Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Rozpoczęła się Oferta Publiczna Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 

Rozpoczęła się Oferta Publiczna Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
W dn. 28 czerwca 2011 r. Spółka opublikowała prospekt emisyjny związany z emisją akcji serii C (dalej: „akcji oferowanych”) przeprowadzanej w drodze oferty z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji oferowanych została ustalona na 24,1 zł. Oferta publiczna łącznie obejmie 24.999.023 akcje oferowane. Jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,63909279941 akcji oferowanej.

 

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w tej ofercie, możecie to zrobić na dwa sposoby. Akcjonariuszom,  którzy nabyli akcje spółki najpóźniej na sesji w dn. 5 lipca br. automatycznie zostanie przyznane prawo poboru i w odpowiednim terminie będą mogli nabyć akcje nowej emisji. Z kolei zainteresowani inwestorzy, którzy nie mieli dotychczas akcji Azotów, będą mogli w dniach 11-15 lipca br. kupić prawa poboru bezpośrednio na giełdzie i w konsekwencji będą mogli również wziąć udział w ofercie i nabyć nowe akcje. Zapisy w ramach wykonania praw poboru będą przyjmowane pomiędzy 11 a 20 lipca br.

 

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ustaliły dwa podstawowe cele przeprowadzanej właśnie emisji akcji z prawem poboru. Pierwszym jest refinansowanie transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji ZCh Police S.A. w drodze wezwania na sprzedaż akcji, które zostało ogłoszone w dn. 15 czerwca br. Drugim celem jest odkupienie od Skarbu Państwa 40,86% akcji ZAK S.A.  Po ich nabyciu Spółka będzie posiadać 93,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZAK S.A.

 

Włączenie ZCh Police S.A. w struktury Grupy Azoty Tarnów pozwoli na stworzenie największej w Polsce i liczącej się w Europie grupy chemicznej, która będzie mogła skutecznie konkurować ze światowymi liderami w branży nawozowej. Odkupienie akcji ZAK S.A. od Skarbu Państwa pozwoli na skuteczniejszą realizację efektów synergii, przyniesie wymierne korzyści w postaci zwiększenia skonsolidowanego zysku netto ZAK S.A. przypadającego na Azoty Tarnów oraz zwiększenie zdolności kredytowej Grupy Azoty Tarnów.

 

Poniżej prezentujemy w tabelach:

  • wyniki finansowe proforma uwzględniające nabycie 66% akcji Zakładów Chemicznych Police S.A. oraz nabycie 40,86% akcji ZAK S.A.
  • harmonogram Oferty Publicznej akcji serii C
  • harmonogram wezwania na ZCh Police S.A.

 

Prospekt emisyjny w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej http://azoty.tarnow.pl/pl/strona/18/

 

Tabela 1. Informacje finansowe pro forma uwzględniające nabycie 66% akcji Zakładów Chemicznych Police S.A. oraz nabycie 40,86% akcji ZAK S.A.

 

 

* Informacje Finansowe Pro Forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych, w oparciu o określone założenia i korekty pro forma i ze względu na swój hipotetyczny charakter nie przedstawiają rzeczywistego wyniku finansowego oraz sytuacji finansowej Grupy.

 

Tabela 2. Harmonogram wtórnej Oferty Publicznej akcji serii C Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.:

 


* Zgodnie z systemem rozliczeń KDPW ostatnim dniem  w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwi nabycie Prawa Poboru jest sesja w dn. 5 lipca 2011.

 

Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP, Menedżerami Oferty są: Dom Maklerski PKO BP oraz IPOPEMA Securities.

 

Tabela 3. Harmonogram wezwania na ZCh Police S.A.:

 

 

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu na akcje ZCh Police S.A. jest Dom Maklerski PKO BP.


Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, w żadnej jurysdykcji, gdzie taka publikacja lub rozpowszechnianie mogą podlegać ograniczeniom lub być zakazane z mocy prawa.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru akcji serii C w Rzeczpospolitej Polskiej („Oferta”) oraz ubieganiem się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2011  r.i wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.azoty.tarnow.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi w jakimkolwiek stanie lub na terytorium podlegającym jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.