Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

KCSP S.A. - SII podejrzewa naruszenie przepisów przez Spółkę oraz jej akcjonariusza

© gstudio - Fotolia.com

Informację o rozwiązaniu bardzo istotnej umowy o dofinansowanie Emitent przekazać mógł inwestorom z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem. Jednocześnie, w okresie kiedy pozostali akcjonariusze nie wiedzieli o ewentualnym rozwiązaniu tej umowy, główny udziałowiec, który mógł mieć dostęp do powyższej informacji poufnej, zbył znaczne pakiety akcji Spółki.

Umowa o dofinansowanie rozwiązana, a Spółka milczy

Notowana na rynku NewConnect Spółka KCSP w dniu 30 stycznia 2013 roku poinformowała o podpisaniu z ministrem właściwym ds. gospodarki umowy o dofinansowanie realizacji projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego KCSP WIHOUSE” w ramach poddziałania 4.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowity koszt realizacji projektu miał wynosić ponad 10,7 mln zł, całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosić miała ponad 6,9 mln zł, a przyznane dofinansowanie na realizację projektu miało wynosić ok. 4,2 mln zł. Mając na uwadze niską kwotę uzyskiwanych przychodów oraz ujemną wartość kapitału własnego, niewątpliwie była to informacja istotna w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Warunkiem realizacji powyższej umowy było złożenie Instytucji Wdrażającej w terminie do 31 sierpnia 2013 roku ostatecznego pozwolenia na budowę dotyczącego projektu wraz z pełną dokumentacją oddziaływania projektu na środowisko oraz umowy pożyczki zawartej z Domem Inwestycyjnym Platinum Capital S.A. na kwotę 4,5 mln złotych. Spółka KCSP posiadała promesę udzielenia pożyczki od Domu Inwestycyjnego Platinum Capital S.A., jednak podmiot ten nie wywiązał się z udzielonej promesy. W konsekwencji Spółka KCSP do dnia 31 sierpnia 2013 roku nie przedłożyła wymaganych dokumentów, a rzeczona umowa o dofinansowanie uległa rozwiązaniu z dniem 1 września 2013 roku.

 Emitenci muszą przekazywać raporty bieżące niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin

Pomimo takiego obowiązku, Spółka KCSP nie przekazała jednak niezwłocznie do publicznej wiadomości informacji o rozwiązaniu powyżej opisanej istotnej umowy o dofinansowanie. Informacja taka przekazana została dopiero w treści raportu okresowego za III kwartał 2013 roku, który został opublikowany w dniu 17 listopada 2013 roku. W ocenie Stowarzyszenia Emitent przekazał zatem rzeczoną informację z nieuzasadnioną zwłoką, naruszając tym samym obowiązek określony w  Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. W związku z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zawiadomiło Giełdę Papierów Wartościowych.

Prezes Zarządu Emitenta tłumaczy zwłokę

W odpowiedzi na artykuł Stowarzyszenia dotyczący możliwego naruszenia przepisów przez Spółkę KCSP opublikowany w Gazecie Giełdy Parkiet, Pan Bartłomiej Gawron - Prezes Zarządu Emitenta - przekazał następujące wyjaśnienia: 

 

"Spółka poinformowała o istotnym zdarzeniu opinię publiczną w opublikowanym raporcie okresowym za trzeci kwartał 2013 roku, jako zdarzenie jakie miało miejsce w okresie objętym raportem. Ponadto Spółka zapewne opublikuje informację wiążącą o stanie umowy oraz przyznanej dotacji w momencie, w którym otrzyma ostateczną odpowiedź od Ministerstwa Gospodarki, dotyczącą możliwości wznowienia umowy czy też możliwości podpisania nowej umowy w ramach przyznanej dotacji tudzież braku takiej możliwości. Mając na uwadzę dobro akcjonariuszy oraz inwestorów, Spółka nie chce wprowadzać ich w błąd publikując informacje w formie raportu bieżącego, które nie są na 100% wiążące. Spółka w sierpniu 2013 roku przesłała do Ministerstwa Gospodarki pismo z prośbą o przesunięcie terminu o kilka miesięcy, w którym to Spółka mogłaby przedłożyć dokumenty warunkujące dojście umowy do skutku tj. podpisaną umowę pożyczki oraz prawomocne pozwolenie na budowę. Ponad to w związku z zaistniałym faktem iż Dom Inwestycyjny Platinum Capital S.A. nie podpisał umowy pożyczki, nie wywiązując się przy tym z podpisanej wcześniej promesy, Spółka wniosła w w/w piśmie do Ministerstwa Gospodarki także prośbę o zmianę podmiotu umowy pożyczki. Odpowiedź z Ministestwa Gospodarki na przesłane pismo Spółka otrzymała w połowie września 2013 roku, tak więc tym bardziej Spółka nie mogła opublikować raportu bieżącego o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie, gdyż Spółka nie znała jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa Gospodarki na przesłane pismo. Następnie Spółka będąc w słabej kondycji finansowej, poszukiwała wsparcia prawnego, które umożliwiałoby kontynuację prowadzenia korespondencji z Miniesterstwem Gospodarki. Na dzień dzisiejszy trwa jeszcze proces rozmów i "walki" przez Spółkę o przyznaną dotację. Finalną odpowiedź dotyczącą ostatecznego stanowiska Ministerstwa Gospodarki bądź innej instytucji, chcemy uzyskać w możliwie jak najszybszym czasie, aby opublikować w formie raportu bieżącego informację wiążącą o losie dofinansowania, które zostało przyznane Spółce."

Czy akcjonariusz wykorzystał informację poufną?

Dom Inwestycyjny Platinum Capital – podmiot będący akcjonariuszem Spółki KCSP – w dniach od 10 do października do 4 listopada 2013 roku dokonał na rynku NewConnect transakcji zbycia łącznie 859.355 akcji Spółki KCSP, zmniejszając swój udział w kapitale zakładowym z 64,37% do 52,09%. Powyższe transakcje zostały więc dokonane w okresie, w którym akcjonariusze Spółki nie mieli wiedzy o istotnej i cenotwórczej informacji, dotyczącej rozwiązania podpisanej przez Spółkę KCSP umowy o dofinansowanie. W ocenie Stowarzyszenia taką wiedzę mógł posiadać

natomiast Dom Inwestycyjny Platinum Capital. To bowiem ten podmiot miał udzielić pożyczkę warunkującą możliwość realizacji umowy o dofinansowanie, a niewywiązanie się przez niego  z promesy dotyczącej udzielenia pożyczki z dużym prawdopodobieństwem mogło oznaczać brak możliwości spełnienia warunku niezbędnego dla realizacji umowy o dotację przyznaną Spółce KCSP. O możliwości posiadania rzeczonej informacji poufnej świadczyć może dodatkowo fakt, iż zarówno w Spółce KCSP, jak i w spółce Dom Inwestycyjny Platinum Capital funkcję członka

Rady Nadzorczej pełnią trzy te same osoby. Dodatkowo, Prezesa Zarządu podmiotu Dom Inwestycyjny Platinum Capital oraz dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki KCSP łączy również bliskie pokrewieństwo.

Osoby, które posiadają informację poufną, nie mogą jej wykorzystywać oraz ujawniać

Zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przy dokonywaniu opisanych wyżej transakcji przez Dom Inwestycyjny Platinum Capital, mogło dojść do wykorzystania informacji poufnej dotyczącej rozwiązania istotnej umowy przez Spółkę KCSP, a tym samym mogło dojść do naruszenia przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ewentualnego wyjaśnienia wymaga także, czy nie doszło do nieuprawnionego ujawnienia  rzeczonej informacji poufnej przez członków Rady Nadzorczej Spółki KCSP. Z wnioskiem o zbadanie i zweryfikowanie powyższych okoliczności Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Stowarzyszenie w korespondencji z organem nadzoru zwróciło także uwagę na fakt, iż zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez Dom Inwestycyjny Platinum Capital przekazane zostało do publicznej wiadomości ze znacznym opóźnieniem, co stanowić może naruszenie przepisów Ustawy o ofercie publicznej.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie