Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

RPP po raz drugi z rzędu obniżyła stopy o 75 pkt. bazowych

    W dniu 27 stycznia 2009 r. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc. do poziomu:


  • stopa referencyjna 4,25% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 2,75% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 4,50% w skali rocznej.

Pełna informacja po posiedzeniu RPP:


    Dane, które napłynęły w ostatnim okresie potwierdzają, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce ulega istotnemu obniżeniu. Silniejsze niż wcześniej oczekiwano spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego wynika głównie z nieoczekiwanie silnego spadku tempa wzrostu gospodarczego za granicą, w tym zwłaszcza u głównych parterów handlowych Polski. Wpływa to na pogarszanie się oczekiwań podmiotów gospodarczych (zarówno przedsiębiorstw jak i konsumentów). Do spowolnienia tempa wzrostu przyczynia się również utrudniony dostęp do kredytu wynikający ze znacznego zaostrzenia warunków kredytowych przez banki. Pomimo wzrostu nadpłynności sektora bankowego, koszt kredytu utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, co wynika z wysokiej premii za ryzyko zawartej w rynkowych stopach procentowych i podwyższonych marż. Jednocześnie informacje o sytuacji na rynku pracy potwierdzają spadek zatrudnienia, wzrost bezrobocia i obniżanie się dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, co oddziałuje w kierunku zmniejszenia presji inflacyjnej.


    Od grudniowego posiedzenia Rady nadal obniżano prognozy wzrostu dla gospodarki światowej. Silne spowolnienie wzrostu gospodarki światowej oraz towarzyszący mu szybszy niż oczekiwano spadek inflacji, skłoniły wiele banków centralnych do dokonania kolejnych znacznych obniżek stóp procentowych. Ponowne zaostrzenie się kryzysu bankowego w krajach wysoko rozwiniętych i wynikający z tego odpływ kapitału z gospodarek krajów wschodzących przyczyniają się do dalszego osłabienia kursów walut tych krajów.


    W grudniu 2008 r. roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Polsce uległo dalszemu obniżeniu (do 3,3%). Inflacja utrzymała się powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%, jednak - zgodnie z oczekiwaniami - obniżyła się poniżej górnej granicy odchyleń od celu, określonej na poziomie 3,5%. Spadek inflacji wynikał przede wszystkim z obniżenia się cen paliw. Jednocześnie jednak obniżyła się większość wskaźników inflacji bazowej. Czynnikiem przyczyniającym się do utrzymania rocznego tempa wzrostu cen na podwyższonym poziomie pozostał wcześniejszy wzrost cen nośników energii oraz usług związanych z użytkowaniem mieszkania.


    W ocenie Rady, w najbliższych miesiącach inflacja będzie się nadal obniżać do celu inflacyjnego NBP. W średnim okresie silniejsze niż dotąd oczekiwano spowolnienie wzrostu w gospodarce światowej – w szczególności recesja u głównych partnerów handlowych Polski – i w konsekwencji istotne obniżenie tempa krajowego wzrostu gospodarczego będzie oddziaływać w kierunku ograniczenia presji inflacyjnej w Polsce. Obniżająca się dynamika PKB i związany z tym spadek popytu na pracę, a także pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw przyczynią się do dalszego osłabienia presji płacowej. W kierunku ograniczenia presji inflacyjnej będzie również oddziaływać istotne zaostrzenie warunków przyznawania kredytów przez banki. Czynnikiem ograniczającym proces obniżania się inflacji może być obserwowana w ostatnich miesiącach znacząca deprecjacja złotego, choć skala jej wpływu na inflację może być ograniczona w warunkach spowolnienia gospodarczego. W kierunku wzrostu cen będzie również oddziaływał dalszy wzrost cen kontrolowanych, w tym przede wszystkim cen energii elektrycznej.


    Rada oceniła prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej celu inflacyjnego za wyższe od prawdopodobieństwa, że inflacja będzie wyższa od celu i podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych.


    Łagodzenie polityki pieniężnej powinno przyczyniać się do stabilizowania tempa wzrostu gospodarczego na poziomie tempa wzrostu produktu potencjalnego, co w średnim okresie będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego. Decyzje Rady w nadchodzących miesiącach będą uwzględniać napływające informacje dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji w Polsce i na świecie. Czynnikiem sprzyjającym łagodzeniu polityki pieniężnej może być zachowanie dyscypliny sektora finansów publicznych.


    Rada będzie analizowała wpływ zmian sytuacji na krajowym rynku międzybankowym na działanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce.


    Rada podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że przystąpienie Polski do mechanizmu kursowego ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po uzyskaniu koniecznego poparcia politycznego dla zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych aktach prawnych niezbędnych dla przyjęcia euro w Polsce.


    Rada przyjęła Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2008 r.    Źródło: www.nbp.pl


Zobacz również:

Najważniejsza rzecz to nowe wydanie światowego bestsellera, którego premiera już w maju 2019 roku. Strategicznym partnerem polskiego wydania jest broker XM.

O ponad 10 procent oraz o prawie 4 procent rosły notowania akcji Libet i CCC we wtorek.

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie