Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Publiczna oferta uprzywilejowanych akcji niemych Marvipol S.A.

W dniach od 26 listopada do 6 grudnia 2012 r. przyjmowane są zapisy na akcje nieme serii I Marvipol S.A. Oferta jest skierowana do inwestorów, którzy poszukują innowacyjnych instrumentów finansowych, jednak bezpiecznych co do zasady i umożliwiających osiąganie wielorakich korzyści z zainwestowanego kapitału. Zgodnie z postanowieniami Statutu Marvipol S.A., minimalna wysokość dywidendy na jedną akcję niemą wyniesie 1,60 zł za każdy rok obrotowy począwszy od roku obrotowego 2013. Cena emisyjna podana w prospekcie to 12,30 zł, zatem przewidywana stopa dywidendy to 13%.

 

Jak tłumaczy Prezes Marvipolu Mariusz Książek, środki z emisji zostaną przeznaczone na wszystkie 3 segmenty prowadzonej przez Marvipol S.A. działalności: deweloperską - na zakup bardzo atrakcyjnie dziś wycenianych gruntów pod nowe projekty, dalszy rozwój sieci myjni, w tym przy sklepach Kaufland w całej Polsce, dalszy rozwój sieci sprzedaży i serwisowania samochodów Land Rover, Jaguar czy Aston Martin. Przypomnę, że poprzez spółki zależne jesteśmy generalnym importerem tudzież wyłącznym dealerem dla Land Rover, Jaguar, Aston Martin, Caterham i Lotus – dodaje Mariusz Książek.

 

Akcja niema w obrocie giełdowym?

 

Na początku października akcjonariusze Marvipolu wyrażając zgodę na emisję akcji niemych dali zielone światło pionierskiej na polskim rynku kapitałowym inicjatywie. Niemal 12 lat po pojawieniu się instytucji akcji niemej w polskim porządku prawnym instrument ten po raz pierwszy ma szansę wykorzystania przez notowaną na GPW spółkę publiczną i stania się przedmiotem notowań na rynku giełdowym.

Czym jest akcja niema?

To papier wartościowy o charakterze udziałowym z ograniczeniami w zakresie prawa głosu za to z uprzywilejowaniami w zakresie dywidendy. Instytucję akcji niemej do polskiego porządku prawnego wprowadził Kodeks Spółek Handlowych. Z posiadaniem akcji niemych wiąże się pełnia praw o charakterze majątkowym,  np. prawo do udziału w nowej emisji akcji, podziału majątku w przypadku jej likwidacji. Ze względu na ograniczenia w zakresie głosu konstrukcja akcji niemej czyni ją dużo bardziej atrakcyjną na innych polach – przede wszystkim w zakresie przywilejów dywidendowych.

 

Przywileje dywidendowe z akcji niemych odróżniają je od tradycyjnych rodzajów uprzywilejowania akcji. O ile dywidenda z akcji uprzywilejowanej może wynosić maksymalnie 1,5 krotność dywidendy zwykłej, o tyle nie ma ograniczeń dla uprzywilejowania akcji niemych względem podziału zysku. O ile przewiduje to statut spółki, akcjonariuszom z akcji niemych może przysługiwać prawo do wyrównania z zysku osiąganego w następnych latach, bez odsetek lub odszkodowań, nie później jednak niż w trakcie kolejnych trzech lat obrotowych. Przepisy przyznają też akcji niemej pierwszeństwo zaspokojenia przed akcjami zwykłymi, polegające na tym, że w pierwszej kolejności spółka będzie wypłacała dywidendę na akcje nieme.

Choć prawo głosu z akcji niemych jest wyłączone poza wyjątkowymi sytuacjami, takimi jak podejmowanie uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki i przymusowego wykupu akcji, nie oznacza to, że ich posiadacz zupełnie pozbawiony jest wpływu na funkcjonowanie spółki. Akcja niema uprawnia do zwołania czy udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz z akcji niemej może brać udział w dyskusji, przedkładać projekty uchwał czy przewodniczyć obradom. Przysługuje mu także prawo do informacji zarówno na posiedzeniu, jak i poza zgromadzeniem. W końcu może on zaskarżyć przyjęte przez walne zgromadzenie uchwały, do czego nie będzie niezbędne głosowanie przeciwko kwestionowanej uchwale.

Akcja niema a inwestorzy i nadzór

Polskie spółki akcyjne do tej pory nie dostrzegły albo nie miały możliwości dostrzeżenia zalet wynikających z akcji niemych. Tymczasem w ocenie instytucji rynku regulowanego oraz organu nadzoru brak jest przeszkód do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji niemych. Wobec wynikających z akcji niemych różnic w stosunku do akcji zwykłych, notowanie takich akcji odbywałoby się w odrębnej linii notowań. Po ewentualnej zamianie akcji niemych na akcje zwykłe konieczna byłaby ich asymilacja. By było to jednak możliwe, konieczne będzie usunięcie zróżnicowania praw wynikających z istoty akcji lub ciążących na nich zobowiązań, wynikających np. z niewypłaconej dywidendy.

 

Czy, komu  i jak to się opłaci

 

Inwestycje w akcje nieme mogą okazać się propozycją niezmiernie ciekawą i dla spółek publicznych i dla inwestorów, którzy nie mają ambicji aktywnego wpływania na kierunki rozwoju spółki i dla których jednym z głównych celów inwestycyjnych jest pozyskiwana w przyszłości dywidenda. Stąd też krąg zainteresowanych dotyczyć może instytucji finansowych typu OFE i TFI, a także inwestorów indywidualnych kreślących stabilną perspektywę zwrotu z inwestycji. Z drugiej strony emitentem akcji niemych może być jedynie podmiot ze stabilną historią finansową, mogący poszczycić się wypłatami dywidend w przeszłości, jednocześnie, który potrafi skonstruować rozsądną i skomunikowaną z rynkiem politykę dywidendy, która jednocześnie obudowana będzie przez potwierdzające deklaracje woli organów statutowych emitenta oraz jego znaczących akcjonariuszy. Umożliwić to powinno pozbycie jej jedynie fasadowej czy blankietowej fasady. Takie działania zainteresowanych podmiotów tworzyć będą istotne dla emitenta i niezbędne dla pewności decyzji inwestorów ryzyko reputacyjne emitenta połączone dodatkowo z określonymi instrumentami odszkodowawczymi bądź gwarancyjnymi na wypadek, gdyby taka polityka dywidendy miałaby być tylko nieuczciwą reklamą mającą na celu pozyskanie kapitału.

 

Z zastrzeżeniem postanowień statutu Marvipol S.A. („Emitent”), minimalna wysokość dywidendy na jedną akcję niemą wynosi 1,60 zł za każdy rok obrotowy począwszy od roku obrotowego 2013, co stanowi 13 % ceny emisyjnej jednej akcji niemej. EMITENT ZWRACA UWAGĘ NA TO, ŻE DYWIDENDA NIE MA CHARAKTERU GWARANTOWANEGO.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o ofercie publicznej akcji niemych i jej szczegółach, jest prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 09.11.2012 r., opublikowany i dostępny na stronie internetowej Marvipol S.A. www.marvipol.pl oraz oferującego - Noble Securities S.A., www.noblesecurities.pl oraz Statut Emitenta, dostępny na stronie internetowej Emitenta www.marvipol.pl. Oferta publiczna akcji niemych prowadzona jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy, w szczególności nie jest rekomendacją ani ofertą nabycia papierów wartościowych i nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji inwestycyjnej. Oferta publiczna akcji jest prowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Poza granicami Polski prospekt emisyjny nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie będą przedmiotem rejestracji zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Polską. Papiery wartościowe objęte prospektem nie mogą być publicznie oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski. Oferujący zamierza udostępnić wybranym inwestorom z siedzibą poza terytorium Polski tłumaczenie prospektu oraz będzie prowadził ograniczone działania marketingowe mające na celu promocję oferty publicznej akcji niemych Emitenta poza terytorium Polski.

 

Źródło: Emitent