Czym jest SII?

Sprzedaliśmy z zyskiem akcje LiveChat Software. Dobre dane z Asbisu i Esotiq

W poprzednim tygodniu postanowiliśmy sprzedać akcje LiveChat Software, na których udało nam się zarobić 33%. W niniejszym odcinku komentujemy również nowe dane miesięczne ze spółek Asbis oraz Esotiq & Henderson.

 

 


 

Partner strategiczny

 

 


 

 

LiveChat Software

Akcje LiveChat Software trafiły do Fundamentalnego Portfela SII 30 kwietnia bieżącego roku po kursie 30,4 zł. Jak wówczas argumentowaliśmy, naszym zdaniem obawy rynku o perspektywy Grupy LiveChat Software mogły być przesadzone, a wyraźna przecena akcji, jaka miała miejsce w poprzedzających miesiącach, mogła stanowić dobrą okazję do zakupu tych walorów. 

 

Prawdą jest, że dynamika przyrostu klientów mocno w ostatnim czasie spowolniła. Wciąż jednak pozostaje ona wyraźnie dodatnia, co pozwala emitentowi dalej poprawiać notowane wyniki finansowe, a dodatkowy pozytywny wpływ na nie ma wyższy kurs amerykańskiego dolara do polskiego złotego. Ponadto pod względem liczby pozyskanych klientów marzec 2019 roku był najlepszym miesiącem od kwietnia 2018 roku, co może dawać nadzieję na stopniową poprawę w kolejnych okresach. Jednocześnie na skutek dużych spadków notowań wskaźniki rynkowe LiveChat Software wyraźnie się schłodziły (obecnie P/E z uwzględnieniem zysków za ostatnie cztery kwartały ma wartość około 14) i wobec bardzo wysokich rentowności ROE i ROIC, jakimi charakteryzuje się spółka (oba wskaźniki przyjmują wartości powyżej 100%), wydają się być one niewygórowane. LiveChat Software płaci przy tym relatywnie wysoką dywidendę. Co więcej, szansą na szybszy rozwój spółki w przyszłości mogą być także nowe rozwijane przez nią produkty. Dla przykładu: komercyjna premiera HelpDesk jest planowana na maj bieżącego roku – tłumaczyliśmy w kwietniowym odcinku Fundamentalnego Portfela SII.

 

Decyzja o zakupie akcji LiveChat Software okazała się być bardzo dobra. Negatywne nastawienie rynku do tych walorów zaczęło się stopniowo zmieniać, a wraz z nim rosły również notowania LiveChat Software. Pomogły temu między innymi opublikowane w czerwcu bardzo dobre wyniki spółki za rok obrotowy 2018/2019 oraz zaskakująco duża liczba klientów pozyskanych w lipcu bieżącego roku (456 netto).

 

W ostatnich dniach kurs zbliżył się do poziomu 40 zł, przez co postanowiliśmy zrealizować zysk. Akcje LiveChat Software sprzedaliśmy po kursie 39,4 zł, dzięki czemu zrealizowaliśmy na tej pozycji zysk równy 33% (uwzględniając otrzymane zaliczki na dywidendę w kwocie 0,54 zł i 0,87 zł na jedną akcję, a także zapłacone prowizje).

 

LiveChat Software – potwierdzenie transakcji
Źródło: xStation5, XTB.

 

 

Asbis

W zeszłym tygodniu w środę Grupa Asbis podała informację o szacunkowych skonsolidowanych przychodach za lipiec 2019 roku. W tym okresie wyniosły one okołe 138 mln USD i były o 13% niższe od przychodów wypracowanych w lipcu 2018 roku. (158 mln USD). Narastająco od stycznia po siedmiu miesiącach przychody Grupy Asbis wynoszą około 926 mln USD, tj. o 18% mniej w ujęciu rok do roku.

 

Asbis – szacunkowe miesięczne przychody ze sprzedaży (mln USD)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta.

 

Opublikowane dane przez Asbis odbieramy umiarkowanie pozytywnie. Jak można się było spodziewać, przychody osiągnięte w lipcu były niższe w ujęciu rok do roku, jednak porównując z poprzednimi miesiącami bieżącego roku, ujemna dynamika nie była bardzo duża. Jak podano w komunikacie prasowym, wyniki te były również zgodne z oczekiwaniami firmy, a zarząd Asbisu ponownie zapewnił, że koncentruje się głównie nad marżami, co dobrze zwiastuje na przyszłość.

 

W ASBIS rozpatrujemy nasze przychody w kilkuletniej perspektywie, obserwując trendy rynkowe i dostosowując się do zmieniających się warunków w naszej branży. Cieszy nas, że trend naszych przychodów jest od kilku lat rosnący, jesteśmy też zadowoleni z obecnie wypracowanego poziomu przychodów. Poprzedni rok był rekordowy w historii ASBIS, w którym nasze wyniki były pod wpływem kilku niepowtarzalnych czynników. Porównanie obecnego i ubiegłego roku jest nieuniknione, jednak nie w pełni pokazuje naszą obecną sytuację. Zgodnie z naszymi zapowiedziami obecnie koncentrujemy się na wypracowaniu większych marż, na co zgodnie z naszymi oczekiwaniami wpływ będzie miał m.in. rozwój portfolio produktowego naszych marek własnych oraz wzmocnienie kompetencji ASBIS w sektorach, które są perspektywiczne, czyli rozwiązaniach i usługach IT dla klienta korporacyjnego – skomentował Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc. cytowany w komunikacie prasowym spółki.

 

Esotiq & Henderson

W ostatnim czasie dane dotyczące miesięcznej sprzedaży podała także Grupa Esotiq & Henderson. Z opublikowanego raportu bieżącego wynika, że w lipcu 2019 roku jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 17,5 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o około 22%. Z kolei narastająco od początku bieżącego roku przychody ze sprzedaży ogółem sięgnęły około 101 mln zł, co oznacza poprawę o 17% wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Dla porównania: powierzchnia handlowa w tym samym okresie rosła w wolniejszym tempie - na koniec lipca wyniosła 18.753 m2 i była większa o około 6% niż rok wcześniej.

 

W kanale internetowym przychody ze sprzedaży Grupy Esotiq & Henderson wyniosły w lipcu 2019 roku 1,7 mln zł, co oznacza wzrost o około 60% rdr. Narastająco od początku bieżącego roku sprzedaż była natomiast równa 9,3 mln zł, co stanowi poprawę o około 100% wobec analogicznego okresu 2018 roku.

 

Jednocześnie szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła w lipcu 2019 roku około 63% i była niższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ujęciu narastającym wyniosła ona natomiast około 62% i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Esotiq & Henderson – szacunkowe miesięczne przychody ze sprzedaży ogółem oraz ze sprzedaży internetowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta.

 

Opublikowane dane przez Esotiq & Henderson odebraliśmy z zadowoleniem. Cieszy nie tylko wysoka dynamika wzrostu przychodów (wyraźnie wyższa niż tempo wzrostu powierzchni handlowej), ale także dość wysoka marża brutto na sprzedaży osiągnięta w lipcu – choć wciąż była ona niższa w ujęciu rok do roku, to ta różnica była dużo mniejsza niż w poprzednich miesiącach 2019 roku. Z drugiej strony, poza poprawą wyniku brutto na sprzedaży dla wyniku operacyjnego czy netto Grupy Esotiq & Henderson kluczowe okazać może się tempo wzrostu kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu (w ostatnim czasie ich szybki wzrost ciążył na wynikach Grupy Esotiq & Henderson). Te poznamy natomiast dopiero przy okazji publikacji kolejnych raportów okresowych – najbliższy z nich, tj. za I półrocze 2019 roku, ma zostać przekazany do publicznej wiadomości 25 września.

 

Bieżący stan i wynik Portfela

 

Poniżej prezentujemy obecny skład Fundamentalnego Portfela SII.

 

Walor  Data zakupu Cena zakupu  Bieżąca stopa zwrotu
segment własny
Ailleron 2017-10-24 15,31 zł -53,2%
CDRL 2018-05-28 25,20 zł -19,2%
Wielton 2018-08-08 11,26 zł -22,7%
Delko 2018-02-06 10,00 zł -13,7%
ZT Kruszwica 2019-02-25 38,20 zł 15,2%
Asbis 2019-03-25 2,75 zł -3,3%
LW Bogdanka 2019-04-05 47,00 zł -23,3%
Esotiq & Henderson 2019-04-23 18,50 zł -19,9%
PKP Cargo 2019-08-08 30,95 zł -15,0%
segment głosowany
BOŚ 2017-11-15 9,36 zł -14,9%
Eurotel  2018-01-10 23,40 zł 1,6%
Alior Bank  2019-08-22  42,84 zł -4,0%
segment zagraniczny
AT&T 2019-02-19 30,42 USD 16,4%
Ford Motor 2019-07-31 9,56 USD -9,1% 

 

Obecny stan gotówki to około 6,4 tys. zł, co stanowi około 22% całej wartości Portfela.

 

Stopa zwrotu od momentu startu bieżącej edycji Portfela jest aktualnie 4,7% na minusie (przy jej kalkulacji nie uwzględniamy niedawno dodanego segmentu zagranicznego, który jest obecnie około 3,5% na plusie). Dla porównania indeks WIG w tym samym okresie stracił na wartości 12,6%.

 

Stopy zwrotu Fundamentalnego Portfela SII oraz indeksu WIG

Źródło: opracowanie własne.

 

 

 

 

 

© 2012-2019 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.