Chat with us, powered by LiveChat

Rynek papierów wartościowych

Rynek papierów wartościowych

Witold Bień

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2008

 

Opis wydawcy:

 

W opracowaniu skoncentrowano się na papierach wartościowych o finansowym charakterze, gdyż problematyka innych walorów związanych już ściślej z obrotem handlowym (np. konosamentów, warrantów towarowych, niektórych dokumentów ubezpieczeniowych) stanowi odrębną dziedzinę. Celem opracowania jest zapoznanie Czytelnika z rodzajami, funkcjami i sposobami posługiwania się papierami wartościowymi w praktyce.

 

Opinia SII:

 

Niniejsza pozycja zawiera informacje na temat rodzajów i funkcji papierów wartościowych. Autor scharakteryzował najczęściej występujące walory, jakimi są obligacje, listy zastawne, bony pieniężne, weksle oraz czeki. Szczególną uwagę poświęcono jednak akcjom i charakterystyce rynku giełdowego. Książka nie zainteresuje jednak doświadczonych inwestorów. Jest ona bowiem przeznaczona dla teoretyków rynku oraz dla osób zaczynających swoja przygodę z giełdą, chcących w sposób fundamentalny i gruntowny zdobywać swoją wiedzę na temat rynku kapitałowego. W szczególności zachęcamy do lektury tę ostatnią grupę, aby w przyszłości uniknęli ewentualnych problemów powstałych np. wskutek niewiedzy czym jest i na czym polega prawo poboru…

 

Spis treści:

 

Rozdział 1. Wprowadzenie

1. Istota i rodzaje papierów wartościowych
2. Funkcje papierów wartościowych

Rozdział 2. Charakterystyka lokacyjnych papierów wartościowych

Rozdział 3. Obligacje

1. Pojęcie i znaczenie obligacji
2. Klasyfikacja obligacji według rodzajów
3. Obligacje państwowe (skarbowe)
4. Obligacje samorządowe (komunalne)
5. Obligacje przedsiębiorstw
6. Listy zastawne
7. Wartość (cena) i efektywna stopa oprocentowania obligacji
8. Zasady emisji obligacji w Polsce
9. Emitenci obligacji w Polsce

Rozdział 4. Krótkoterminowe papiery dłużne

1. Pojęcie i funkcje krótkoterminowych papierów dłużnych
2. Bony skarbowe
3. Bony (certyfikaty) bankowe
4. Bony pieniężne (komercyjne) przedsiębiorstw

Rozdział 5. Akcje

1. Pojęcie i znaczenie akcji
2. Klasyfikacja akcji według rodzajów
3. Uprawnienia akcjonariusza
4. Kontrolny pakiet akcji
5. Zasady emisji akcji
6. Sponsorowana emisja akcji
7. Wartość (cena) akcji
8. Podział akcji (split)
9. Prawo poboru akcji
10. Prawa do nowych akcji (PDA)
11. Kwity depozytowe (ADR’y, GDR’y)
12. Warranty na akcje
13. Wskaźniki rynku kapitałowego
14. Wykup własnych akcji z zysku w celu ich umorzenia

Rozdział 6. Rynek kolacyjnych papierów wartościowych

1. Pojęcie i charakterystyka rynku lokacyjnych papierów wartościowych
2. Uczestnicy rynku lokacyjnych papierów wartościowych
3. Fundusze powiernicze (inwestycyjne)
4. Ryzyko na rynku papierów wartościowych
5. Ocena wiarygodności emitentów (rating)
6. Charakterystyka giełd papierów wartościowych
7. Ogólne zasady funkcjonowania giełd papierów wartościowych
8. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
9. Podstawowe operacje giełdowe
10. Systemy notowań kursów na giełdach
11. Zasady zawierania transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
12. Syntetyczne indeksy giełdowe
13. Depozytowy system obrotu papierami wartościowymi
14. Rynki pozagiełdowe papierów wartościowych

Rozdział 7. Weksel

1. Pojęcie weksla
2. Rodzaje i funkcje weksla
3. Elementy składowe weksla i jego klauzule
4. Przenoszenie praw z weksla
5. Bankowe dyskonto weksli
6. Zapłata i zwrotne dochodzenie należności wekslowej
7. Wykorzystanie weksli w płatnościach z tytułu handlu zagranicznego
8. Weksel jako narzędzie kredytów finansowych
9. Wykorzystanie funkcji gwarancyjnej weksla
10. Weksel jako wkład kapitałowy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
11. Nadużycia wekslowe

Rozdział 8. Czeki

1. Pojęcie i funkcje czeku
2. Elementy składowe czeku
3. Rodzaje czeków
4. Zapłata i zwrotne dochodzenie należności czekowej
5. Wykorzystanie czeków w płatnościach z tytułu handlu zagranicznego
6. Nadużycia w obrocie czekowym

 

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie