Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta publiczna akcji spółki Energa S.A.

Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółka”).

Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Lista Punktów Obsługi Klienta domów maklerskich przyjmujących zapisy na akcje Spółki jest dostępna na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl)

TRWA OFERTA PUBLICZNA AKCJI SPÓŁKI ENERGA  S.A. – ZAPISY DLA
INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH DO 2 GRUDNIA

O Grupie ENERGA

Podstawowa działalność Grupy ENERGA obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. ENERGA jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu energii dystrybuowanej do odbiorców końcowych. Grupa prowadzi dystrybucję energii elektrycznej do ponad 2,9 miliona klientów indywidualnych i biznesowych (według stanu na dzień 30 września 2013 roku). Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 193 tysięcy kilometrów (według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku). Obejmuje ona swoim zasięgiem obszar blisko 77 tysięcy kilometrów kwadratowych, co stanowi ok. 25% powierzchni kraju (według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku). ENERGA jest jednym z największych w Polsce sprzedawców energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii („OZE”). W 2012 r. łączna zainstalowana moc OZE przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Spółki wyniosła 1,6 GW, co stanowiło około 36% łącznej mocy zainstalowanej w OZE w Polsce.

 

Grupa ENERGA jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym niemal 17%, wg stanu na koniec grudnia 2012 r.

 

Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc wytwórcza jest oparta na różnych źródłach energii, takich jak węgiel, woda, wiatr i biomasa. Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi 1,3 GW. Grupa ma największy spośród kluczowych grup energetycznych działających na polskim rynku udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji. Zielona energia powstaje w 46 elektrowniach wodnych przepływowych, farmach wiatrowych oraz w instalacjach spalających biomasę.

 

W 2012 r. sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych przez Grupę wyniosła 20,5 TWh, podczas gdy wolumen energii elektrycznej sprzedanej na rynku hurtowym wyniósł 5,4 TWh. W tym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy wyniosła 4,1 TWh brutto. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. sprzedaż energii elektrycznej przez Grupę do odbiorców końcowych wyniosła 13,6 TWh, natomiast na rynku hurtowym wyniosła 7,8 TWh, a produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,8 TWh.

Oferta

Przedmiotem oferty jest do 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Sprzedającym jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie ENERGA ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z Liczbą Akcji Stabilizujących (które nie są częścią oferty publicznej w Polsce) nie przekroczy 141.522.067 Akcji Oferowanych.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:

 

 • Inwestorzy Indywidualni
 • Duzi Inwestorzy Indywidualni (cała pula akcji w tej transzy została sprzedana 19 listopada)
 • Inwestorzy Instytucjonalni

Zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych i cena maksymalna

W przypadku Inwestorów Indywidualnych liczba akcji objętych zapisem nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż 1.500 Akcji Oferowanych. Z kolei Duzi Inwestorzy Indywidualni, dla których zapisy zostały zakończone 19 listopada na zasadach opisanych w Prospekcie, mogli się zapisać na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000 Akcji Oferowanych. Zapis na akcje w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych nie wyklucza jednocześnie złożenia zapisu w kategorii Inwestorów Indywidualnych. Podobnie zapis w kategorii Inwestorów Indywidualnych nie wykluczał złożenia zapisu w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych. Zapisy obu kategorii Inwestorów Indywidualnych są przyjmowane po cenie maksymalnej*. Zarówno Inwestorzy Indywidualni jak i Duzi Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć tylko jeden zapis w ramach każdej z kategorii.

W kategorii Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 1.500 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 1.500 Akcji Oferowanych, natomiast w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 6.000 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 6.000 Akcji Oferowanych. W przypadku obu kategorii złożenie przez inwestora więcej niż jednego zapisu zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – opiewający na największą liczbę Akcji Oferowanych. W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego lub Dużego Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu na jednakową liczbę Akcji Oferowanych zostanie uwzględniony zapis wcześniej przekazany do systemu GPW.

 

*Zapisy w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zostały zakończone 19 listopada na zasadach opisanych w prospekcie.

Cena sprzedaży

Cena sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych, Dużych Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona w dniu zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, czyli 3 grudnia 2013 roku.

Cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. Cena po jakiej akcje będą sprzedawane Inwestorom Indywidualnym i Dużym Inwestorom Indywidualnym nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej. W przypadku, gdy Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni i Duzi Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Przewidywany harmonogram Oferty

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty.

 

18 listopada 2013 r.

 • Publikacja Prospektu
 • rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

19 listopada 2013 r.

 • rozpoczęcie i zakończenie przyjmowania zapisów Dużych Inwestorów Indywidualnych

19 listopada
– 2 grudnia 2013 r.

 • okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 2 grudnia 2013 r. do godziny 23:59)

3 grudnia 2013 r.

 • zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych

4 – 6 grudnia 2013 r.

 • przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

6 grudnia 2013 r.

 • złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych

9 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie

 • ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty
 • przydział Akcji Oferowanych

10 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie

 • zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)

11 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie

 • pierwszy dzień notowania Akcji serii AA na GPW

 

Źródło: Informacje Spółki

 

Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestycji w papiery wartościowe spółki ENERGA S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce i ich dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

 

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał (ani zawarte w nim informacje) nie zawiera i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagały rejestracji.

 

Akcje Spółki o których mowa w niniejszym materiale nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) i nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych.

 

Niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie (A) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dla osób będących „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (tzn. Dyrektywy 2003/71/WE z późniejszymi zmianami, w tym zmieniającą ją Dyrektywą 2010/73/UE, w zakresie zaimplementowanym w danym państwie członkowskim) („Kwalifikowani Inwestorzy”), (B) na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii – (i) dla osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) i (ii) dla osób spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, i/lub (C) dla innych osób, którym może zostać zgodnie z prawem ujawniony (osoby wskazane w pkt. (A), (B) i (C) powyżej będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi”). Akcje Spółki, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia ich w inny sposób będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

 

Niniejszy materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze energetycznym, nakładów kapitałowych, dostępności finansowania oraz planowanych przez Spółkę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.

 

Lista Punktów Obsługi Klienta domów maklerskich przyjmujących zapisy na akcje Spółki jest dostępna na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).