Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwa Oferta Publiczna Akcji PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Źródło: gpw.pl

ZAPISY DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH TYLKO DO 20 MARCA (do godz. 23:59:59)

Private Equity Managers S.A. („Spółka”) to podmiot dominujący w grupie kapitałowej wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital („Grupa”, „Grupa PEManagers”). Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządza Grupa, inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Charakteryzuje je bardzo niskie ryzyko odpływu kapitału pod zarządzaniem, związane z długoterminową specyfiką działania funduszy private equity oraz gotówkowym charakterem przychodów. Na koniec czwartego kwartału 2014 r. aktywa pod zarządzaniem Grupy wyniosły 1,67 mld zł (wzrost o 82% r/r i 125% względem 2012 r.). Według szacunkowych danych za 2014 roku, przychody ze sprzedaży kształtują się na poziomie 53 mln zł. Szacowana EBITDA 41,5 mln zł a zysk netto 36,6 mln zł.

Prognozy wyników na 2015 r. opublikowane w prospekcie emisyjnym Spółki wraz z raportem niezależnego audytora wskazują na przewidywany dalszy wzrost wyników Grupy. Zakładają one wzrost przychodów ze sprzedaży do 74,5 mln zł (o 40,6%), wzrost EBITDA do 56,7 mln zł (o 36,6%) oraz wzrost zysku netto do 51,8 mln zł (o 41,5%).

 

Wybrane informacje finansowe (w mln zł):

Źródło: Spółka, S- dane szacunkowe grupy Private Equity Managers za 2014 r. oraz P- Prognozy Grupy Private Equity Managers na 2015 r.

Strategia

Strategia rozwoju Grupy PEManagers oparta jest na modelu dynamicznego zwiększania aktywów pod zarządzaniem, generowaniu wzrostu wartości spółek portfelowych, tworzeniu nowych funduszy oraz konsolidacji rynku zarządzających aktywami (asset managerów).

 

Dlaczego Private Equity Managers:

 

Szczegółowe informacje na temat oferty publicznej Spółki:

Struktura oferty

Oferta publiczna objejmuje sprzedaż nie więcej niż 411.863 akcji („Akcje Oferowane”) stanowiących 12,35% w kapitale zakładowym Spółki, należących do subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w MCI.PrivateVentures FIZ. Akcje Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej będą sprzedawane w trzech transzach:

 

  • transzy otwartej;
  • transzy inwestorów instytucjonalnych;
  • transzy dużych inwestorów indywidualnych.

 

Zgodnie z harmonogramem pierwszej oferty publicznej zapisy w transzy otwartej i w transzy dużych inwestorów indywidualnych są przyjmowane w dniach 16 – 20 marca br. (do godz. 23:59:59). Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 26 – 30 marca br.

Cena sprzedaży akcji

Zostanie ustalona dla Inwestorów przez Akcjonariusza Sprzedającego na podstawie budowy Księgi Popytu, przy czym cena maksymalna sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych została ustalona przez Akcjonariusza Sprzedającego i wynosi 111,00 zł za jedną Akcję Oferowaną. Ostateczna cena sprzedaży oraz ostateczna liczba oferowanych akcji Spółki z podziałem na poszczególne transze zostanie podana w dniu 23 marca br.

Zasady składania zapisów

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy po cenie maksymalnej wynoszącej 111 zł. Zapisy będą przyjmowane w placówkach instytucji należących do konsorcjum dystrybucyjnego: Noble Securities – Oferującego oraz DM mBanku, DM BOŚ, DM PKO BP, DM ING Securities, Millennium DM, DM Pekao, BM Alior Bank, DM DB Securities i DM BDM. Szczegółowy wykaz placówek, w których przyjmowane będą zapisy w Transzy Otwartej oraz Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych, znajduje się w komunikacie aktualizującym spółki z dnia 13 marca 2015 r., dostępnym na stronie internetowej Spółki i Noble Securities.

Harmonogram oferty publicznej

12 marca 2015 r

Rozpoczęcie procesu budowy Księgi Popytu

16 marca 2015 r

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej i w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych

20 marca 2015 r.
do godz. 23:59:59

Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej i w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych

23 marca 2015 r.
do godz. 17:00

Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu

23 marca 2015 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o Cenie Sprzedaży

Podanie informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, w tym liczbie Akcji Oferowanych w podziale na poszczególne transze

26 marca 2015 r.

Przesłanie wezwań do dokonania wpłat do Inwestorów Instytucjonalnych biorących udział w budowie Księgi Popytu

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

30 marca 2015 r.

Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

31 marca 2015 r.

Ostateczny termin na podanie informacji o przesunięciu Akcji Oferowanych między transzami

Przydział Akcji Oferowanych

1 kwietnia 2015 r.

Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i zamknięcie Oferty

 

Zastrzeżenie prawne:

 

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa ani jakiejkolwiek porady, zachęty, rekomendacji, ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych.

W związku z ofertą publiczną akcji Private Equity Managers S.A. („Spółka”) oraz dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, został opublikowany prospekt emisyjny („Prospekt”), zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce, akcjach Spółki oferowanych na podstawie Prospektu a także o akcjach dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Prospektu. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.privateequitymanagers.pl) oraz Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl). Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niego korzystające.

Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie zostaną zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie będą przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski. Akcje oferowane na podstawie Prospektu nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terytorium innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Akcje oferowane nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.