Chat with us, powered by LiveChat

Fuzja Pekao-BPH - Działania prawne

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) z zadowoleniem przyjęło informację, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające w celu weryfikacji, czy w związku z podziałem Banku BPH SA i przejęciem części jego praw i obowiązków przez bank Pekao SA naruszone zostały prawa konsumentów.


W ocenie Roberta Nogackiego, prawnika współpracującego z SII, zachodzą poważne przesłanki, aby uznać, że niektóre działania banków mogły wyczerpywać znamiona praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W szczególności, mogło w tym wypadku dojść do naruszania obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, ale również do innych bezprawnych działań godzących w zbiorowe interesy konsumentów.


Jak ustaliło SII, pisma do klientów Biura Maklerskiego Banku BPH (BM BPH), które informowały o automatycznym przeniesieniu ich rachunku do DM Pekao SA docierały do nich  w ostatniej chwili, co uniemożliwiało podjęcie świadomej decyzji o pozostaniu w BM BPH. Mimo to klienci, którzy zostali przeniesieni do nowego biura maklerskiego, nie mogą bezpłatnie powrócić do BM BPH, gdyż po dniu 1 grudnia 2007 r. przeniesienie papierów z DM Pekao do „starego” BM BPH wiąże się z opłatą 0,5% wartości posiadanych walorów. Do innych uchybień które mogły mieć miejsce należy zaliczyć m.in. blokadę rachunku, brak możliwości jego aktywacji, utrudnienia w zarządzaniu aktywami, czy też brak telefonicznego dostępu do konta maklerskiego (w pierwszych dniach po połączeniu instytucji). Inwestorzy którzy zwrócili się do SII o pomoc, wskazują także na brak odpowiedniego wsparcia merytorycznego w Punktach Obsługi Klienta DM Pekao SA.

Postępowanie wyjaśniające które prowadzi obecnie Prezes UOKiK poprzedza wszczęcie właściwego postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.  Prezes UOKiK wszczyna je z urzędu, w drodze postanowienia, jeżeli okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – twierdzi Nogacki.  W przypadku, jeśli w toku „właściwego” postępowania zarzuty się potwierdzą, skutki mogą być bardzo dotkliwe dla banku. Jeżeli przedsiębiorca, choćby nieumyślnie, dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć na tego przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

 

SII rozważa możliwość wystąpienia z żądaniem dopuszczenia go do udziału w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, albowiem posiada dokumentację dotyczącą szeregu klientów BM BPH, którzy ponieśli straty na skutek niefortunnych zdarzeń związanych z  fuzją BPH z Pekao. Mimo licznych prób, do chwili obecnej starania SII o zapewnienie tym inwestorom adekwatnego odszkodowania z tytułu zaistniałych niedogodności pozostały bez satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony zarządu Pekao. O ile sytuacja ta nie ulegnie zmianie, SII zamierza podjąć bardziej stanowcze kroki prawne mające na celu egzekwowanie interesów inwestorów indywidualnych, którzy byli klientami BM BPH.


Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie