Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza spółki Geotrans S.A.

© lily - Fotolia.com

W sierpniu 2015 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Geotrans S.A., firma działająca na rynku ochrony środowiska w obszarze zagospodarowania odpadów. Usługi świadczone przez spółkę ukierunkowane są na gospodarowanie osadów ściekowych oraz produktów ubocznych spalania.


Działalność spółki obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w obszarze gospodarowania odpadami, posiadane decyzje administracyjne obejmują m.in. zbieranie odpadów, odzysk odpadów w procesie rekultywacji R5 (odzysk polegający na recyklingu lub odzysku innych materiałów nieorganicznych) oraz transport odpadów. W ramach umowy konsorcjum z firmą Bravet sp. z o.o. spółka dysponuje pozwoleniem na odzysk odpadów w procesie R3,tj. recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Decyzje administracyjne są niezbędne dla świadczonych przez Spółkę usług w zakresie kompostowania, odbioru odpadów i przekazywania do odzysku, wykorzystania odpadów do nawożenia gruntów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych i zamkniętych składowisk odpadów, a także transportu odpadów.

Grupę odbiorców usług świadczonych przez spółkę stanowią: jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im instytucje, przedsiębiorstwa trudniące się składowaniem odpadów, oczyszczalnie oraz gospodarstwa rolne. W III kw. 2015 spółka uruchomiła odrębny dział zagospodarowania odpadów i surowców przemysłowych, którego celem jest kompleksowa obsługa w zakresie gospodarki odpadowej m.in.: fabryk, zakładów produkcyjnych, centrów handlowych oraz innych wytwórców odpadów.

Spółka współpracuje z 30 oczyszczalniami ścieków, 5 gminami, a także 40 gospodarstwami rolnymi. Warto wskazać również, że od grudnia 2015 Geotrans współpracuje Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. w zakresie transportu i zagospodarowania stałych odpadów z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.

Zakres terytorialny działalności spółki obejmuje następujące województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, lubuskie i wielkopolskie. Według planów spółki, a koniec 2017 r. obszar działalności będzie obejmować również województwa: świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie oraz pomorskie.

Spółka nie wyklucza ekspansji poprzez akwizycje przedsiębiorstw operujących w regionach, w których nie jest jeszcze obecna usługowo. Strategia rozwoju przewiduje nie tylko ekspansję terytorialną, ale również rozszerzenie zakresu świadczonych usług – firma zamierza zaistnieć w kolejnych segmentach zagospodarowania odpadów przemysłowych.

Wyniki finansowe

Rys. 1. Wybrane dane finansowe Geotrans S.A. w latach 2013-2015 (dane w mln zł) 
Źródło: Spółka
*Dane narastająco za cztery kwartały 2015 r.

 

W 2015 r. spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 7,9 mln zł. Odnotowana sprzedaż pozwoliła spółce osiągnąć rekordowe wyniki w historii na poziomie wyniku operacyjnego oraz zysku netto. EBIT spółki wyniósł 2,1 mln zł, zaś wynik netto 1,8 mln zł. W stosunku do roku 2014, w 2015: przychody ze sprzedaży wzrosły o 51 proc., EBIT o 69 proc., zaś wynik netto 72 proc.

Głównym czynnikiem, który przełożył się na odnotowane wzrosty była obsługa bieżących kontraktów. W całym 2015 roku spółka odebrała i zagospodarowała blisko 85 tys. ton ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz kompostu. Ponadto w segmencie zagospodarowania ubocznych produktów spalania, spółka zagospodarowała blisko 30 tys. ton odpadów.

Analiza SWOT

Silną stronę działalności spółki stanowi posiadany know-how, dzięki któremu spółka jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę rozwiązań dla ochrony środowiska. Spółka posiada wieloletnie koncesje, które umożliwiają prowadzenie działalności w ciągu najbliższych kilku lat. Ponadto wśród silnych stron należy wskazać stabilną sytuację finansową spółki oraz jej kontrahentów (ograniczone ryzyko związane z płatnościami). W opinii zarządu, do silnych stron należy również zaliczyć rozpoznawalność marki spółki.

Szansę dla spółki stanowi skalowalny model biznesowy na terenie kraju, dzięki czemu spółka jest w systematycznie w sposób organiczny zwiększać skalę działalności w zakresie terytorialnym. Dodatkową szansę dla dalszej ekspansji stanowi możliwość pozyskiwania kolejnych decyzji na odzysk odpadów, dzięki czemu spółka zwiększy zakres oferowanych usług. Warto również wskazać, że strategia rozwoju spółki nie wyklucza akwizycji. Debiutując na giełdzie spółka jednocześnie stworzyła możliwość wykorzystania mechanizmu płatności akcjami za przejmowanie innych podmiotów operujących w branży ochrony środowiska. Sprzyja to zwiększeniu skali działalności terytorialnej i usługowej przy zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej procesu. Wśród szans warto również upatrywać możliwości rozwoju firmy przy wykorzystaniu dotacji unijnych, ochrona środowiska stanowi jeden z priorytetowych obszarów tematycznych, wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Szansę dla rozwoju spółki stanowi ustawiczny rozwój rynku gospodarki odpadami w całej Unii Europejskiej.

Słabą stronę spółki stanowi silne uzależnienie działalności od uwarunkowań prawnych oraz terminowy charakter udzielanych koncesji (10 lat). Dodatkowo spółka nie posiada na własność wystarczającego zaplecza technicznego. Z tego względu zmuszona jest współpracować z rolnikami w celu użyczenia nieruchomości i sprzętu, oraz z firmami transportowymi w zakresie transportu odpadów i osadów.

Słabe strony spółki generują istotne zagrożenia, takie jak ryzyko nieprzedłużenia i utraty koncesji, co negatywnie może wpłynąć na zakres prowadzonej działalności. Ponadto ewentualne zmiany środowiska prawnego, powodują konieczność adaptacji działalności do nowych uwarunkowań, co może mieć negatywny wpływ na realizację nowych kontraktów. Dodatkowo warto wskazać, że znaczna cześć klientów pozyskiwana jest w drodze procedur przetargowych, w których kryterium ceny stanowi najważniejszy element. Presja cen ze strony konkurencji połączona z ewentualnym wzrostem cen oferowanych przez dostawców spółki negatywnie wpłynie na uzyskiwaną marżę. Ewentualna utrata dostawców może powodować przejściowe trudności w prowadzeniu działalności, co wynika z konieczności nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami czy czasochłonnego obowiązku zbadania nowego gruntu pod kątem możliwości gospodarowania odpadów.

 

Opracowanie:

 

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

 

Chcesz dostawać takie analizy? Zapisz się na Biuletyn rynku NewConnect!