platynowe Inwestycje, Abadaon Real Estate, Oponeo.pl czy JSW.


Co jednak by było, gdybyśmy brali pod uwagę nie tylko stopę zwrotu, ale także ryzyko związane z inwestycją w akcje danej spółki, mierzone odchyleniem standardowym stopy zwrotu (im wyższa wartość odchylenia standardowego, tym wyższa zmienność, a więc i wyższy poziom ryzyka)? W tym celu posłużmy się wskaźnikiem Sharpe’a, który obliczany jest jako zwrot z premii za ryzyko (nadwyżkowa stopa zwrotu) przypadający na jednostkę podjętego ryzyka inwestycyjnego, a inaczej mówiąc – jako iloraz różnicy średniej osiągniętej stopy zwrotu i średniej stopy zwrotu z instrumentu wolnego od ryzyka przez odchylenie standardowe stopy zwrotu. Generalnie, im wyższe wartości przyjmuje współczynnik Sharpe’a, tym wyższa jest jakość inwestycji i tym dla inwestora lepiej.

 

Wzór na współczynnik Sharpe'a
Źródło: opracowanie własne.

 

Wartości współczynnika Sharpe’a dla poszczególnych spółek publikowane są między innymi przez serwis internetowy biznesradar.pl (obliczane na podstawie tygodniowych stóp zwrotu z ostatnich 24 miesięcy, tj. 104 tygodni). Poniżej przedstawiamy 7 spółek, dla których wskaźnik Sharpe’a przyjął dla wspomnianego wyżej okresu najwyższe wartości.

1. FAM

Jak się okazuje, w ostatnich 24 miesiącach kupno akcji spółki FAM było najlepszą inwestycją nie tylko pod względem osiągniętej stopy zwrotu, ale także uwzględniając podjęte ryzyko. Według danych biznesradar.pl wskaźnik Sharpe’a dla tych walorów wyniósł 0,32.

 

FAM – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

W ostatnich okresach notowania akcji FAM wspierane były informacjami o wyraźnie poprawiających się wynikach finansowych spółki – dzięki rozpoczętej w 2014 roku gruntownej restrukturyzacji firmy. W 2016 roku wynik netto emitenta wyniósł 19,5 mln zł w porównaniu do 9,4 mln zł wypracowanych rok wcześniej i straty na poziomie 17,3 mln zł wykazanej w 2014 roku.

2. PGS Software

PGS Software to druga w naszym rankingu spółka. Według danych serwisu biznesradar.pl za ostatnie 24 miesiące wskaźnik Sharpe’a dla jej akcji wyniósł 0,29.

 

PGS Software – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Spółka PGS Software systematycznie zwiększa skalę prowadzonej działalności i realizowanych projektów. W 2016 roku jej przychody ze sprzedaży wyniosły 76,2 mln zł w porównaniu do 57,1 mln zł wypracowanych rok wcześniej. Jednocześnie wynik EBITDA wzrósł z poziomu 16,7 mln zł do 21 mln zł, a wynik netto z poziomu 13,3 mln zł do 16,1 mln zł. Jak napisano w raporcie rocznym za 2016 rok, Zarząd PGS Software również na obecny rok patrzy optymistycznie, a tendencja wzrostowa powinna zostać utrzymana.

3. PCC Rokita

Trzecie miejsce w naszym rankingu przypadło spółce PCC Rokita. W przypadku jej akcji wskaźnik Sharpe’a za ostatnie 24 miesiące przyjął wartość 0,28.

 

PCC Rokita – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Miniony rok był dla Grupy PCC Rokita bardzo udany. Spółka osiągnęła w nim 290,4 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA, co stanowiło poprawę wobec 2015 roku o blisko 85%. Zysk netto zwiększył się przy tym o 139% do poziomu 202,7 mln zł, choć częściowo był to efekt zdarzeń jednorazowych (w postaci sprzedaży uzyskanych w wyniku przetargu świadectw efektywności energetycznej oraz postoju szeregu instalacji w I połowie 2015 roku).

4. Benefit Systems

Według danych serwisu biznesradar.pl wskaźnik Sharpe’a dla akcji spółki Benefit Systems za ostatnie 24 miesiące przyjął taką samą wartość jak w przypadku walorów PCC Rokita, tj. 0,28.

 

Benefit Systems – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Rok 2016 był dla Benefit Systems kolejnym udanym okresem. Udało się w nim spółce dynamicznie zwiększyć zyski, za czym podążyły także wyższe marże. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 118,8 mln zł w porównaniu do 70,4 mln zł osiągniętych w 2015 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej zwiększył się natomiast z poziomu 49,1 mln zł do 82,8 mln zł.

5. Wielton

W przypadku akcji spółki Wielton współczynnik Sharpe’a z okresu 24 ostatnich miesięcy przyjął wartość 0,27.

 

Wielton – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

W minionym roku Grupa Wielton niemal podwoiła swoje przychody ze sprzedaży, które wyniosły w 2016 roku 1,2 mld zł wobec nieco ponad 0,6 mld zł wykazanych rok wcześniej. Jednocześnie wynik operacyjny zwiększył się z poziomu 44,6 mln zł do poziomu 82,4 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł z poziomu 33,9 mln zł do 55,1 mln zł. Aspiracją Grupy na następne cztery lata działalności jest umocnienie trzeciej pozycji na europejskim rynku naczep i przyczep i osiągniecie docelowo około 9% udziału w rynku (wobec posiadanego obecnie udziału na poziomie poniżej 5%).

6. AmRest Holdings

Podobnie jak w przypadku akcji spółki Wielton, jak pokazuje serwis biznesradar.pl, wartość współczynnika Sharpe’a dla walorów AmRestu według danych z ostatnich 24 miesięcy wynosi 0,27.

 

AmRest Holdings – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Ubiegły rok był dla Grupy AmRest kolejnym okresem bardzo dynamicznego rozwoju. W 2016 roku spółka otworzyła aż 146 nowych restauracji, a także nabyła sieć Starbucks w Niemczech i część biznesu KFC w tym kraju. W konsekwencji skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do poziomu 4,2 mld zł w porównaniu do 3,3 mld zł wypracowanych w 2015 roku. Jednocześnie wynik EBITDA zwiększył się z poziomu 436 mln zł do 556 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł z poziomu 160 mln zł do 191 mln zł w 2016 roku. Jak wskazano w raporcie rocznym spółki, możliwe jest znaczne przyspieszenie tempa otwarć w 2017 roku. Na bieżąco monitorowany jest również rynek fuzji i przejęć pod kątem potencjalnych akwizycji, których realizacja wpisywałaby się w strategię Grupy AmRest.

7. Oponeo.pl

Oponeo.pl to trzeci po spółkach Wielton i AmRest emitent akcji, dla którego wskaźnik Sharpe’a wyliczony dla ostatnich 24 miesięcy przyjął wartość 0,27.

 

Oponeo.pl – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Po czterech kwartałach 2016 roku przychody Grupy Oponeo.pl wyniosły 546 mln zł w porównaniu do 418 mln zł wypracowanych rok wcześniej. Jednocześnie wynik z działalności operacyjnej wzrósł z poziomu 11,2 mln zł do 26,2 mln zł, a wynik netto zwiększył się z poziomu 10,6 mln zł do 15,6 mln zł. Lepsze wyniki finansowe to między innymi efekt większej sprzedaży opon, w tym przede wszystkim rekordowej sprzedaży odnotowanej w IV kwartale 2016 roku. Jak podaje spółka, wśród strategicznych planów na kolejne kwartały znajdują się między innymi umacnianie pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz wzrost sprzedaży za pośrednictwem funkcjonujących na rynkach zagranicznych sklepów internetowych. Niedawno spółka poinformowała także o uruchomieniu serwisu internetowego z oponami na Węgrzech.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie