Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Przejścia spółek z rynku NewConnect na główny parkiet GPW - indeks NCLead

 Rynek NewConnect w swoim założeniu miał przyciągać młode, dynamicznie rozwijające się spółki o stosunkowo niewielkiej kapitalizacji. Dla części z nich miał być jedynie przystankiem, etapem przygotowawczym przed wejściem na rynek główny GPW. W ciągu pięciu i pół roku istnienia alternatywnego systemu obrotu na „dużą” giełdę udało się przejść zaledwie, bądź aż, 20 spółkom spośród 444 obecnie notowanych (stan na 17 maja 2013 r.), czyli około 4,3%.

Od początku istnienia New Connect parkiet zmieniło 20 spośród 444 spółek.

Spółki, które przeszły na rynek regulowany, wśród głównych powodów swojej decyzji podają chęć zwiększenia prestiżu, zdobycia kapitału i pozyskania stabilniejszych inwestorów oraz aspekty promocyjne. Część z nich liczy zapewne, iż zostanie bardziej doceniona przez inwestorów, co tym samym przerodzi się w wyższe obroty oraz kurs akcji.
Co jednak powstrzymuje inne spółki, przed podążaniem tą samą drogą?

Nowe, większe obowiązki

Warunki przejścia na główny parkiet dla spółek notowanych na rynku NewConnect tylko nieznacznie różnią się od tych, wyznaczonych dla spółek nienotowanych. Kryteria jakie muszą spełnić, aby znaleźć się na rynku podstawowym to:

 

 • sporządzenie dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego), zatwierdzonego przez KNF,
 • nieograniczona zbywalność akcji,
 • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
 • kryterium płynnościowe – free float spółki przymierzającej się do debiutu na rynku podstawowym, musi wynosić min. 25% wszystkich notowanych akcji spółki lub 500 tys. akcji o wartości będącej równowartością w złotych 17 mln EUR,
 • kapitalizacja wynosząca co najmniej 48 mln zł albo równowartość w złotych 12 mln EUR (o ile spółka była notowana na NewConnect przynajmniej przez 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego),
 • publikacja sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat obrotowych,
 • wniosek o dopuszczenie obejmuje wszystkie akcje tego samego rodzaju,
 • akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego.

Nowy parkiet to więcej obowiązków informacyjnych, wymagań i kosztów.

Spółki przechodzące z rynku NewConnect, będą musiały zmierzyć się z nowymi obowiązkami informacyjnymi, wśród których wymaga się publikowania m.in.:

 

 • raportów bieżących (w szerszym zakresie niż na NewConnect), czyli informacji o zdarzeniach dotyczących emitenta lub jednostki od niego zależnej, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów, a także innych informacji przekazywanych na podstawie przepisów ustaw (nabywanie i zbywanie znacznych pakietów, transakcje osób pełniących określone funkcje w spółce).
 • raportów kwartalnych, półrocznych oraz rocznych
 • informacji poufnych, czyli wszelkich informacji spełniających przesłanki definicji zawartej w art. 154 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 

Z warunkami jakie należy spełnić aby wejść na parkiet główny wiążą się też koszty, które można podzielić na główne grupy:

 

 • koszty formalności związanych z opłatami administracyjnymi i sądowymi
 • wynagrodzenia doradców
 • wydatki poniesione na promocję oferty.

 

Tak znacząca ilość dodatkowych wymagań, kosztów i obowiązków nie jest łatwa do spełnienia, przez co nie pozwala znacznej liczbie spółek notowanych na NewConnect na przejście na „elitarny” rynek główny GPW.

NC Lead – ostatni przystanek przed GPW

Indeks NC Lead wyróżnia spółki, które mają największe szanse na zmianę parkietu, będące tym samym największymi i najbardziej płynnymi spółkami notowanymi na NewConnect.

Do segmentu NC Lead kwalifikowane są akcje emitentów, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 

 1. Średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza równowartość w złotych 5 mln EUR, zaś w wolnym obrocie w dniu kwalifikacji znajduje się co najmniej 10% akcji tego emitenta
 2. Średnia liczba transakcji akcjami emitenta przekraczała 5 transakcji na dzień obrotu lub średnia wartość obrotów przekraczała 5 tys. PLN na dzień obrotu,
 3. Transakcje akcjami tego emitenta w ostatnich pół roku zawierane były co najmniej w połowie dni obrotu tymi akcjami,
 4. Średni kurs akcji >50 gr, zmienność max 15%
 5. Akcje notowane na NewConnect min 12 miesięcy
 6. Przestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
 7. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

NC lead skupia liderów
wśród emitentów

Dostanie się do tego segmentu jest bardzo dużym wyróżnieniem i buduje wizerunek spółki oraz jej prestiż. Spółki jednak muszą mieć się na baczności, jako że giełda na koniec każdego kwartału weryfikuje wskaźniki i warunki kwalifikacji do indeksu oraz określa jego nowy skład. Spółka może ponadto zostać usunięta z segmentu w wypadku nienależytego wypełniania obowiązków informacyjnych.

 

Na dzień 17 maja 2013 r., na NC Lead notowanych jest 17 spółek: 5th Avenue, Agroliga, Biogened, Esotiq, EGB, , IMS, , Invista, LUG,  Mera, Pharmena, Progres, Plasma, PGS Soft, SMS Kredyt, Synektik, TPH i ZWG. Oficjalnie, do zmiany rynku przymierza się spółka Grodno, która deklaruje chęć zmiany parkietu maksymalnie za dwa lata.

 

Należy uważać z porównywaniem indeksu blue-chipów z GPW z indeksem NC Lead. Pakiet akcji spółek z indeksu WIG20 stanowi ok. 70% wartości całego rynku i ma zbliżony udział w całkowitych obrotach na GPW. Natomiast spółki z NC Lead stanowią obecnie (dane za kwiecień 2013) jedynie niecałe 9,5% wartości całego rynku New Connect. Największą kapitalizację posiada ZWG (20,3%), PGS Soft (1%) i Synektik (0,9%). Udział indeksu w obrotach w 2012 roku wynosił 26,4%, jednak główną zasługę miały w tym akcje spółki ZWG (odpowiadały za 19,3%). W kwietniu 2013 największą wartość obrotów zanotowało ZWG, wynosiły one 21,3%. Pozostałe spółki z segmentu NC Lead nie przekroczyły poziomu jednego procenta.

 

Kto zaryzykował?

 

Na zmianę parkietu, od początku trwania NewConnect, czyli 31 sierpnia 2007 roku zdecydowało się 20 spółek.

Najwięcej spółek zmieniło parkiet w latach 2010 i 2011 - kolejno 8 i 6

Nie ma reguły jeśli chodzi o timing przejścia - 68% spółek dokonało go w ciągu 2 lat od debiutu na NewConnect, a po 16% z nich, kolejno po trzech i czterech latach. Większość działa w sektorze finansowym, co trzecia w przemyśle, a co czwarta zajmuje się usługami.

 

Tabela 1. Zestawienie spółek, które przeszły z NC na GPW wraz z datami debiutów.

Spółka

Ticker

Debiut na NC

Debiut na GPW

Profil działalności

MW Trade

MWT

28.09.07

19.12.08

finansowanie i restrukturyzacja zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Centrum Klima

CKL

27.05.08

06.01.09

wentylacja i klimatyzacja

Fast Finance

FFI

06.05.08

30.03.10

zakup wierzytelności detalicznych

Pragma Inkaso

PRI

14.04.08

14.05.10

obrót wierzytelnościami powstałymi w segmencie gospodarczym (B2B)

LST Capital

LST

13.08.08

26.05.10

inwestycje na rynku inwestycji niepublicznych

Tesgas

TSG

08.07.09

21.07.10

usługi budowlane w zakresie wykonawstwa obiektów gazowych

Kryniciki recykling

KRC

14.02.08

26.10.10

hurtowa sprzedaż odpadów i złomu

Trans polonia

TRN

12.09.08

25.11.10

transport produktów chemicznych i mas bitumicznych

PTI

PTI

18.05.09

01.12.10

inwestycje w sektorze MSP oraz tzw. „start-upów”

Eko export

EEX

16.07.09

28.12.10

produkcja i dystrybucja mikrosfer

Wadex

WAX

27.08.08

12.01.11

produkcja systemów odprowadzania spalin

Euroimplant

EUI

18.03.08

29.03.11

prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
(gł. inżynieria tkankowa)

Quercus TFI

QRS

11.09.08

30.03.11

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, kierujące ofertę do zamożnych inwestorów

Grupa SMT

SMT

09.10.07

13.04.11

holding firm z obszarów
e-commerce, komunikacji cyfrowej i innowacyjnych technologii

Dom Maklerski WDM

WDM

30.08.07

19.07.11

usługi z zakresu Corporate Finance

IQ Partners

IQP

04.12.07

11.10.11

pośrednictwo finansowe: nabywanie papierów wartościowych

Mo-bruk

MBR

29.06.10

25.04.12

utylizacja odpadów, paliwa alternatywne, nawierzchnie betonowe

Voxel

VOX

11.10.11

23.10.12

usługi i produkty związane z diagnostyką obrazową

PHZ Baltona

BAL

30.06.11

15.01.13

sprzedaż detaliczna, zaopatrywanie statków i placówek dyplomatycznych

Mabion

MAB

10.08.10

25.04.13

firma biotechnologiczna, która docelowo ma wprowadzić na światowy rynek leki onkologiczne nowej generacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gpw.pl oraz bankier.pl

 

 

 

Lepszy kurs tylko w teorii?

 

Wejście spółki na rynek główny GPW może świadczyć o jej dobrej kondycji finansowej, perspektywach rozwoju, a także mniejszym ryzyku działalności. Te czynniki w połączeniu z większą płynnością i bardziej stabilnym akcjonariatem mogą doprowadzić do wzrostu wartości akcji. Jak jednak pokazuje praktyka (Tabela 3), wejście na „duży” parkiet nie zawsze skutkuje wzrostem kursu akcji danej spółki. Przekonało się o tym aż 60% emitentów, których akcje już pierwszego dnia na większym parkiecie zanotowały spadki. Niechlubnym rekordzistą jest Pragma Inkaso, której kurs podczas debiutu  spadł o 17,2%. Z kolei rekordzistą wzrostów jest Centrum Klima – w pierwszym dniu można było zyskać 54,9%.

 

Tabela 2. Zmiana wartości akcji w ciągu miesiąca od debiutu na NewConnect

 

Spółka

Pierwszy kurs
na NewConnect
[zł]

Kurs 30 dni po

debiucie na NC
[zł]

Zmiana po 30 dniach od debiutu na NC [%]

MW Trade

7,68

7,7

0,3%

Centrum Klima SA

17,63

11,37

-35,5%

Fast Finance

0,76

0,68

-10,5%

Pragma Inkaso

6,85

7,44

8,6%

LST Capital

2,97

2,56

-13,8%

Tesgas

10,15

11,51

13,4%

Kryniciki recykling

3,98

4,71

18,3%

Trans polonia

4,55

5,63

23,7%

PTI

4,76

6,31

32,6%

Eko export

2,03

1,3

-36%

Wadex

9,8

10,1

3,0%

Euroimplant

0,56

0,52

-7,1%

Quercus TFI

0,68

0,59

-13,2%

Grupa SMT

3,6

3,77

4,7%

DMWDM

5,18

3,5

-32,4%

IQ Partners

2,89

2,96

2,4%

Mo-bruk

83

131,5

58,4%

Voxel

14,5

14,5

0%

PHZ Baltona

10,2

10,2

0%

Mabion

13,48

12,85

-4,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie gpwinfostrefa.pl

 

Tabela 3. Zmiana wartości akcji w dniu debiutu na GPW

Spółka

Cena zamknięcia

w ostatnim dniu

na NC [zł]

Cena zamknięcia

w dniu debiutu

na GPW [zł]

Zmiana wartości

w pierwszym dniu

na GPW

MW Trade

2,63

2,48

-5,7%

Centrum Klima

7,1

11

54,9%

Fast Finance

1,12

1,06

-5,4%

Pragma Inkaso

15,7

13

-17,2%

LST Capital

1,53

1,42

-7,2%

Tesgas

15,7

15,85

1%

Kryniciki Recykling

4

3,87

-3,3%

Trans polonia

8,69

9

3,6%

PTI

9,99

9,5

-4,9%

Eko export

8,5

8,25

-2,9%

Wadex

12,15

12,08

-0,6%

Euroimplant

0,54

0,58

7,4%

Quercus TFI

3,33

3,25

-2,4%

Grupa SMT

15,58

15,7

0,8%

DMWDM

0,6

0,6

0%

IQ Partners

2,18

1,88

-13,8%

Mo-bruk

99

99

0%

Voxel

15,56

15,05

-3,3%

PHZ Baltona

6,2

6,53

5,3%

Mabion

15,15

15,00

-1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie gpqinfostrefa.pl

 

Tabela 4. Zmiana wartości akcji w ciągu miesiąca od debiutu na GPW

Spółka

Cena zamknięcia

w dniu debiutu

na GPW [zł]

Cena zamknięcia

30 dni po debiucie

na GPW [zł]

Zmiana wartości

po 30 dniach

od debiutu na GPW

MW Trade

2,48

1,71

-31,1%

Centrum Klima

11

16,6

50,9%

Fast Finance

1,06

0,75

-29,3%

Pragma Inkaso

13

15,6

20%

LST Capital

1,42

1,01

-28,9%

Tesgas

15,85

15,89

0,3%

Kryniciki Recykling

3,87

3,86

-0,3%

Trans polonia

9

8,56

-4,9%

PTI

9,5

11,95

25,8%

EKO EXPORT

8,25

7,1

-13,9%

Wadex

12,08

12

-0,7%

Euroimplant

0,58

0,43

-25,9%

Quercus TFI

3,25

3,34

2,8%

Grupa SMT

15,7

15,2

-3,2%

DMWDM

0,6

0,4

-33,3%

IQ Partners

1,88

1,81

-3,7%

Mo-bruk

99

74,55

-24,7%

Voxel

15,05

19,05

26,6%

PHZ Baltona

6,53

6,35

-2,8%

Mabion

15,00

16*

6,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie gpwinfostrefa.pl

*Kurs z dnia 17 maja 2013 r. (22 dni po debiucie na GPW)

 

Tabela poniżej prezentuje stopy zwrotu dla notowanych spółek, w czasie ich obecności na obu rynkach (NewConnect oraz rynku głównym GPW). W omawianym okresie, tylko 7 spółek odnotowało lepszą stopę zwrotu na nowym parkiecie. Wyniki zaskakują, jako że niektóre spółki straciły na zmianie parkietu parędziesiąt procent. Rekordzistami są: MW Trade (pierwsza spółka, która zmieniła rynek), który zyskał 357,3%, i Tesgas, który stracił 80,2%.

 

Tabela 5. Stopa zwrotu na obu rynkach (cały okres notowań)

Spółka

Stopa zwrotu

na NC

Stopa zwrotu

na GPW

MW Trade

-64,9%

357,3%

Centrum Klima

-59,7%

31%

Fast Finance

47,4%

-57,5%

Pragma Inkaso

111%

75,8%

LST Capital

-48,5%

-71,1%

Tesgas

29,6%

-80,2%

Kryniciki rec

2,5%

26,6%

Trans polonia

53,8%

-46,7%

PTI

109,9%

78,9%

Eko export

444%

136,9%

Wadex

24%

-4,7%

Euroimplant

-3,6%

-78,8%

Quercus TFI

389,7%

41,4%

Grupa SMT

343,9%

-17,3%

DM WDM

-82,9%

-57,7%

IQ Partners

-23,5%

-54,3%

Mo-bruk

-3,9%

-58,3%

Voxel

7,3%

13,6%

PHZ Baltona

-39,2%

-17%

Mabion

12,4%

3,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie gpwinfostrefa.pl, stopa zwrotu na GPW na dzień 17.05.2013 r.

 

Większa płynność na GPW

 

Jednym z ważniejszych powodów zmiany parkietu, jest chęć zwiększenia obrotów akcjami spółki poprzez dotarcie do szerszego grona inwestorów. Ma to swoje odzwierciedlenie w danych, jako że większość spółek rzeczywiście zwiększyła swoje obroty, szczególnie w okolicach debiutu na nowym rynku.

 

Porównując przeciętne dzienne obroty miesiąc przed i miesiąc po wejściu na nowy rynek okazuje się, że tylko 4 spółki zanotowały spadek ich wielkości.

Większość spółek pomnożyła obroty o kilkadziesiąt procent.

Rekordziści – Centrum Klima, Krynicki Recykling i Trans Polonia ponad dziesięciokrotnie.

W długim okresie, sytuacja nieznacznie się zmienia. Porównując średnią dziennych obrotów podczas całego okresu notowań na NC i GPW okazuje się, że 10 spółek miało niższe obroty niż przed przenosinami. Najlepiej skorzystał na tym pionier zmiany parkietu – MW Trade, a także Trans Polonia.

 

Tabela 6. Przeciętne dzienne obroty (tys. zł) oraz zmiana obrotów spółek przechodzących z NewConnect na GPW

 

 

Spółka

 Przeciętne obroty 

na NC

Przeciętne obroty

na GPW

 Zmiana

Przeciętne 
obroty miesiąc 
przed debiutem

Przeciętne obroty miesiąc po debiucie

  Zmiana

MW Trade

35,9

325,37

806,3%

13,4

15,4

15,1%

Centrum Klima

15,6

bd

bd

12,3

146,9

1096,9%

Fast Finance

70,7

46,53

-34,2%

588,6

289,7

-50,8%

Pragma Inkaso

18,1

30,17

66,7%

35,1

149

324,8%

LST Capital

90,7

91,78

1,2%

62,3

179,9

188,9%

Tesgas

74,5

156,31

109,8%

36,6

94,2

157,2%

Kryniciki rec

17,8

41,87

135,2%

23,7

336,3

1317,4%

Trans polonia

1,8

24,76

1275,6%

20,3

246,5

1117,0%

PTI

70,4

60,18

-14,5%

50,6

186,3

268,2%

Eko 
export

380

499,85

31,5%

381,5

333,5

-12,6%

Wadex

14,6

10,02

-31,4%

28,4

22,8

-19,4%

Euro
implant

271,1

53,58

-80,2%

177,9

243,0

36,6%

Quercus TFI

38,4

29,57

-23%

53,3

138,1

159,%

Grupa SMT

19,8

54,37

174,6%

48,3

42,2

-12,7%

DMWDM

265,2

29,85

-88,7%

51,9

61,2

18%

IQ Partners

69,6

54,9

-21,1%

30,4

64,8

113,1%

Mo-bruk

76,8

4,53

-94,1%

4

9,5

139,2%

Voxel

49,9

72,19

44,7%

142,3

169,8

19,4%

PHZ Baltona

6,3

5,31

-15,7%

3,4

11,7

240,5%

Mabion

101,46

60,18

-40,7%

28,22

103,19

265,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie gpwinfostrefa.pl, przeciętne obroty na GPW liczone od debiutu do 17 maja 2013 r. – w przypadku niektórych walorów dane niepełne

Wnioski

Porównując dane dotyczące zmian cen akcji na NC i GPW w czasie miesiąca od debiutu (Tabela 2 i Tabela 4), okazuje się, że kurs częściej notował negatywne zmiany po debiucie na GPW. 
Aż 65% spółek po pierwszym miesiącu straciło od 0,3% w przypadku Krynicki Recycling do ponad 33% w przypadku Domu Maklerskiego WDM. Po debiucie na NewConnect, spadków doświadczyło 40% spółek.

 

Rewelacyjną stopą zwrotu na głównym parkiecie może poszczycić się pierwsza spółka, która zdecydowała się na zmianę rynku – MW Trade. Podczas gdy na NewConnect jej stopa zwrotu była ujemna (-64,9%), na GPW wynosi 357,3%. Ciekawym przykładem jest natomiast Grupa SMT , która to z kolei na „małym” rynku notowała zwrot w wysokości 343,9%, natomiast na „elitarnym” doświadcza spadku w wysokości -17,3%. Generalizując, tylko 7 spośród wszystkich 20 spółek może pochwalić się lepszą dynamiką stopy zwrotu po przejściu na nowy rynek.

 

Przejście na większy rynek, ze stabilniejszymi inwestorami w postaci chociażby inwestorów instytucjonalnych daje widoczne efekty w postaci wzrostu dziennych obrotów. Większość spółek znacząco zwiększyło obroty w okresie do miesiąca od debiutu. Aż 16 z nich zanotowało wyższe wartości, z czego 3 przekroczyły tysiąc procent. Jednak biorąc pod uwagę cały okres notowań na NewConnect oraz na GPW, okazuje się, że pod względem przeciętnych obrotów, aż 10 spółek wypadało lepiej na pierwszym parkiecie.

 

Podsumowując, tylko niektóre spółki wyraźnie zyskały na przejściu na nowy parkiet (wzrost kursu i obrotów). Zaliczyć do nich możemy na pewno MW Trade, Krynicki Recykling czy Voxel. Inni nie odnieśli już takiego sukcesu –Wadex, Mo-bruk czy Tesgas.

Chęć zmiany rynku często powodowana jest wiarą
we wzrost wartości spółki,
która ma być efektem przejścia.

Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, zwiększenie płynności, bardziej restrykcyjne obowiązki informacyjne mają w tym pomóc. Jak się jednak okazuje, nowy parkiet nie wita wszystkich tak samo. Kurs akcji części spółek musi zmierzyć się z bardziej surową i konserwatywną wyceną parkietu głównego. Niektórych przerastają koszty administracyjne, promocyjne czy związane z usługami doradczymi, inni zwyczajnie nie radzą sobie na rynku już tak dobrze. Dlatego też dla niektórych, zmiana parkietu będzie większym obciążeniem niż pomocą, a decyzja o przejściu powinna być poparta solidną analizą możliwości spółki.

Zobacz również:

Podczas bezpłatnego szkolenia on-line analitycy Noble Securities opowiedzą m.in. jak sytuacja na rynku energii elektrycznej wpływa na wybrane branże oraz o nowym sposobie realizacji rekomendacji - NOBLE ORDER.

Cerrad, polski producent płytek gresowych i klinkierowych, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Ceramiki Nowej Gali, oferując 0,75 zł za każdą akcję tej spółki.

Przejścia spółek z rynku NewConnect na główny parkiet GPW - indeks NCLead
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie