Czym jest SII?

Analizujemy wyniki finansowe Delko, Esotiq & Henderson i PKP Cargo

W ostatnich dniach spółki Delko, Esotiq & Henderson i PKP Cargo opublikowały raporty okresowe za trzeci kwartał 2019 roku, które w niniejszym odcinku komentujemy.

 


 

Partner strategiczny

 

 


 

 

Delko

Grupa Delko opublikowała raport za III kwartał 2019 roku w zeszłym tygodniu w czwartek. Wybrane dane finansowe prezentujemy w tabeli poniżej.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

III kw. 2019 roku

III kw. 2018 roku

Zmiana rdr

Przychody netto ze sprzedaży  200 916  161 263  24,6%
Wynik brutto ze sprzedaży  41 708  30 748  35,6%
Wynik z działalności operacyjnej  6 458  5 125 26,0%
Wynik brutto 5 584  4 654  20,0%
Wynik netto akcj. jedn. dom.  4 539  3 966  14,4%
Wynik EBITDA  9 478  5 882  61,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Przychody ze sprzedaży Grupy Delko w III kwartale 2019 roku sięgnęły 200,9 mln zł, tj. były wyższe w ujęciu rok do roku o 24,6%. Duża w tym zasługa dokonanych w 2019 roku przejęć spółek Megana (prowadzi sieć sklepów pod marką Avita) oraz Słoneczko (prowadzi sieć sklepów pod tą samą nazwą), dlatego tak wysoka dynamika w przypadku przychodów ze sprzedaży nie była niespodzianką.

 

Ze względu na przeprowadzone niedawno akwizycje i czas potrzebny na to, by nowe podmioty odpowiednio zoptymalizować i dopasować do struktur istniejącej Grupy Kapitałowej Delko, mieliśmy pewne obawy co do rentowności emitenta. Okazały się być one jednak niepotrzebne – pod tym względem Grupa Delko pozytywnie nas zaskoczyła. Wynik brutto ze sprzedaży w III kwartale 2019 roku poprawił się o 35,6% rdr, tj. do poziomu 41,7 mln zł. Jednocześnie wynik operacyjny wzrósł o 26% do 6,5 mln zł. Z kolei wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej znalazł się na poziomie 4,5 mln zł wobec blisko 4 mln zł w III kwartale 2018 roku, co stanowiło poprawę o 14,4%. W efekcie marża brutto na sprzedaży sięgnęła 20,8% wobec 19,1% w analogicznym okresie rok wcześniej. Rentowność EBIT pozostała na poziomie 3,2%, natomiast rentowność netto nieznacznie spadła, tj. z 2,5% do 2,3%.

 

Szukając innych pozytywów, zwrócić również można uwagę, że trzecia przejęta niedawno spółka, czyli A&K, w III kwartale 2019 roku uzyskała dodatni wynik finansowy. Jej wyniki konsolidowane są metodą praw własności (Delko posiada w niej udział na poziomie 50%), dlatego widać to w pozycji „Udział w zyskach (stratach) w jednostce wycenianej metoda praw własności” skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Zysk A&K przypadający na Grupę Delko wyniósł w III kwartale 98 tys. zł (jeszcze kwartał wcześniej na Grupę Delko przypadała strata równa 104 tys. zł).

 

Ogółem opublikowany raport kwartalny Grupy Delko odbieramy bardzo pozytywnie. Podobna zresztą była reakcja całego rynku, bowiem tego dnia notowania urosły o ponad 8%, a wzrosty są kontynuowane również w kolejnych dniach. Mając na uwadze, że podobają nam się wykazywane przez tego emitenta wyniki finansowe, a także wciąż niskie wskaźniki rynkowe spółki (wskaźnik P/E znajduje się obecnie na poziomie około 4,5), postanowiliśmy trzymać te akcje na naszym rachunku dalej.

 

Delko – wykres kursu akcji

Źródło: xStation5, XTB.

 

 

Esotiq & Henderson

W poprzednim tygodniu raport za III kwartał 2019 roku opublikowała również Grupa Esotiq & Henderson. Wybrane dane finansowe prezentujemy w tabeli poniżej.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

III kw. 2019 roku

III kw. 2018 roku

Zmiana rdr

Przychody netto ze sprzedaży  50 393  41 030  22,8%
Wynik brutto ze sprzedaży  29 668  25 293  17,3%
Wynik z działalności operacyjnej  2 461  2 301  7,0%
Wynik brutto  1 481  2 075  -28,6%
Wynik netto akcj. jedn. dom.  1 491  1 657  -10,0%
Wynik EBITDA  3 180  5 838 83,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W III kwartale 2019 roku Grupa Esotiq & Henderson wygenerowała 50,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowiło wzrost wobec analogicznego okresu rok wcześniej o 22,8%. Wynik brutto na sprzedaży sięgnął 29,7 mln zł w porównaniu do 25,3 mln zł w III kwartale 2018 roku, tj. był wyższy o 17,3%. Marża brutto na sprzedaży spadła przy tym z poziomu 61,6% do 58,9%.

 

Podobnie jak w poprzednich okresach szybko rosły koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu Grupy Esotiq & Henderson. Te pierwsze wyniosły 22,3 mln zł w porównaniu do 18,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, tj. były wyższe o 20,8%, a drugie były równe 5,3 mln zł w porównaniu do 4,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co stanowiło wzrost o 19,6% (dla porównania: powierzchnia handlowa wzrosła o 6,9% rdr). Odbiło się to negatywnie na wyniku operacyjnym i netto Emitenta. Choć dynamika wzrostu wyniku operacyjnego była 7% na plusie (wynik operacyjny wyniósł 2,5 mln zł wobec 2,3 mln zł rok wcześniej), to duża w tym zasługa lepszego salda na pozozstałej działalności operacyjnej (0,4 mln zł na plusie wobec 0,1 mln zł na minusie rok wcześniej). Na poziomie zysku netto dynamika była już jednak ujemna – wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o 10% rdr i wyniósł 1,5 mln zł.

 

Naszym zdaniem opublikowany raport kwartalny nie pokazał niczego przełomowego. Poziomy przychodów netto ze sprzedaży i zysku brutto ze sprzedaży można było szacować na podstawie publikowanych wcześniej raportów miesięcznych. Jednocześnie podobnie jak w poprzednich okresach mocno rosły koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, które wciąż ciągną w dół wynik netto Grupy Esotiq & Henderson. Mimo to przy obecnej cenie rynkowej zamierzamy trzymać akcje spółki na naszym rachunku dalej. Mamy przy tym nadzieję, że dynamika wzrostu kosztów w końcu nieco wyhamuje (choć m.in. zapowiedziana mocna podwyżka płacy minimalnej temu nie sprzyja). Szukając pozytywów, widoczny jest wyraźny spadek kosztów/m2 w Niemczech (o 24,2% rdr), co spółka tłumaczy optymalizacją etatów w salonach oraz niższymi czynszami w nowo otwieranych salonach. Naszym zdaniem duży potencjał wciąż tkwi także w kanale internetowym (po pierwszych trzech kwartałach sprzedaż internetowa wygenerowała 12,9 mln zł przychodów, tj. o 101% rdr).

 

Esotiq & Henderson – wykres kursu akcji

Źródło: xStation5, XTB.

 

 

PKP Cargo

Kolejnym emitentem, który w ostatnich dniach podał do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2019 roku była Grupa PKP Cargo. Wybrane dane finansowe prezentujemy w tabeli poniżej.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł)

III kw. 2019 roku

III kw. 2018 roku

Zmiana rdr

Przychody netto ze sprzedaży 1 191 1 386 -14,1%
Wynik z działalności operacyjnej 80,9 141,5 -42,8%
Wynik brutto 61,0 132,4 -53,9%
Wynik netto 50,8 104,7 -51,5%
Wynik EBITDA 263,0 278,8 -5,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Niestety w wynikach finansowych Grupy PKP Cargo za III kw. 2019 roku trudno dostrzec wyraźną poprawę. Wyniki są nieco lepsze niż w II kw. 2019 roku, jednak w porównaniu rok do roku wykazane zostały wysokie ujemne dynamiki. Już na poziomie przychodów ze sprzedaży Grupa wykazała spadek o 14,1% rdr, generując niecałe 1,2 mld zł obrotów. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł natomiast 80,9 mln zł i był o 42,8% niższy rdr. Zwracamy przy tym uwagę, że pozytywnie do wyniku operacyjnego kontrybuowało rozwiązanie rezerwy na podatek (w kwocie około 24,4 mln zl), a także wpływ zastosowania standardu MSSF 16 (w kwocie około 34 mln zł). Grupa zakończyła kwartał z zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie 50,8 mln zł, tj. o 51,5% niższym rdr.

 

Niestety, w trakcie konferencji prezes PKP Cargo, Czesław Warsewicz, ponownie poinformował o przesunięciu szacunków względem poprawy sytuacji na rynku przewozów kruszyw na drugą połowę 2020 roku. Oczekujemy, że na przełomie półrocza przyszłego roku, ta wielkość znów będzie znacząco większa niż w 2019 roku i będziemy mieli do czynienia z górką przewozową w zakresie kruszyw – powiedział cytowany przez PAP. Zgodnie z danymi UTP od stycznia do września masa przewiezionych towarów w Polsce spadła o 4,9% rdr, do 177,6 mln ton, podobnie jak praca przewozowa (-4,9% rdr, 42,2 mld tkm). W przypadku Grupy PKP Cargo spadki były dotkliwsze – przewieziona masa spadła o 9,7% rdr, do 74,6 mln ton, a praca przewozowa o 12,4% rdr, do 18,8 mld tkm.

 

Przy okazji publikacji szacunkowych wyników za III kw. 2019 roku Grupa podjęła dezycję o obniżeniu prognoz na 2019 rok, argumentując to wynikami po trzech kwartałach, a także sytuacją na rynku kolejowych przewozów towarowych. Zgodnie z nową projekcją zysk EBITDA może wynieść około 925 mln zł w 2019 roku wobec wcześniejszych 1.150 mln zł. Nowa prognoza jest zatem o 225 mln zł niższa od pierwotnej, tj. o blisko 20%.

 

Mimo to dalej trzymamy akcje spółki na rachunku Fundamentalnego Portfela. Choć w krótkim terminie trudno szukać pozytywnych katalizatorów dla spółki, to liczymy, że dyskonto rynkowe w większości uwzględnia już negatywne informacje. Kurs akcji wciąż szuka dna, gdzie będzie mógł przynajmniej na chwilę złapać oddech, a my mamy nadzieję, że w końcu to nastąpi. Jednocześnie oczekujemy, że w średnim terminie w otoczeniu spółki nadejdzie w końcu poprawa, np. w postaci lepszej sytuacji na rynku przewozów kruszyw.

 

PKP Cargo – wykres kursu akcji

Źródło: xStation5, XTB.

 

Bieżący stan i wynik Portfela

Poniżej prezentujemy obecny skład Fundamentalnego Portfela SII.

 

Walor  Data zakupu Cena zakupu  Bieżąca stopa zwrotu
segment własny
Ailleron 2017-10-24 15,31 zł  -50,8%
CDRL 2018-05-28 25,20 zł  -19,2%
Wielton 2018-08-08 11,26 zł  -38,3%
Delko 2018-02-06 10,00 zł  14,2%
Asbis 2019-03-25 2,75 zł  27,0%
LW Bogdanka 2019-04-05 47,00 zł -18,0%
Esotiq & Henderson 2019-04-23 18,50 zł  -34,4%
PKP Cargo 2019-08-08 30,95 zł  -28,6%
Pozbud 2019-09-02 2,20 zł  -4,7%
segment głosowany
BOŚ 2017-11-15 9,36 zł  -25,5%
Eurotel  2018-01-10 23,40 zł  12,6%
segment zagraniczny
AT&T 2019-02-19 30,42 USD 27,1%
Ford Motor 2019-07-31 9,56 USD  -7,8%

 

Obecny stan gotówki to około 7,9 tys. zł, co stanowi około 28% całej wartości Portfela.

 

Stopa zwrotu od momentu startu bieżącej edycji Portfela jest aktualnie 6,6% na minusie (przy jej kalkulacji nie uwzględniamy niedawno dodanego segmentu zagranicznego, który jest obecnie około 9,5% na plusie). Dla porównania indeks WIG w tym samym okresie stracił na wartości 8,7%.

 

Stopy zwrotu Fundamentalnego Portfela SII oraz indeksu WIG

Źródło: opracowanie własne.

 

 

 

 

 

© 2012-2019 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.