Chat with us, powered by LiveChat

Jarosław Dominiak i Artur Rzepka kandydatami SII do Rady Giełdy

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło dwóch kandydatów do Rady Giełdy. Są to Jarosław Dominiak oraz Artur Rzepka.

 

W czwartek 27 czerwca o 11:00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych, którego celem będzie podsumowanie 2023 r. oraz powołanie członków Rady Giełdy na nową kadencję.

 

Kandydatami zgłoszonymi przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych są Jarosław Dominiak (prezes zarządu SII) oraz Artur Rzepka (przewodniczący komisji rewizyjnej SII).

 

Poprzednie duże roszady personalne w radzie nadzorczej GPW odbyły się w lutym tego roku – ze starego składu powołanego w 2020 r. pozostał jedynie Michał Bałabanow. Wówczas SII wysunęło kandydaturę Artura Rzepki, jednak nie uzyskał on wymaganej liczby głosów. Tym razem zaproponowano dwóch kandydatów, obaj ubiegać będą się o miejsce w Radzie Giełdy przewidziane – zgodnie ze statutem GPW – dla osoby zgłoszonej przez akcjonariuszy mniejszościowych.

 

§ 13.

 

1. Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

 

2. Tak długo jak w skład Rady Giełdy wchodzi przynajmniej 5 członków, Rada Giełdy jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.

 

3. Walne Zgromadzenie musi powołać, z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 4:

 

1) przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy; oraz

2) przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy („Akcjonariuszy Mniejszościowych” lub odpowiednio „Akcjonariusz Mniejszościowy”).

 

Po lutowym walnym miejsce dla reprezentanta akcjonariuszy mniejszościowych zajmuje Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jej kandydaturę zgłosił Allianz Polska OFE, drugi po Skarbie Państwa (35,01%) największy akcjonariusz polskiej giełdy (5,34%). Kandydatura Rusewicz została ponownie zgłoszona, również przez Allianz. Z kolei trzej członkowie giełdy (DM BDM,  Bank Handlowy i Noble Securities) zgłosiły kandydaturę Waldemara Markiewicza, prezesa zarządu Izby Domów Maklerskich.

 

Ostatnim kandydatem zgłoszonym przez SII, który trafił do Rady Giełdy był prof. Krzysztof Jajuga. Stało się to pod koniec 2019 r., po trwającym kilkanaście miesięcy impasie, w ramach którego Skarb Państwa nie popierał kolejnych wskazywanych kandydatów mających zająć miejsce Krzysztofa Kaczmarczyka (zgłoszonego przez OFE PKO), który w sierpniu 2018 r. zrezygnował ze stanowiska. Prof. Jajuga powołany został do Rady Giełdy w trakcie jej kadencji i ponownie kandydował (także z rekomendacji SII) do rady nowej kadencji, rozpoczynającej się w 2020 r. Wówczas jednak nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Wcześniej reprezentantem inwestorów indywidualnych w RG był Jarosław Dominiak (od czerwca 2016 r. do marca 2017 r.).

Czym zajmuje się Rada Giełdy?

Zgodnie ze statutem GPW, do zadań Rady Giełdy należy m.in.:

 

 • stały nadzór nad działalnością GPW
 • ocena sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 • ocena wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny
 • zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Zarządu Giełdy
 • ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Giełdy oraz (na wniosek Prezesa) pozostałych członków Zarządu Giełdy
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy
 • określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez Spółkę giełdzie przez członków Zarządu Giełdy
 • zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania,
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
 • wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z inną giełdą
 • zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy wieloletniej strategii rozwoju Giełdy
 • nabycie systemu informatycznego służącego zawieraniu transakcji giełdowych

 

Obecnie w Radzie Giełdy zasiada siedem osób:

 

 • Iwona Sroka – Prezes Rady Giełdy
 • Paweł Homiński Wiceprezes Rady Giełdy
 • Michał Bałabanow Sekretarz Rady Giełdy
 • Jerzy Kalinowski Członek Rady Giełdy
 • Piotr Prażmo Członek Rady Giełdy
 • Małgorzata Rusewicz Członek Rady Giełdy
 • Katarzyna Szwarc Członek Rady Giełdy

 

W ramach Rady Giełdy działają cztery komitety: komitet audytu, komitet strategii, komitet wynagrodzeń i nominacji, komitet regulacji i ładu korporacyjnego.

 

🟢Zobacz też: SII apeluje do polityków o zaprzestanie podważania zaufania do polskiego rynku kapitałowego

 

Warto także przypomnieć, że niebawem może dojść do istotnych zmian w zarządzie GPW. Na początku czerwca rada nadzorcza ogłosiła konkursy, w wyniku których wyłonieni mają zostać trzej członkowie zarządu GPW. W wyniku postępowań wybrani mają zostać członkowie zarządu odpowiedzialni za obszar zarządzania finansowego, obszar prawny i regulacyjny oraz obszar rozwoju i sprzedaży. Obecnie stanowiska te zajmują kolejno Adam Młodkowski, Monika Gorgoń i Izabela Olszewska. Kandydaci mogą składać wnioski konkursowe do 24 czerwca, zaś do 2 lipca kandydaci zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu przez  komitet wynagrodzeń i nominacji Rady Giełdy.

 

🟢Zobacz też: Prezes GPW: będę miał czas dla inwestorów indywidualnych. „Wizerunek giełdy do poprawy”

 


 

Jarosław DominiakKomentuje Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

Giełda jako kluczowa instytucja rynkowa, organizująca obrót powinna uwzględniać optykę wszystkich grup uczestników obrotów, w tym również inwestorów indywidualnych. W Radzie Giełdy aktualnie ale i w przeszłości obecni są  głównie przedstawiciele inwestorów instytucjonalnych, a często tylko oni.  Wiem, że ich oczekiwania i oceny działań warszawskiej giełdy bardzo często są diametralnie różne od naszych.

 

Dla inwestorów indywidulanych rodzimy rynek jak i giełda to zawsze pierwszy i naturalny wybór. Choć globalizacja i demokratyzacja rynków coraz częściej decyduje, że grupa detalicznych inwestorów decydujących się przenieść większość swoich aktywów na rynki zagraniczne bardzo dynamicznie rośnie. Inwestorzy indywidualni inaczej rozkładają akcenty również w kwestii ładu korporacyjnego i pożądanych kierunków zmian i konkretnych zasad dobrych praktyk. Dobrym przykładem jest komitet ładu korporacyjnego przy GPW, w którym obecna jest szeroka reprezentacja wszystkich uczestników rynku. Na pewno dyskusja, ścierające się opinie różnych przedstawicieli pozytywnie wpływa na cały proces, finalny kształt i treść dobrych praktyk. Nie inaczej powinna być skonstruowana Rada Giełdy, w której notorycznie pomijani są przedstawiciele inwestorów indywidualnych.

 


 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie