Czym jest SII?

Realizujemy blisko 80% zysku na akcjach Enter Air. Komentujemy wyniki BOŚ i nowe dane z Wieltonu

W tym tygodniu postanowiliśmy zrealizować duży zysk na akcjach Enter Air. Ponadto Bank Ochrony Środowiska opublikował raport okresowy za I półrocze 2019 roku. W ostatnich dniach pojawiły się także dane dotyczące rejestracji w lipcu nowych pojazdów przez Wielton.

 

 


 

Partner strategiczny

 

 


 

Enter Air

Akcje Enter Air trafiły do Fundamentalnego Portfela SII w styczniu 2019 roku po kursie 20,5 zł. Jak wówczas pisaliśmy, na inwestycję w te walory zdecydowaliśmy się z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, podobały nam się wyniki finansowe Grupy za poprzednie okresy. Po drugie, z optymizmem patrzyliśmy również w przyszłość, zwracając między innymi uwagę na wartość podpisanych umów z największymi biurami podróży w Polsce, a także na sprzyjającą sytuację rynkową, związaną z upadłością dotychczasowego istotnego konkurenta, czyli Small Planet Airlines.

 

Mniej więcej w tym samym czasie optymizm związany z walorami Enter Air zaczął podzielać również rynek, a w zaledwie kilka miesięcy kurs lotniczej firmy poszybował w górę do okolic 37 zł, tj. o ponad 100% licząc od dołków z listopada ubiegłego roku. Pomimo że perspektywy przed spółką wciąż wydają się być bardzo dobre, a jej wskaźniki rynkowe nie należą do najwyższych na GPW (wskaźnik P/E dla Enter Air ma obecnie wartość około 11, a korygując o różnice kursowe oraz dokonany odpis na szacowane straty kredytowe, wynosi około 6), w ostatnich tygodniach wzrosty notowań nieco wyhamowały. Mając na uwadze obserwowaną na całym rynku słabość i związane z nią obawy, że może ona dotknąć również walory Enter Air, postanowiliśmy zamknąć tę pozycję i zrealizować spory zysk.

 

Akcje Enter Air sprzedaliśmy 13 sierpnia 2019 roku po kursie 35,9 zł. W efekcie, uwzględniając otrzymaną w lipcu dywidendę (0,7 zł brutto na jedną akcję), na tej pozycji udało nam się zarobić 77,2%.

 

Enter Air – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB.

 

Poniżej prezentujemy potwierdzenie dokonanych transakcji.

 

Enter Air – potwierdzenie transakcji
Źródło: xStation5, XTB.

BOŚ

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy BOŚ za II kwartał 2019 roku. 

 

Wybrane dane finansowe

(tys. zł)

II kwartał 2019 r. I kwartał 2019 r. Zmiana kdk II kwartał 2018 r. Zmiana rdr
Wynik z tytułu odsetek  106 747  102 859  3,8%  93 662  14,0%
Wynik z tytułu opłat i prowizji  25 266  26 967  -6,3%  25 149  0,5%
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości  -31 121  -7 944  291,8%  -57 289  -45,7%
Ogólne koszty administracyjne  84 153  110 880  -24,1% 86 926  -3,2%
Wynik brutto  34 708  28 266  22,8%  18 935  83,3%
Wynik netto  27 035  17 084  58,2%  17 832  51,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W II kwartale 2019 roku wynik z tytułu odsetek Grupy BOŚ wyniósł 106,7 mln zł wobec 102,9 mln zł kwartał wcześniej oraz 93,7 mln zł rok wcześniej. Warto przy tym zauważyć, że był to najlepszy kwartalny wynik odsetkowy w historii Grupy BOŚ. W tym samym okresie wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł około 25,3 mln zł, podczas gdy w I kwartale 2019 roku było to blisko 27 mln zł, a w II kwartale 2018 roku 25,1 mln zł. Z kolei wynik netto sięgnął 27 mln zł, co stanowiło poprawę o 58,2% w ujęciu kwartał do kwartału oraz 51,6% w ujęciu rok do roku.

 

W całym I półroczu bieżącego roku wynik odsetkowy Grupy BOŚ wyniósł 209,6 mln zł w porównaniu do 182,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, a jednocześnie marża odsetkowa wzrosła do poziomu 2,3%, tj. o 0,28 p.p. Poprawa ta była efektem przede wszystkim niższych kosztów instrumentów finansowych – dłużnych papierów własnej emisji (spadek o 15,6 mln zł), a także niższych kosztów rachunków bankowych i depozytów klientów indywidualnych (spadek o 9 mln zł) oraz klientów instytucjonalnych (spadek o 5,1 mln zł). Z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji był na podobnym poziomie jak w I półroczu 2018 roku, wynosząc 52,2 mln zł. Wynik netto był natomiast na poziomie 44,1 mln zł wobec 34,2 mln zł rok wcześniej.

 

Duży wpływ na wynik netto odnotowany przez Grupę BOŚ w I półroczu 2019 roku miał niższy wynik odpisów z tytułu utraty wartości, który wyniósł 39,1 mln zł wobec 66,4 mln zł rok wcześniej. Jak dodatkowo podano, wpływ na korzystniejszy wynik odpisów miały niższe odpisy na należności bilansowe zarówno w pionie klientów instytucjonalnych (o 30 mln zł), jak również w pionie klientów indywidualnych (o 7,6 mln zł). Z drugiej strony, negatywnie na wynik netto Grupy BOŚ wpłynął niższy o 25,1 mln zł wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej (w I półroczu ubiegłego roku kredyty i pożyczki obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy zwiększyły tę pozycję o 16,8 mln zł, wyższy też był wynik na pochodnych instrumentach finansowych), a także wyższe o 8,1 mln zł ogólne koszty administracyjne, co wynikało przede wszystkim z wyższej o 14,9 mln zł jednorazowej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji (pomimo spadku kosztów świadczeń pracowniczych o 3,8 mln zł).

 

Poza dobrymi wynikami finansowymi Grupy BOŚ, jakie odnotowane zostały w II kwartale oraz w całym I półroczu 2019 roku, warto zwrócić również uwagę na duży wzrost sprzedaży kredytów w tych okresach. Jak podano w raporcie, w I półroczu 2019 roku bank zawarł umowy kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na łączną kwotę 2,2 mld zł, tj. o 86,8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W wyniku implementacji nowego modelu biznesowego sprzedaż w segmencie klientów instytucjonalnych wzrosła o 94,3%, a w segmencie klientów indywidualnych o 28,4%. Kwota nowych kredytów proekologicznych wyniosła przy tym 929,3 mln zł i była o 59,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dodatkowo, jak powiedział cytowany przez PAP Bogusław Białowąs, prezes BOŚ, w II półroczu bieżącego roku sprzedaż kredytów proekologicznych będzie wyższa, a cel 2 mld zł na ten rok jest jak najbardziej realny. Jednocześnie Arkadiusz Garbarczyk, wiceprezes banku, zaznaczył, że deklaracja dotycząca zysku jest nadal aktualna (celem BOŚ jest zysk netto w 2021 roku powyżej 180 mln zł), a prawdopodobieństwo wyższego wyniku istotnie wzrasta przy tym poziomie sprzedaży.

 

Ogółem wyniki opublikowane przez BOŚ oceniamy pozytywnie i zamierzamy trzymać dalej te walory na naszym rachunku. Rynek również na ujawniony raport zareagował wczoraj pozytywnie, bowiem kurs akcji tego banku urósł o ponad 6%. Mamy przy tym nadzieję, że wzrosty te utrzymają się nieco dłużej, a notowania BOŚ odrobią część strat z ostatnich lat.

 

BOŚ – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB.

 

Wielton

W tym tygodniu w poniedziałek Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego opublikował dane dotyczące pierwszych rejestracji nowych przyczep i naczep w lipcu 2019 roku (analiza na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów). Jak podano, na całym rynku w podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w lipcu br. odnotowano 1.831 rejestracji, tj. mniej w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej o 15,4%. 

 

Obecną sytuację można traktować, jako swoiste wyrównanie przyspieszonych, wcześniejszych rejestracji. Dodatkowo zwyczajowo obserwowane jest wakacyjne obniżenie zarówno na rynku ciągników, jak i przyczep w tym naczep. Dopiero jesienią, która często przebiega w obu grupach z październikowym, drugim szczytem w rocznych rejestracjach, okaże się czy to czasowe przyhamowanie czy stała tendencja. Z jednej strony dobre wyniki w branży TSL mogą podciągać zainteresowanie środkami transportu ale ryzyka z jakimi zmagać się będą w tym roku przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku transportowym, a zwłaszcza w transporcie międzynarodowym mogą oddziaływać zarówno na rynek ciągników samochodowych, jak i naczep ciężarowych w kierunku przeciwnym. Wśród nich m.in.: Brexit, płace minimalne w powiązaniu z pakietem mobilności uzgadnianym w PE, brak wykwalifikowanych kierowców a także rosnące koszty czy zatory płatnicze – skomentowano w opracowaniu PZPM.

 

Dla Wieltonu lipiec wypadł jeszcze gorzej, bowiem przy 206 odnotowanych rejestracjach wobec 265 w analogicznym okresie rok wcześniej ujemna dynamika sięgnęła 22,3%. Jego udział w rynku spadł przy tym do 13,6% wobec 13,9% miesiąc wcześniej i 14,3% rok wcześniej.

 

Jak podawaliśmy wcześniej, spodziewamy się, że na rynku polskim 2019 rok będzie dla Grupy Wielton dość słaby. Mamy jednak przy tym nadzieję, że przynajmniej częściowo uda się to nadrobić na rynkach zagranicznych. Zwracamy przy tym uwagę, że przy obecnym kursie giełdowym wskaźnik P/E przyjmuje wartość poniżej 7. W konsekwencji zamierzamy trzymać te walory na rachunku dalej.

 

Wielton – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB.

 

Bieżący stan i wynik Portfela

 

Poniżej prezentujemy obecny skład Fundamentalnego Portfela SII.

 

Walor  Data zakupu Cena zakupu  Bieżąca stopa zwrotu
segment własny
Ailleron 2017-10-24 15,31 zł -49,0%
CDRL 2018-05-28 25,20 zł -10,5%
Wielton 2018-08-08 11,26 zł -27,7%
Delko 2018-02-06 10,00 zł -11,2%
ZT Kruszwica 2019-02-25 38,20 zł 13,3%
Asbis 2019-03-25 2,75 zł -5,7%
LW Bogdanka 2019-04-05 47,00 zł -21,0%
Esotiq & Henderson 2019-04-23 18,50 zł -25,6%
PKP Cargo 2019-08-08 30,95 zł -5,8%
segment głosowany
BOŚ 2017-11-15 9,36 zł -12,1%
Eurotel  2018-01-10 23,40 zł 2,9%
LiveChat Software 2019-04-30 30,40 zł 20,6%
segment zagraniczny
AT&T 2019-02-19 30,42 USD 16,4%
Ford Motor 2019-07-31 9,56 USD -4,1% 

 

Obecny stan gotówki to około 6,8 tys. zł, co stanowi około 23% całej wartości Portfela.

 

Stopa zwrotu od momentu startu bieżącej edycji Portfela jest aktualnie 3,7% na minusie (przy jej kalkulacji nie uwzględniamy niedawno dodanego segmentu zagranicznego, który jest obecnie około 6,1% na plusie). Dla porównania indeks WIG w tym samym okresie stracił na wartości 11,8%.

 

Stopy zwrotu Fundamentalnego Portfela SII oraz indeksu WIG

Źródło: opracowanie własne.

 

 

 

 

 

© 2012-2019 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.