Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Obowiązki informacyjne spółek na NewConnect i Catalyst

Przedsiębiorstwa można porównać do żywych organizmów, których sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Dlatego ważne jest, aby spółki regularnie informowały inwestorów o swojej sytuacji finansowej. Aby pomóc im w tej regularności, giełda nakłada na emitentów obowiązki informacyjne, których niespełnienie często skutkuje nałożeniem kary pieniężnej, zawieszeniem notowań ich instrumentów, a w ostateczności może nawet prowadzić do wykluczenia ich z obrotu.

 

Największe obowiązki giełdowe ciążą na spółkach z Głównego Rynku. Jednak zarówno na NewConnect jak i Catalyst spółki także muszą się z nich wywiązywać, choć w nieco mniejszym zakresie. Oczywiście spółki mogą rozszerzyć swoje raporty. Im lepszy raport, tym lepsza komunikacja z inwestorami, co przekłada się na polepszenie pozycji konkurencyjnej na rynku.

 

NewConnect

 

Obowiązki informacyjne powstają w momencie złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu. Spółki notowane na NewConnect muszą przedstawiać:

  • Raporty bieżące
  • Raporty kwartalne
  • Raporty roczne

 

Raporty bieżące ukazują się często i obrazują aktualne, ważne wydarzenia, które mają istotny wpływ na działalność spółki i jej wyniki.

W raportach bieżących znajdziemy informacje o emisjach akcji, przejęciach, fuzjach, splitach czy podpisanych umowach.

W raporcie kwartalnym emitent przedstawia podsumowanie ostatniego kwartału, które musi zawierać kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i  zestawienie zmian w kapitale własnym). Jest ono przedstawione w postaci liczbowej i porównane z wynikami z poprzedniego kwartału. Powinien także zawierać zwięzłą charakterystykę istotnych dokonań lub niepowodzeń w minionym okresie oraz komentarz zarządu na temat osiągniętych wyników. Na publikację raportu spółka ma 45 dni od zakończenia kwartału, którego dotyczy.

 

Raport roczny jest najbardziej rozbudowanym raportem. Musi być bardziej szczegółowy od raportu kwartalnego oraz być poddany ocenie audytora. W takim raporcie znajduje się list prezesa zarządu, szczegółowe wyniki finansowe porównane do poprzedniego roku, sprawozdanie wyjaśniające wpływ wydarzeń na kondycję spółki. Taki raport musi zostać opublikowany w ciągu pół roku od zakończenia roku, którego dotyczy. Od 2010r. emitenci akcji notowanych na NewConnect wraz z raportem rocznym muszą załączyć opisowy raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

Wszelkie raporty są publikowane przez emitentów na ich stronach internetowych i w systemie EBI, jednak do ich obowiązków należy także przekazanie ich bezpośrednio GPW. Raport musi zostać opublikowany w j. polskim bądź angielskim (jeżeli emitent ma siedzibę poza terytorium RP).

Spółka ma natomiast prawo wyboru jaką metodę przyjmie do obliczania wyników finansowych (wg standardów krajowych lub międzynarodowych).

 

Także inwestorzy, posiadający znaczne pakiety akcji są zobowiązani do publicznego informowania  o swoich działaniach, do których zalicza się:

a)      Informację o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3, 50%, 75%, 90% głosów na WZA

b)      Informację o każdej zmianie zaangażowanie o co najmniej 1% głosów na WZA, po przekroczeniu 33% głosów.

 

Członkowie zarządu i osoby pełniące w spółce ważne funkcje, muszą informować także o transakcjach zawieranych akcjami spółki. Nie mogą natomiast zawierać ich w tzw. okresach zamkniętych, czyli w okresach tuż przed publikacją raportu okresowego.

 

Terminy przekazywania raportów okresowych przez emitentów akcji

 

Rynek Główny

NewConnect

Kwartalny

Raport za I i III kwartał roku

obrotowego - nie później niż w

terminie 45 dni od dnia zakończenia

kwartału roku obrotowego, którego

dotyczy.

2. Nie ma obowiązku przekazywania

raportu za II kwartał roku

obrotowego.

3. Raport za IV kwartał - nie później

niż w terminie 60 dni od dnia

zakończenia roku obrotowego.

Emitent jest zwolniony z obowiązku

przekazywania raportu za IV kwartał, pod warunkiem że

przekaże raport roczny nie później niż w

terminie 80 dni od daty zakończenia

roku obrotowego, którego dotyczy.

Nie później niż w terminie 45 dni od

dnia zakończenia kwartału, którego

dotyczy.

Półroczny

Raport za pierwsze półrocze roku

obrotowego - nie później niż w terminie

2 miesięcy od zakończenia półrocza,

którego dotyczy. Za drugie półrocze

raport nie jest sporządzany.

Nie dotyczy

Roczny

Nie później niż w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Niezwłocznie po wydaniu opinii

przez biegłego rewidenta, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie

finansowe.

1. Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów

okresowych w formie skonsolidowanych raportów.

2. W każdym przypadku publikacja raportu okresowego winna nastąpić w dniu określonym przez

emitenta.

Źródło: http://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=38&gpwlf_id=40

 

 

Catalyst

 

Zasady Działania Catalyst nakładają na emitentów dłużnych papierów wartościowych obowiązek przekazywania inwestorom informacji bieżących i okresowych w formie raportów. Raporty powinny zawierać dane bieżące porównywalne z danymi za wcześniejsze okresy działalności emitenta. Zakres przekazywanych informacji jest zróżnicowany w zależności od tego czy dany instrument finansowy uzyskał autoryzację przy Catalyst. Emitent dłużnych instrumentów finansowych autoryzowanych przy Catalyst zobowiązany jest do przekazywania w formie raportów m.in. sprawozdań finansowych oraz informacji o zdarzeniach istotnych dla sytuacji majątkowej czy finansowej emitenta.

Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, którzy wypełniają obowiązki informacyjne z tytułu notowania akcji na Głównym Rynku GPW lub na rynku NewConnect nie mają dodatkowych obowiązków informacyjnych związanych z wprowadzeniem obligacji na Catalyst.

 

 

Zobacz także:

 

Pigułę NewConnect - wszystko co musisz wiedzieć o rynku młodych i innowacyjnych spółek

 

Pigułę Catalyst - szczegółowe informacje o rynku obligacji

Zobacz również:

Podczas bezpłatnego szkolenia on-line analitycy Noble Securities opowiedzą m.in. jak sytuacja na rynku energii elektrycznej wpływa na wybrane branże oraz o nowym sposobie realizacji rekomendacji - NOBLE ORDER.

Cerrad, polski producent płytek gresowych i klinkierowych, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Ceramiki Nowej Gali, oferując 0,75 zł za każdą akcję tej spółki.

Obowiązki informacyjne spółek na NewConnect i Catalyst
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie