Chat with us, powered by LiveChat

UNIMOT: oferta publiczna akcji. Celem wzrost sprzedaży paliw i rynek regulowany GPW

Do 21 lutego można zapisywać się na akcje UNIMOT. Spółka chce pozyskać środki na wzrost sprzedaży paliw, rozwój sieci stacji pod marką AVIA oraz technologie mobilne wspierające sprzedaż paliw. Celem jest też przeniesienie notowań z NewConnect na GPW.

 

Grupa UNIMOT, od 25 lat działająca w branży paliwowej, jest wiodącym niezależnym importerem i dystrybutorem paliw, głównie oleju napędowego. Od 2012 r. spółka notowana jest na NewConnect, jednak z przychodami na poziomie 2,5 mld zł i zyskiem netto w okolicach 30 mln zł UNIMOT ma ambicje, by przenieść notowania akcji na rynek regulowany GPW.

 

Oprócz importu i dystrybucji oleju napędowego, Grupa UNIMOT jest również jednym z największych dostawców autogazu (LPG) w południowej Polsce. Dystrybucja prowadzona jest z własnej rozlewni, sprzedaż prowadzona na własnej stacji paliw, a także przez ok. 80 stacji innych podmiotów (działających w promieniu do ok. 200 km od rozlewni), z którymi UNIMOT ma wieloletnie relacje handlowe. Gaz LPG sprzedawany jest również w butlach, które trafiają do ok. 1300 klientów. Grupa posiada również jedną z kilku w Polsce skraplarni gazu ziemnego umożliwiającą produkcję gazu ziemnego skroplonego (LNG). Grupa sprzedaje gaz ziemny dużym odbiorcom końcowym, z wykorzystaniem gazociągów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Natomiast z własnych sieci dystrybucji sprzedaż kierowana jest przede wszystkim do dużych odbiorców przemysłowych i instytucjonalnych, ale do gazociągów podłączani są również odbiorcy indywidualni. W 2016 r. Grupa UNIMOT rozpoczęła również obrót energią elektryczną.

 

 

UNIMOT oferuje obecnie 2,2 mln akcji w ofercie publicznej. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 45 zł za akcję. Oznacza to, że do Spółki może trafić 99 mln zł. UNIMOT w prospekcie emisyjnym określił 3 główne cele:

 

  • finansowanie wzrostu sprzedaży paliw – kapitał obrotowy jest w tej branży kluczowy do zwiększania przychodów
  • wprowadzenie nowej marki stacji paliw w Polsce, UNIMOT ma umowę ze szwajcarską marką AVIA, której stacje paliw działają w całej Europie. Do 2020 roku UNIMOT chce kierować siecią 100 stacji z logo AVIA
  • rozwój nowoczesnych technologii pomocnych w sprzedaży oleju napędowego i benzyn, UNIMOT pracuje nad aplikacją Tankuj24 do zakupów paliwa on-line

 

Celem alternatywnym dla finansowania wzrostu sprzedaży paliw może być przejęcie innego podmiotu z branży.

 

W przypadku objęcia całej nowej emisji 2,2 mln akcji, nowi inwestorzy będą posiadać blisko 27,4% głosów w kapitale zakładowym, uprawniających do 25,2% głosów na WZA.

Strategia wzrostu Grupy UNIMOT

Strategia Grupy UNIMOT obejmuje koncentrację na wzroście sprzedaży paliw płynnych, rozwijanie infrastruktury i sprzedaży paliw gazowych, rozpoczęcie obrotu energią elektryczną i inwestycje w nowoczesne technologie oraz kapitał ludzki. Spółka od 2014 r. intensywnie rozwija sprzedaż paliw płynnych, w szczególności oleju napędowego i biopaliw. Dzięki rozwojowi tej działalności Grupa UNIMOT stała się wiodącym niezależnym importerem tego paliwa do Polski i znaczącym niezależnym dystrybutorem. Realizowana w ostatnich latach strategia rozwoju handlu olejem napędowym zaowocowała znaczącym zwiększeniem przychodów i dużą dynamiką wzrostu zysku netto Grupy. Zgodnie z szacunkowymi wynikami za 2016 r. przychody Grupy UNIMOT wyniosły 2,5 mld zł, a zysk netto 30 mln zł. Oznacza to wzrost przychodów rok do roku o 68% i wzrost zysku netto o 141%.

Cel: rynek regulowany GPW

Celem UNIMOT jest wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW i tym samym przeniesienie notowań z NewConnect na rynek GPW. Intencją Spółki jest, aby akcje notowane na NewConnect oraz PDA nowej emisji zadebiutowały na rynku GPW niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji oferowanych w ofercie publicznej

Kluczowe parametry oferty publicznej

Oferta publiczna obejmuje emisję nie więcej niż 2.200.000 akcji. Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Inwestorom indywidualnym zaoferowano 20% akcji oferowanych. Zapisy na akcje wśród Inwestorów Indywidualnych są przyjmowane do 21 lutego, zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają o jeden dzień dłużej.

 

Zapisy na akcje UNIMOT składać można w biurach 5 domów maklerskich: DM BOŚ, BM Alior Bank, DM PKO BP, DM mBanku, DM Millennium, także za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Zapis składany przez inwestora indywidualnego musi opiewać na co najmniej 50 akcji i nie więcej niż 200.000 akcji. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, z zastrzeżeniem, iż łącznie nie mogą one przekroczyć liczby 200.000 sztuk akcji.

 

Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Doradcą prawnym Spółki w związku z Ofertą jest Kancelaria Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy.

Przewidywany harmonogram publicznej oferty akcji UNIMOT S.A.

od 10 do 21 lutego 2017 r.

Zapisy Inwestorów Indywidualnych, w transzy dla Inwestorów detalicznych

od 10 do 22 lutego 2017 r.

Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia Zapisów

23 lutego 2017 r.

Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty

 

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych UNIMOT S.A. („Spółka”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11.01.2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Prospekt został opublikowany na stronach internetowych Spółki (www.unimot.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl).

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie