Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta publiczna akcji Polwax S.A.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

 

 

 

OFERTA PUBLICZNA AKCJI POLWAX S.A.

ZAPISY DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH DO 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU

 

Polwax S.A. („Spółka”) jest liderem na rynku produkcji i dystrybucji rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych w Polsce. Na rynku europejskim plasuje się w ścisłej czołówce. Spółka prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2011 funkcjonowała w strukturach Grupy LOTOS jako spółka LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Na początku 2012 roku miał miejsce wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie Spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz Krokus Private Equity.

 

Podstawowe informacje o Polwax:

 

 

Strategia:

Podstawowym celem Spółki jest wzrost wartości Polwax dla akcjonariuszy osiągany poprzez wzrost rentowności Spółki oraz uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji wzrost jej wyników finansowych, przy jednoczesnym stopniowym umacnianiu pozycji rynkowej w Polsce i w Europie. Strategia rozwoju Spółki jest konsekwencją przyjętej przez Spółkę wizji: nowoczesnej europejskiej firmy, lidera innowacyjnych przemysłowych specyfików parafinowych.

 

Nadrzędnym założeniem strategii Polwax jest stopniowe przekształcenie profilu działalności Spółki, którego celem jest ulokowanie Spółki w segmencie firm wytwarzających specjalistyczne produkty zestawione na bazie parafin i wosków dla wielu branż przemysłowych, charakteryzujące się znacznie wyższą marżowością. Zamiarem Spółki jest przekroczenie do 2020 roku progu 50% udziału specjalistycznych parafinowych produktów przemysłowych w strukturze sprzedaży Spółki przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu sprzedaży i podniesieniu rentowności prowadzonej działalności operacyjnej.

 

Cele strategiczne będą realizowane poprzez:

  • Zmianę portfolio produktowego Spółki w kierunku nowoczesnych i wysokojakościowych produktów przemysłowych w obszarach rynkowych o największym potencjale wzrostu

 

  • Dalszy rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych, dzięki któremu możliwe będzie opracowanie nowych, zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla specyficznych wymagań potencjalnych klientów

 

  • Ekspansję na nowe rynki zbytu, w pierwszej kolejności obejmującą rozszerzenie sprzedaży w Polsce i Europie Zachodniej – na rynkach wymagających wysokiej i powtarzalnej jakości produktów, a następnie na rynkach pozaeuropejskich, w tym amerykańskich, jak również w rozwijających się państwach Afryki

 

  • Dalszą dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizację dostaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności operacyjnej

 

  • Wzrost efektywności funkcjonowania Spółki i działania proekologiczne w drodze realizacji inwestycji w obszarze modernizacji i rozwoju instalacji produkcyjnych ukierunkowanego na zmniejszenie energochłonności oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko przy jednoczesnej optymalizacji procesów produkcyjnych oraz poprawie warunków bezpieczeństwa pracy

 

Wybrane dane finansowe:

Za sprawą zwiększania udziału specjalistycznych wyrobów dla przemysłu w produkcji ogółem, Polwax z roku na rok uzyskuje stabilne przychody przy rosnącej rentowności sprzedaży netto. Po pierwszej połowie 2014 r. rentowność netto wyniosła 8,8% w porównaniu do 6,9% w analogicznym okresie 2013 r. Na koniec 2013 r. wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie 8,3%, podczas gdy na koniec 2012 r. wynosił 7,5%.

 

Dywidenda:

Zarząd zamierza w najbliższych latach rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie 30–50% zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy.

 

Ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2014–2017 będzie zależała od wielu czynników dotyczących Spółki oraz jej branży, w tym przede wszystkim od perspektyw dalszej działalności Spółki, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej Spółki oraz przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy, poziomu wskaźników płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w zakresie powyższych elementów.

 

Najważniejsze informacje o ofercie:

W ramach Oferty („Oferta”) Akcjonariusze Sprzedający zamierzają zaoferować do 3.819.865 akcji Spółki stanowiących do 38,2% kapitału zakładowego Spółki, tj. do 32,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje Oferowane”).

 

Oferta publiczna skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych w Polsce.

 

Rolę Koordynatora Oferty, Prowadzącego Księgę Popytu i Oferującego w procesie oferty publicznej pełni Dom Maklerski mBanku S.A.

 

Cena maksymalna za jedną Akcję Oferowaną została ustalona na poziomie 19 zł.

 

Zapisy dla inwestorów indywidualnych są przyjmowane w dniach od 15 do 18 września 2014 r. w punktach obsługi klienta DM mBanku, CDM Pekao, DM Pekao, DM PKO BP oraz DM BZ WBK. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane od inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 19 – 24 września 2014 r.

 

Oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przewidywany harmonogram Oferty:

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy, i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych, jak również nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Polwax S.A. („Spółka”). Materiały promocyjne nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania dotyczącego akcji Spółki. Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny, prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce(„Prospekt”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.polwax.pl oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego mBanku S.A. pod adresem: http://www.mdm.pl, pełniącego funkcje podmiotu oferującego akcje Spółki. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu.

 

Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

 

Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

 

Niniejszy komunikat (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

 

Niniejszy komunikat nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie i Japonii. Akcje Spółki nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

 

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a zwłaszcza, strategicznych celów finansowych Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności: zdolność Spółki do realizacji swej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w polskim i europejskim sektorze parafin przemysłowych, nakładów kapitałowych, dostępności finansowania. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa, czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.