Czym jest SII?

Nowe propozycje do Fundamentalnego Portfela SII

Zachęcamy do oddania głosu w kolejnej sondzie do Fundamentalnego Portfela SII. Głosowanie potrwa do piątku, 9 marca, do godziny 12:00.

  


 

Partner strategiczny

 

DM BOŚ

 


 

Wybierać można spośród pięciu propozycji przedstawionych poniżej (sonda znajduje się na końcu niniejszego akapitu). 

Master Pharm

Grupa Master Pharm zajmuje się projektowaniem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Dominujący udział w przychodach spółki ma produkcja kontraktowa, związana z produkcją i usługami realizowanymi na potrzeby klientów (głównie dużych firmy farmaceutycznych), którzy wyprodukowane przez Master Pharm produkty wprowadzają do obrotu konsumenckiego pod własnymi markami. Wśród produktów własnych Master Pharm – oferowanych pod nazwą Avet Pharma – wymienić można między innymi: Morwa Biała Plus, Biotyna Forte, Mega Tran, Młody Jęczmień Forte Slim, Inerbiotyk C, Magnez B6 czy Mega Krzem.

 

Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w kwietniu 2016 roku przy kursie odniesienia wynoszącym 6 zł. Przez kolejne miesiące rynkowa cena tych walorów utrzymywała się powyżej poziomu z oferty publicznej, jednak pod koniec ubiegłego roku notowania mocno spadły (w grudniu nawet poniżej 3 zł), do czego przyczyniły się przede wszystkim słabe wyniki finansowe za I półrocze, a następnie za III kwartał 2017 roku, wynikające z dużego wzrostu kosztów Grupy.

 

Opublikowane niedawno szacunkowe wyniki za cały ubiegły rok mogą pokazywać jednak, że problemy Master Pharm były tylko przejściowe. Dane za sam IV kwartał 2017 roku były bardzo dobre – w tym okresie spółka poprawiła rok do roku skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży o 20,4% i niemal podwoiła wypracowany skonsolidowany wynik netto, osiągając 5,1 mln zł wobec 2,7 mln zł w IV kwartale 2016 roku. Naszym zdaniem, dzięki rosnącym przychodom ze sprzedaży i wyhamowaniu wzrostu kosztów (w tym wynagrodzeń ze względu na skompletowanie personelu w nowym zakładzie w Łodzi), dobre wyniki finansowe powinny zostać odnotowane także w 2018 roku. Warto przy tym zwrócić uwagę, że również Prezes Zarządu Master Pharm w wywiadzie udzielonym dla Gazety Giełdy Parkiet podkreślał, że "bieżący rok rozpoczął się dla spółki bardzo pozytywnie", a Master Pharm notuje więcej zamówień niż w poprzednim roku. Z drugiej strony, sporym ryzykiem dla spółki mogą być działania podejmowane przez Najwyższą Izbę Kontroli i Główny Inspektorat Sanitarny, zmierzające do większego uregulowania rynku suplementów diety i poprawy bezpieczeństwa konsumentów, z czym mogą być związane między innymi ograniczenia reklamy takich produktów. 

 

Master Pharm – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; dane: Stooq.pl.

 

Naszym zamiarem jest kupno akcji spółki po cenie nie wyższej niż 4 zł. W przypadku negatywnego scenariusza sprzedaż akcji rozważymy, jeśli notowania spadną poniżej poziomu 3,5 zł.

 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper specjalizuje się w realizacjach dużych osiedli mieszkaniowych, których wielkość to co najmniej kilkaset mieszkań w jednej lokalizacji, oferując lokale zarówno w standardzie deweloperskim, jak i z wykończeniem "pod klucz". Spółka skupia się przede wszystkim na Krakowie i Wrocławiu, gdzie obecnie prowadzi prace wykonawcze oraz przygotowawcze dla kolejnych projektów.

 

W 2017 roku Grupa Lokum Deweloper odnowała sprzedaż 1052 lokali, a 646 zostało rozpoznanych w wyniku, podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio 645 i 576 lokali. Jak dodatkowo poinformowano w raporcie bieżącym, na koniec ubiegłego roku w ofercie spółki znajdowało się 774 lokali, a w realizacji było 1543 lokali. Wysoki poziom sprzedaży (powyżej 1000 mieszkań) ma zostać utrzymany także w 2018 roku, co w wywiadzie udzielonym PAP Biznes potwierdził Prezes Zarządu Lokum Deweloper. Jednocześnie potencjał rozpoznań lokali w 2018 roku ma wynosić 973 lokale. Spółka zamierza również w 2018 roku wypłacić dywidendę (w 2017 roku wyniosła ona 0,78 zł na jedną akcję, co dało stopę dywidendy na poziomie blisko 5%). Wśród negatywnych czynników przy tej inwestycji wymienić można za to niską płynność notowań akcji Lokum czy rosnące ceny gruntów i kosztów wykonawstwa.

 

Lokum Deweloper – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; dane: Stooq.pl.

 

Akcje Lokum Deweloper chcielibyśmy kupić po cenie nie wyższej niż 18 zł. Spadek notowań spółki poniżej 15 zł to zakładany przez nas poziom stop loss.

 

Mex Polska

Grupa Mex Polska to właściciel restauracji meksykańskich "The Mexican" i sieci bistro "Pijalnia Wódki i Piwa", a od niedawna rozwija także naleśnikarnie PanKejk. Część lokali Grupy prowadzonych jest bezpośrednio przez spółki własne należące do Mex Polska, a pozostałe przez spółki Grupy należące do franczyzobiorców – podmioty, z którymi firma jest powiązana poprzez więzi kapitałowe, organizacyjne lub osobowe.

 

Jak wynika z opublikowanych danych szacunkowych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Mex Polska wzrosły w 2017 roku do 64,5 mln zł wobec 58,9 mln zł rok wcześniej, a zysk netto podmiotu dominującego zbliżył się do 4 mln zł w porównaniu do 3,7 mln zł w 2016 roku. Oczekiwania inwestorów były jednak wyższe, szczególnie w odniesieniu do wyniku netto spółki. Sama firma również prognozowała wcześniej, że jej przychody ze sprzedaży za 2017 rok wyniosą 72,8 mln zł, a zysk netto będzie równy 5,7 mln zł.

 

Wśród czynników, które wpłynęły na niższe od oczekiwanych wyniki finansowe Mex Polska wskazano duży przyrost kosztów pracowniczych, będący efektem podwyższenia ustawowej płacy minimalnej oraz silnej presji pracowników na wzrost wynagrodzeń. By ten negatywny czynnik zniwelować, firma Mex Polska wprowadziła podwyżki cen oferowanych usług oraz podjęła działania oszczędnościowe związane z optymalizacją kosztów surowców i receptur wchodzących w skład oferowanych potraw oraz napojów. Zaktualizowana prognoza spółki zakłada, że wynik netto za 2018 i 2019 rok wyniesie odpowiednio 5,5 mln zł i 7 mln zł. Przy obecnej kapitalizacji spółki (37,4 mln zł) wskaźnik P/E wyniósłby zatem 6,8 na 2018 rok i 5,3 na 2019 rok, co wydaje się poziomem niewygórowanym. Z drugiej strony, czynnikiem ryzyka może być dalsza presja pracowników na wzrost wynagrodzeń, a dodatkowo należy zwrócić uwagę na niską płynność notowań akcji Mex Polska.

 

Mex Polska – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; dane: Stooq.pl.

 

Zakup akcji Mex Polska zakładamy po cenie nie wyższej niż 5 zł. Ze względu na niską płynność notowań tych walorów nie podajemy żadnego "sztywnego" poziomu stop loss. O ewentualnej sprzedaży akcji będziemy decydować na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej.

 

Libet

Libet to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Spółka dostarcza między innymi wysokiej jakości bruk klinkierowy, naturalny kamień ogrodowy i szlachetną kostkę brukową. W jej ofercie znajdują się także płyty tarasowe z linii Libet Impressio, płyty kamienne z linii Libet Patio oraz produkty przemysłowe, m.in. krawężniki i obrzeża, kostki i płyty betonowe, płyty ażurowe oraz palisady.

 

Ostatnie lata nie były dla spółki najlepsze, co tłumaczono przede wszystkim wymagającymi warunkami otoczenia i spowolnieniem w branży, w tym opóźnieniami w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz inwestycji realizowanych w sektorze publicznym. Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był w 2015 roku 4,2 mln zł na minusie, a w 2016 roku odnotowano stratę równą 6,1 mln zł. W konsekwencji Libet podjął działania optymalizacyjne, skupiając się jednocześnie na zacieśnianiu współpracy z największymi odbiorcami i umacnianiu autoryzowanych puntków sprzedaży, a także na rozwoju produktów z segmentu Premium. 

 

W 2017 roku wyniki finansowe Grupy Libet uległy poprawie. Po trzech kwartałach skonsolidowane przychody ze sprzedaży były na podobnym poziomie co w analogicznym okresie rok wcześniej (około 223 mln zł), jednak wynik brutto na sprzedaży zwiększył się z poziomu 36,3 mln zł do 37,9 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł 3,2 mln zł wobec 1,6 mln zł straty operacyjnej po trzech kwartałach 2016 roku. Jednocześnie skonsolidowany wynik netto Libetu za trzy kwartały 2017 roku znalazł się na nieznacznie powyżej zera, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej był 4,6 mln zł na minusie. Powyższe pozwala patrzeć na przyszłość spółki i jej osiągnięcia finansowe w 2018 roku z umiarkowanym optymizmem. Jak wywnioskować można z raportu okresowego, sam Libet również oczekuje poprawy wyników, m.in. dzięki większej skłonności inwestorów do nowych inwestycji i przyśpieszeniu absorbcji środków infrastrukturalnych z UE. Jednocześnie Prezes Zarządu spółki, w niedawnym wywiadzie udzielonym Pulsowi Biznesu, podkreślił że w latach 2018-20 spodziewa się wzrostu rynku kostki brukowej, co ma być związane właśnie z rosnącymi inwestycjami infrastrukturalnymi i poprawą klimatu w przemyśle i budownictwie, ale także z nadchodzącymi wyborami samorządowymi.

 

Libet – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; dane: Stooq.pl.

 

Walory Libetu chcielibyśmy kupić w okolicach 1,5 zł. Zakładany przez nas poziom stop loss to 1,39 zł w cenach zamknięcia.

 

GPW

Ostatnią propozycją w tej sondzie do Portfela są akcje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka na początku marca pochwaliła się rekordowymi wynikami za 2017 rok. Przychody wyniosły 352 mln zł i były większe o 13,2% niż przed rokiem, zysk EBITDA wyniósł 212,2 mln zł (+15,5% rdr), a zysk netto 156,1 mln zł (+19,1% rdr). Warto przy tym dodać, że na wyniki wpłynęły między innymi dodatkowe koszty związane z dostosowaniem do MiFID2 (w wysokości 8 mln zł w IV kw. 2017 roku). Po wykazaniu rekordowego zysku, wskaźnik P/E wynosi przy obecnej wycenie około 11,8, co wciąż nie wydaje się wysoką wartością. Z kolei kurs akcji spółki praktycznie cały 2017 rok poruszał się w szerokim trendzie bocznym.

 

Jeszcze podczas dzisiejszej sesji spółka poinformowała o złożeniu wraz z PFR niewiążącej oferty zakupu 71,7% udziałów w Tel Aviv Stock Exchange. Jak donoszą media, zainteresowanych objęciem udziałów w giełdzie w Izraelu jest wielu, jednak jeśli udałoby się to naszej rodzimej giełdzie, to stworzyłoby to interesującą opcję dalszego rozwoju i wzrostu.

 

Pozostając w obszarze polskiego rynku, szansą dla spółki może być strategia dla rynku kapitałowego, w której GPW powinno pełnić kluczową rolę. Niestety, o strategii mówi się już od dawna i dalej jej nie ma, jednak ostatnie doniesienia mówią, że Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego ma zostać skończona do 2018 roku. Ewentualne doniesienia czy przecieki na ten temat mogą pozytywnie wpłynąć na wycenę GPW. 

 

GPW – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; dane: Stooq.pl.

 

Akcje GPW będziemy chcieli kupić po kursie nie wyższym niż 45 zł. Sprzedaż rozważymy, gdy kurs akcji spadnie poniżej 41,50 zł.

 

 

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.