Czym jest SII?

4 propozycje inwestycyjne do Fundamentalnego Portfela SII

Zapraszamy do udziału w kolejnej sondzie do Fundamentalnego Portfela SII. Informujemy, że głosowanie potrwa do poniedziałku, 29 kwietnia, do godziny 12:00.

 

Sonda znajduje się na końcu niniejszego akapitu. Poniżej prezentujemy 4 propozycje inwestycyjne, na które można oddać swój głos.

 

PKP Cargo

Grupa PKP Cargo to największy w Polsce (udział w rynku na poziomie ponad 44% według masy towarowej) i jeden z największych w Unii Europejskiej operatorów kolejowych przewozów towarowych. Oferuje ona jednak nie tylko krajowy i międzynarodowy przewóz towarów, ale także prowadzi kompleksowe usługi logistyczne. W ramach Grupy PKP Cargo realizowane są następujące usługi wspierające i dopełniające ofertę: usługi intermodalne, usługi spedycyjne, usługi terminalowe, usługi bocznicowe i trakcyjne, naprawa i serwis taboru kolejowego, a także usługi rekultywacyjne.

 

W 2018 roku przychody z tytułu umów z klientami Grupy PKP Cargo wzrosły o 10,5% do poziomu 5,18 mld zł, co było efektem wyższych cen przewozowych oraz większych przewozów głównie w jednostce dominującej. Jednocześnie wynik EBITDA zwiększył się o 29,5% rdr do 907 mln zł, a wynik operacyjny wyniósł 277,6 mln zł wobec 153,4 mln zł rok wcześniej, co stanowiło poprawę o 81%. Z kolei wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się do poziomu 183,9 mln zł wobec 81,7 mln zł w 2017 roku. Warto przy tym zwrócić uwagę na zdarzenia jednorazowe w postaci odpisu z tytułu utraty wartości aktywów dotyczących grupy AWT w kwocie 69 mln zł w 2018 roku, a także rozwiązania odpisów z tytułu utraty wartości taboru kolejowego w kwocie 27,4 mln zł w 2017 roku. Jak podała spółka, skorygowany wynik na działalności operacyjnej Grupy PKP Cargo wyniósł w 2018 roku 346,6 mln zł wobec 126 mln zł w 2017 roku, tj. był wyższy aż o 175%.

 

Obecny rok powinien być dla spółki również udany. W marcu w raporcie bieżącym przekazana została do publicznej wiadomości prognoza wyniku EBITDA Grupy PKP Cargo na 2019 rok. Zgodnie z tym raportem wynik EBITDA ma przekroczyć poziom 1,15 mld zł, co oznaczałoby poprawę w stosunku do 2018 roku o ponad 27%. Podczas konferencji wynikowej spółki można było także usłyszeć od prezesa zarządu, że przychody PKP Cargo w 2019 roku mogą wzrosnąć w zauważalnym stopniu. Z kolei w listopadzie ubiegłego roku opublikowana została strategia Grupy na lata 2019-2023, która zakłada m.in. osiąganie corocznego zysku netto na poziomie 5% przychodów od 2019 roku, a także minimum 8% przychodów od 2023 roku. Dodatkowo zwracamy uwagę na rekomendację zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok, zgodnie z którą kwota dywidendy wyniosłaby 1,5 zł na jedną akcję.

 

Akcje PKP Cargo chcielibyśmy kupić nie wyżej niż po cenie 50 zł.

 

PKP Cargo – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB

 

Ferro

Grupa Kapitałowa Ferro to producent i sprzedawca armatury sanitarnej, instalacyjnej, sprzętu wyposażenia hydraulicznego, grzewczego i klimatyzacji. Grupa działa przede wszystkim na rynkach: polskim, czeskim, rumuńskim, słowackim, na których to rynkach jest wiodącym graczem w swojej branży, choć produkty Emitenta są obecne w ponad 30 krajach na 2 kontynentach. Produkcja Grupy realizowana jest w Republice Czeskiej w spółce Novaservis (zakład produkcyjny w Znojmo) w 100% kontrolowanej przez FERRO oraz u innych producentów w Chinach, Turcji, we Włoszech i Polsce.

 

W 2018 roku Emitent wypracował 405,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 11,2% więcej rdr. Zysk operacyjny wyniósł natomiast 53,6 mln zł i był o 12,2% wyższy rdr. Grupa zamknęła rok z zyskiem netto na poziomie 37,7 mln zł, jednak nie jest on w pełni porównywalny z wynikiem ubiegłorocznym (11,1 mln zł) ze względu na rozliczenia podatkowe. W wynikach za 2017 rok Ferro uwzględniło rezerwę na zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w wysokości 19,3 mln zł oraz odsetki za zwłokę skalkulowane do dnia 31 grudnia 2017 r. w wysokości 8 mln zł. Rezerwa została zawiązana w związku z otrzymaniem przez spółkę decyzji organu podatkowego, w którym zakwestionowano sposób rozliczenia transakcji podwyższenia kapitału zakładowego w podmiocie zależnym Novaservis spol. s.r.o. 26 lipca 2018 roku spółka dokonała zapłaty zobowiązania podatkowego w łącznej kwocie blisko 28,1 mln zł, tłumacząc, że zapłata miała na celu przerwanie biegu naliczania odsetek. Jednocześnie Ferro podtrzymuje, że nie zgadza się z decyzją organu podatkowego i zamierza dochodzić swoich praw.

 

W marcu br. Grupa Kapitałowa Ferro opublikowała strategię rozwoju na lata 2019-2023. W tym miejscu skupimy się na założeniach finansowych. Zgodnie ze Strategią F1 zarząd szacuje możliwość osiągnięcia w 2023 roku przychodów na poziomie sięgającym 700 mln zł (CAGR około 11%) i wyniku EBITDA na poziomie 90 mln zł (CAGR około 10%). Średnioroczne wydatki inwestycyjne mają nie przekraczać 10 mln zł. Z kolei wskaźnik długu netto do EBITDA ma nie przekraczać 2,5. Założenia te nie uwzględniają wpływu potencjalnych przejęć i akwizycji. Polityka dywidendy przedstawiona w strategii zakłada wypłatę dywidendy na poziomie nie mniejszym niż 50% jednostkowego zysku netto Ferro.

 

Przy kursie akcji spółki w okolicach 14 zł kapitalizacja giełdowa Ferro to około 300 mln zł. Przekłada się to na wskaźnik ceny do zysku w okolicach 7,8, a EV/EBITDA w okolicach 6,7.

 

Akcje spółki chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 15 zł.

 

Ferro – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB

 

 


 

Partner strategiczny

 

 


 

LiveChat Software

LiveChat Software to globalna spółka informatyczna oferująca w modelu SaaS usługi wspierające sprzedaż i obsługę klientów. Flagowym jej produktem jest narzędzie LiveChat, które służy do bezpośredniej komunikacji pomiędzy odwiedzającym stronę a jej właścicielem. Ponadto rozwija takie rozwiązania jak ChatBot (platforma do tworzenia chatbotów konwersacyjnych), KnowledgeBase (aplikacja do tworzenia baz wiedzy) oraz HelpDesk (rozwiązanie wspierające komunikację biznesową z klientami poprzez różne kanały komunikacji tekstowej).

 

W trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 Grupa LiveChat Software wypracowała 79,9 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 66,4 mln zł rok wcześniej, co stanowiło poprawę o 20,2%. Jednocześnie jej wynik operacyjny zwiększył się z poziomu 45,4 mln zł do 52 mln zł, a wynik netto z 35,5 mln zł do 42,1 mln zł, tj. odpowiednio o 14,6% i 18,5%. Pomimo wyraźnej poprawy wyników finansowych giełdowa wycena akcji LiveChat Software w ostatnich miesiącach mocno jednak zmalała. Uzasadnić to można przede wszystkim spowolnieniem dynamiki wzrostu spółki, co jest konsekwencją niższych w stosunku do poprzednich miesięcy przyrostów liczby klientów produktu LiveChat. Jak tłumaczy emitent, jest to efektem m.in. wprowadzonych nowych modeli biznesowych w porównywarkach oprogramowania (głównie Capterra, GetApp, SoftwareAdvise) będących dla spółki jednym z ważniejszych kanałów pozyskiwania klientów (w wyniku przejęcia tych portali przez firmę Gartner zmienił się sposób ich funkcjonowania, który obecnie skupia się na płatnym modelu licytacyjnym, stojącym w opozycji do strategii bezkosztowego pozyskiwania klientów).

 

Naszym zdaniem obawy rynku o perspektywy Grupy LiveChat Software mogą być przesadzone. Prawdą jest, że dynamika przyrostu klientów mocno w ostatnim czasie spowolniła. Wciąż jednak pozostaje ona wyraźnie dodatnia, co pozwala emitentowi dalej poprawiać notowane wyniki finansowe, a dodatkowy pozytywny wpływ na nie ma wyższy kurs amerykańskiego dolara do polskiego złotego. Ponadto pod względem liczby pozyskanych klientów marzec 2019 roku był najlepszym miesiącem od kwietnia 2018 roku, co może dawać nadzieję na stopniową poprawę w kolejnych okresach. Jednocześnie na skutek dużych spadków notowań wskaźniki rynkowe LiveChat Software wyraźnie się schłodziły (obecnie P/E z uwzględnieniem zysków za ostatnie cztery kwartały ma wartość około 14) i wobec bardzo wysokich rentowności ROE i ROIC, jakimi charakteryzuje się spółka (oba wskaźniki przyjmują wartości powyżej 100%), wydają się być one niewygórowane. LiveChat Software płaci przy tym relatywnie wysoką dywidendę. Co więcej, szansą na szybszy rozwój spółki w przyszłości mogą być także nowe rozwijane przez nią produkty. Dla przykładu: komercyjna premiera HelpDesk jest planowana na maj bieżącego roku.

 

Akcje LiveChat Software planujemy kupić po cenie nie wyższej niż 30 zł.

 

LiveChat Software – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB

 

LSI Software

LSI Software jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego. Spółka stworzyła własny system klasy ERP oraz oprogramowanie do obsługi obiektów rekreacyjno-sportowych. Oferta LSI Software obejmuje również usługi konsultacyjne, wdrożeniowe, serwis, a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych. 1 lutego 2017 roku spółka nabyła 100% udziałów GiP Sp. z o.o. – jednego z konkurentów. Spółka GiP jest firmą informatyczną działającą na rynku hotelarskim i gastronomicznym, której historia sięga 1989 roku. Grupa Kapitałowa LSI Software rozwija również działalność zagraniczną.

 

W okresie od I do III kw. 2018 roku Emitent odnotował 34,2 mln zł przychodów, co jest zbliżonym poziomem do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka tłumaczyła niską dynamikę przychodów m.in. obniżeniem wielkości sprzedaży towarów i materiałów w związku ze zmniejszeniem ilości rolloutów wykonywanych przez głównych odbiorców sieciowych czy też zmianą struktury sprzedaży zagranicznej. Jednak pomimo braku istotnego wzrostu przychodów zysk na sprzedaży zwiększył się o 28,1% rdr, do 4,6 mln zł, zysk operacyjny o 20,3% rdr, do 5,5 mln zł, a zysk netto o 26,3% rdr, do 4,8 mln zł. Istotnym czynnikiem oddziałującym na zwiększenie zysków była poprawa wyników przejętej firmy GiP. Po akwizycji Emitent skupił się na poprawie efektywności funkcjonowania spółki GiP oraz na realizacji zaplanowanych efektów synergii. Dodatnia kontrybucja tych działań jest widoczna od połowy IV kw. 2017 roku. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 roku spółka zależna GiP osiągnęła 1,1 mln zł zysku operacyjnego, podczas gdy w całym 2017 roku wynik ten wyniósł 0,5 mln zł.

 

LSI Software podało raportem bieżącym wstępny odczyt osiągniętych przychodów w IV kw. 2018 roku. Wyniosły one 13,4 mln zł i były o 2,3% niższe niż przed rokiem. Uwzględniając walory LSI Software w sondzie do Fundamentalnego Portfela liczymy jednak na utrzymanie tendencji z poprzednich kwartałów, tj. dalszą poprawę marż i zysków. Raport roczny ma zostać opublikowany 30 kwietnia br., tj. w przyszły wtorek. Jednocześnie zwracamy uwagę na perspektywy rozwoju zagranicznego, w tym plany istotniejszego zaistnienia na rynku amerykańskim, a także relatywnie niskie wskaźniki wyceny – przy kursie akcji na poziomie 10,70 zł kapitalizacja giełdowa sięga 35 mln zł, wskaźnik C/Z wynosi około 5,8, a EV/EBITDA około 3,6.

 

Akcje spółki chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 11,50 zł.

 

LSI Software – wykres kursu akcji
Źródło: xStation5, XTB

 

 

 

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.