Dzień otwarty w PKN ORLEN S.A.


* - pola wymagane
Dane osobowe
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Telefon kontaktowy *
PESEL *
Transport *
Dojazd autobusem z Warszawy
Dojazd we własnym zakresie (Dom Technika, ul. Kazimierza Wielkiego 41, 09-400 Płock)
Zgoda uczestnika *
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (Stowarzyszenie) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801; dane kontaktowe: tel.: 71 332 95 60, e-mail: biuro@sii.org.pl. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Projektu Dzień Inwestora Indywidualnego PKN Orlen S.A. (Projekt). Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w Projekcie (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (Art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych): wysyłanie informacji marketingowych. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przechowywane przez okres 7 lat od zakończenia Projektu. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, przy ul. Chemików 7 moich danych osobowych (tj. danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym) w celach związanych z osobistym udziałem w wydarzeniu „Dzień Inwestora Indywidualnego” organizowanym 28 października 2019 roku przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. (dalej: PKN ORLEN S.A.)
*
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez PKN ORLEN S.A. oraz podmioty z nim współpracujące, mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i materiałach video, realizowanych podczas wydarzenia „Dzień Inwestora Indywidualnego” organizowanego dnia 28 października 2019 roku w Płocku (dalej: „Wydarzenie”), poprzez publikację relacji z Wydarzenia, zamieszczenie w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej (tj. w szczególności social media i blogi), wewnętrznej sieci intranetowej PKN ORLEN S.A. oraz prasy wewnętrznej i zewnętrznej. Powyższa zgoda dzielona jest bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych a także bez konieczności każdorazowego zatwierdzania przeze mnie wykorzystania fotografii i materiałów wideo z moim wizerunkiem w tym w zakresie sposobu i formy tego wykorzystania. Zgoda obejmuje także wykorzystywanie fragmentów materiałów video i fotografii, zmniejszenia ich rozdzielczości i kompresji. Uprawnienie powyższe PKN ORLEN S.A. może przenieść na osoby trzecie. Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie mojego wizerunku nie jest ograniczone prawami osób trzecich. PKN ORLEN S.A. uprzejmie informuje, że powyższe zgody są dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu „Dzień Inwestora Indywidualnego”
Klauzula informacyjna
 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
 2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • Udziału w wydarzeniu „Dzień Inwestora Indywidualnego” oraz przesyłania informacji związanych z jego organizacją
  • Umożliwienia wejścia na teren zakładu produkcyjnego w Płocku
  • Jednorazowego wysłania posumowania z udziału ww. wydarzeniu w formie emaila
  • obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
  • zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu kontaktu, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu odwołania zgody, o której mowa w pkt.4, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Wypełnienie formularza jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z 1997 r.).
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych informuje, że przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawienia zgromadzonych danych.