Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Mo-BRUK dobrze rozpoczyna 2021 rok

@ juanjo - stock.adobe.com

Pod koniec minionego roku Mo-BRUK zamknął sprzedaż akcji przez większościowych akcjonariuszy po cenie 200 zł i od tego momentu walory spółki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, co pokazują wolumeny obrotu. Jednocześnie notowania odbiły na przełomie 2020 i 2021 roku, a obecnie są notowane w okolicach 260 zł. Wyniki finansowe Grupy pozostają w trendzie wzrostowym.

 

Mo-BRUK – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne.

 

Mo-BRUK prowadzi działalność związaną z gospodarką odpadami, obejmującą składowanie, utylizację i recykling. Emitent posiada jedną spółkę zależną Raf-Ekologia Sp. z o.o. (100% udziału w kapitale i głosach), która zajmuje się termicznym unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych i medycznych. Grupa Kapitałowa Mo-BRUK wyróżnia trzy linie biznesowe związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów:

 

  • zespalanie i stabilizacja odpadów nieorganicznych – Emitent pobiera opłatę od podmiotów oddających odpady do utylizacji, a następnie poddaje je procesowi cementacji, podczas którego neutralizowane są subtancje niebezpieczne. Efektem końcowym procesu jest granulat cementowy stanowiący substytut kruszywa, który jest sprzedawany odbiorcom końcowym;
  • produkcja paliw alternatywnych – paliwo alternatywne wytwarzane jest z wysegregowanych palnych odpadów komunalnych, które dostarczają przedsiębiorstwa zbierające odpady, a także palne odpady odpady przemysłowe dostarczane bezpośrednio przez zakłady przemysłowe oraz firmy je zbierające;
  • spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych – spalarnia odpadów Raf-Ekologia Sp. z o.o. w sposób bezpieczny dla środowiska prowadzi termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych oraz medycznych i weterynaryjnych. W przypadku spalania określonych grup odpadów produkowana jest energia w postaci pary technologicznej, która jest sprzedawana do Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. W 2014 roku Emitent uruchomił drugą spalarnię, która jest źródłem ciepłego powietrza wykorzystywanego do podsuszania paliwa alternatywnego.

 

Poniższy wykres prezentuje przychody poszczególnych segmentów za trzy kwartały roku w latach 2018, 2019 i 2020.

 

Mo-BRUK – przychody poszczególnych segmentów (tys. zł)
Źródło: Emitent.

 

Pod koniec listopada 2020 roku główni akcjonariusze Mo-BRUK-u, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, ogłosili zamiar sprzedaży akcji stanowiących do 30% kapitału zakładowego i 25% udziału w głosach na WZ po cenie 260 zł za akcję. Ostatecznie doszło do sprzedaży akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego, dających łącznie 33,3% udziału w głosach na WZ, po cenie 200 zł za akcję. W akcjonariacie Spółki ujawnił się NN OFE wraz z innych funduszami zarządzanymi przez NN PTE z udziałem na poziomie 6,32% w kapitale zakładowym i 5,27% w liczbie głosów na WZ.

 

Pozytywny trend wyników finansowych

Grupa Mo-BRUK ma za sobą udane lata rozwoju i wzrostu wyników finansowych. W 2016 roku przychody Grupy wyniosły 53,2 mln zł, a w 2019 roku było to 130,6 mln zł, co oznacza średnioroczne tempo wzrostu przychodów na poziomie 34,9%. Wzrostowi skali działalności towarzyszył silny wzrost rentowności, co pozwoliło zamknąć 2019 rok z zyskiem netto na poziomie 40,1 mln zł wobec 2,2 mln zł w 2016 roku, co oznacza blisko 20-krotny wzrost na przestrzeni 3 lat. Rentowność netto zwiększyła się w tym okresie z 4,1% do 30,7%.

 

Rok 2020 przyniósł kontynuację pozytywnych tendencji. Po trzech kwartałach minionego roku przychody grupy wyniosły 122,6 mln zł, co oznacza wzrost o 40,9% rdr. Jednocześnie zysk netto sięgnął 52,9 mln zł, co oznacza wzrost o 122,2% rdr. Zwracamy uwagę, że na wynik Grupy dodatnio wpłynęła sprzedaż części przedsiębiorstwa (Zakład Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu) w kwocie 3,2 mln zł, jednak nawet bez tego zdarzenia zysk netto podwoił się rdr.

 

Jak tłumaczył Emitent w sprawozdaniu za wzrostem przychodów stało głównie pozyskanie nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, którzy zapewnili nowe strumienie dostarczanych odpadów do instalacji w zakładach Grupy Emitenta, a także wzrost cen i opłat za przetwarzanie odpadów wynikający m.in. ze zmiany przepisów z zakresu gospodarki odpadami które doprowadziły do ograniczenia szarej strefy. Jednocześnie zwiększenie zaangażowania w sektor gospodarowania odpadami nieorganicznymi przyczynia się do znaczącego wzrostu rentowności działalności Grupy Emitenta.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Mobruk na przestrzeni ostatnich lat oraz za okres trzech kwartałów 2020 roku.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2016 2017 2018 2019 9M19 9M20
Przychody ze sprzedaży 53 226 65 610 92 667 130 567 87 023 122 583
Wynik na sprzedaży 4 980 10 699 26 557 51 405 30 947 62 076
Wynik operacyjny 5 902 10 403 26 567 50 192 29 952 65 266
Wynik netto 2 158 6 890 20 520 40 088 23 830 52 948
 
Marża na sprzedaży 9,4% 16,3% 28,7% 39,4% 35,6% 50,6%
Marża netto 4,1% 10,5% 22,1% 30,7% 27,4% 43,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Warto także zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat Grupa Mo-BRUK systematycznie redukowała poziom zadłużenia, a na koniec 2019 roku posiadała dodatnią pozycję gotówkową. Jednocześnie wraz z poprawą wyników finansowych rosła wartość kapitałów własnych. W efekcie na przestrzeni ostatnich lat Grupa utrzymywała „kapitał zainwestowany” (Invested Capital rozumiany jako suma kapitału własnego i długu netto) na stabilnym poziomie w okolicach 120 mln zł. Pozwoliło to na silny wzrost wskaźnika ROIC z 6,8% na koniec 2017 roku do 34,4% na koniec 2019 roku.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2016 2017 2018 2019
NOPLAT* 4 781 8 426 21 520 40 656
Kapitał własny 83 899 90 789 109 318 132 185
Dług netto 40 053 29 972 8 785 -13 085
Invested Capital (IC)** 123 952 120 762 118 103 119 100
ROIC*** - 6,8% 17,8% 34,4%

*Zysk operacyjny pomniejszony o podatek według stawki 19%.

**Invested Capital rozumiany jako suma kapitału własnego i długu netto.

*** ROIC liczony jako NOPLAT w okresie t podzielony przez Invested Capital w okresie t-1.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Na koniec zwracamy uwagę na relatywnie wysokie pokrycie zysków EBITDA przez przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Wskaźnik ten oscylował wokół 0,85, choć w 2019 roku spadł do okolic 0,7, a po trzech kwartałach 2020 roku do 0,6.

 

Mo-BRUK – przepływy operacyjne i EBITDA (tys. zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 8 lat, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i raportów analitycznych, prelegent na konferencjach inwestorskich. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW. Inwestor indywidualny z kilkuletnim doświadczeniem.

 

 

📧 Napisz do mnie