Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Hawe walczy o przeżycie

© ktsdesign - Fotolia.com

W sierpniu Hawe nie spłaciło obligacji o wartości przekraczającej 35 mln zł. Dodatkowo na początku września umowę pożyczki na kwotę 80 mln zł wypowiedziała spółce Agencja Rozwoju Przemysłu. Na to wszystko nałożył się jeszcze wniosek Alior Banku o zapłatę 15 mln zł z tytułu nieuregulowania pożyczki w wysokości 80 mln zł przez Marka Falentę i Krzysztofa Rybkę. Zobowiązania te łącznie opiewają już na 130 mln zł.

 

Hawe ma zamiar pozyskać środki na spłatę zobowiązań poprzez emisję akcji. Odpowiednia uchwała została podjęta już na Walnym Zgromadzeniu na początku sierpnia bieżącego roku jednak w obecnych warunkach rynkowych jest ona niemożliwa do przeprowadzenia. Chodzi dokładnie o wycenę giełdową spółki – jest ona obecnie niższa niż wartość nominalna akcji (obecnie kurs akcji Hawe jest niższy niż 1 zł – wartość nominalna akcji). Cena emisyjna musi być co najmniej równa wartości nominalnej akcji dlatego spółka zaplanowała Walne Zgromadzenie na dzień 2 października bieżącego roku, na którym pod głosowanie zostanie poddana uchwała o podziale akcji w stosunku 1:10 poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji do 10 groszy. Ponad to projekt uchwał zakłada również głosowanie nad emisją akcji z wyłączeniem prawa poboru od 965,1 mln do 1,5 mld akcji.

 

Wcześniejsza emisja, planowana jeszcze przed podziałem akcji, zakładała emisję do 161 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł w trybie subskrypcji zamkniętej, a więc tylko dla obecnych akcjonariuszy. Oznacza to, że przy pełnym objęciu akcji nowej emisji kapitał zakładowy powiększyłby się ponad dwukrotnie, z obecnych 107 mln zł do 268 mln zł. Podobne efekty może mieć nowa emisja po przeprowadzeniu podziału jeśli przyjmiemy, że zostaną uplasowane wszystkie akcje o wartości nominalnej 10 groszy. W uzasadnieniu do projektu uchwał na Walne Zgromadzenie dnia 2 października bieżącego roku zarząd Hawe podał, że w jego ocenie emisja akcji jest jedyną możliwością pozyskania potrzebnego finansowania. Zarząd odniósł się również do zasadności wyłączenia prawa poboru z nowej emisji.

 

„Wobec aktualnego braku możliwości pozyskania satysfakcjonujących środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, Grupa Kapitałowa nie dysponuje innymi instrumentami pozwalającymi na spłatę i restrukturyzację zadłużenia, niż emisja nowych akcji.”

 

„Przeprowadzenie emisji z prawem poboru, znacząco wydłużyłoby czas trwania stosownych procedur, nakładając na Spółkę szereg obowiązków wynikających z przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi w Polsce, w tym ich publiczne oferowanie, jak też uniemożliwiałoby Zarządowi Spółki efektywne i optymalne wykorzystanie emisji w ramach negocjacji prowadzonych z wierzycielami Grupy Kapitałowej. To z kolei rodziłoby istotne ryzyko braku możliwości uplasowania emisji na co najmniej minimalnym jej poziomie (tj. pozwalającym na podwyższenie kapitału do aktualnej wysokości), jak też ryzyko istotnego, dalszego pogorszenia sytuacji finansowej spółek Grupy Kapitałowej przed zakończeniem procedur związanych z podwyższeniem.”

 

Wydarzenia w spółce Hawe pociągnęły za sobą rezygnację Rady Nadzorczej spółki. Pierwszy rezygnację złożył Pan Wojciech Łaszkiewicz, który jako powód podał sytuację ekonomiczno-finansową spółki, a w szczególności fakt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki przez wierzyciela. Niedługo później zrezygnowali pozostali czterej członkowie Rady Nadzorczej, jako przyczynę podając negatywną ocenę działań Zarządu Hawe oraz złożenie rezygnacji przez Wojciecha Łaszkiewicza. Warto przy tym zaznaczyć, że poprzez rezygnację Pana Wojciecha Łaszkiewicza Rada Nadzorcza nie mogła podejmować żadnych uchwał ponieważ liczba jej członków spadła poniżej statutowego minimum.

 

W dniu 2 września 2015 roku spółka poinformowała komunikatem bieżącym, że Zarząd powziął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia prac nad sporządzeniem wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu. Dwa dni później, 4 września 2015 roku, spółka poinformowała, że otrzymała informację o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku przez wierzyciela Advisers S.A. Zdaniem zarządu działania podjęte przez tę spółkę były nieadekwatne do wysokości jego wierzytelności i miały na celu wyłącznie wywarcie presji na spółce zmierzające do spłaty wierzyciela.

 

Hawe - Wykres
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Hawe S.A.

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

Niska wartość wskaźnika P/E może świadczyć o wysokim poziomie zysków spółek należących do danego sektora przy stosunkowo niskiej wycenie rynkowej ich akcji.

Zobacz więcej

Hawe walczy o przeżycie
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie