Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Mercator Medical: znaczący producent rękawic medycznych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Mercator Medical przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza wskaźnikowa
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 MERCATOR MEDICAL S.A.

 

1. Profil spółki

 

Mercator Medical jest jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów medycznych rękawic jednorazowych. Spółka posiada zakład produkcyjny w Tajlandii o mocach produkcyjnych wynoszących ponad 48 mln rękawic miesięcznie. Portfolio obejmuje 120 produktów własnych oraz produkty innej, czołowej marki na świecie - Ansell. Ofertę uzupełniają opatrunki medyczne oraz produkty ochronne z włókniny (np. odzież jednorazowego użytku medycznego). Głównymi odbiorcami spółki są szpitale i inne jednostki służby zdrowia, hurtownie farmaceutyczne, czy sieci handlowe. Sprzedaż kierowana jest do ponad 40 krajów na całym świecie, jednak głównymi rynkami są Polska, Rosja i kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Mercator oferuje produkty pod własnymi markami takimi jak: Comfort, Santex, Vinylex, DermaGel, Ideal, Nitrylex, Ambulance, Opero, Safeline. W zakresie dystrybucji spółka koncentruje się na krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Są to przede wszystkim Rumunia, Węgry i Ukraina, ale także Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia. Poprzez regionalnych menedżerów handlowych sprzedaż prowadzona jest z lokalnych magazynów w walucie danego kraju.

 

Zakład produkcyjny w Tajlandii został nabyty w 2006 roku. Skąd bierze się taka lokalizacja? Otóż główny surowiec do produkcji rękawic jednorazowych to lateks kauczuku naturalnego (mleczko wydzielane przez rośliny kauczukodajne, surowiec naturalny), a jego występowanie jest ograniczone do Azji Południowo-Wschodniej. Tam też skoncentrowana jest światowa produkcja rękawic jednorazowych z lateksu.

 

W strukturze sprzedaży grupy kapitałowej za ponad 90% odpowiadają właśnie medyczne rękawice jednorazowe. Pod kątem geograficznym w sprzedaży grupy kapitałowej spada udział sprzedaży na rynku krajowym. W 2010 r. wynosił on 52%, a w 2013 r. 41%. Innymi ważnymi rynkami zbytu w roku ubiegłym były: Rosja (16,4 mln zł), Arabia Saudyjska (14 mln zł), Ukraina (13,8 mln zł), Rumunia (9,8 mln zł), USA (6,5 mln zł).

 

Struktura organizacyjna Mercator Medical

Źródło: Mercator Medical S.A.

 

Dominująca jednostka grupy kapitałowej koordynuje i sprawuje nadzór nad spółkami zależnymi. Spółka córka z siedzibą w Tajlandii zajmuje się produkcją i sprzedażą rękawic lateksowych. Pozostałe dwa podmioty zależne, z siedzibą w Rumunii i na Ukrainie, zajmują się działalnością dystrybucyjną. W skład grupy wchodzi także nieujęta na schemacie spółka Brestia SP. z o.o., w której Mercator posiada 100% udziałów.

 

Główną walutą rozliczeń w imporcie i eksporcie Mercatora jest dolar amerykański.

Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2013 r. wyniosło 349 osób, w tym 239 pracowników fizycznych.

 

 

2. Akcjonariat

 

Dominującym akcjonariuszem Mercatora jest jej współzałożyciel i obecny prezes – Wiesław Żyznowski. Większość akcji posiada poprzez podmiot od siebie zależny – Anabaza Ltd., do którego należy 65,79% kapitału zakładowego. Sam bezpośrednio dysponuje dodatkowo 7,55% udziałów. Z pakietem 8,3% w akcjonariacie jest też inwestor finansowy – Pioneer Pekao Investment Management S.A. Free float jest dość niewielki i wynosi niespełna 16,5%.

 

Struktura akcjonariatu

                                                    Źródło: Mercator Medical S.A.

 

 

3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Mercator notowany jest od niedawna na GPW i nie miał jeszcze czasu wykazać się w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich. Na stronie internetowej, w dziale dla inwestorów, znajdziemy zapis audio z konferencji wynikowej za 2013 rok. Wiele szczegółowych informacji o spółce można znaleźć w jeszcze „świeżym” prospekcie emisyjnym, również dostępnym na stronie www.

 

 

 4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Rękawice jednorazowe z lateksu mają nie tylko zastosowanie w służbie zdrowia, ale także w przemyśle i zakładach usługowych. Wartość światowego rynku szacowana jest na ok. 3 mld dolarów. W 2018 r. ma być już wart 4 mld usd.

 

Na rynku polskim spółka jest liderem z 24% udziałem na rynku rękawic jednorazowych. Produkty Grupy docierają do ponad 40 krajów na całym świecie, w tym do krajów Azji, Ameryki Południowej i Afryki, gdzie popyt na jednorazowe wyroby medyczne i środki ochronny indywidualnej rośnie bardzo dynamicznie wraz ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy. Udział na światowym rynku Mercatora szacowany jest na ok. 1,5%.

 

Do największych światowych producentów rękawic jednorazowych należą Ansell, Top Glove, Hartalega, Semperit czy Kossan. Największym odbiorcą tego produktu globalnie są USA i UE, którzy odpowiadają za 68% światowego zużycia.

 

Uprzedzając analizę wyników finansowych, zwróćmy uwagę na spadki cen głównego surowca – lateksu, w latach 2012 i 2013. Cena za kilogram wynosiła odpowiednio: 659,71 i 561,72 SEN. Spadki cen spowodowały obniżenie jednostkowej ceny sprzedaży, ale spółka ilościowo sprzedała w 2013 r. więcej rękawic diagnostycznych (zdecydowanie najważniejszy produkt) o 14,6% rdr. 

 

 

5. Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe Mercator Medical S.A. (mln zł)

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Przychody ze sprzedaży

117 614

132 171

147 810

Zysk z działalności operacyjnej

5 258

8 546

11 556

EBITDA

7 245

10 971

14 021

Zysk brutto

1 031

7 422

8 528

Zysk netto

697

7 759

6 868

Aktywa ogółem

77 083

75 758

100 249

Kapitał własny

19 034

24 694

57 126

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

5 274

7 567

1 922

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-4 176

-4 853

-7 471

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

-1 061

-686

15 154

Źródło: Mercator Medical S.A.

 

Porównując kolejne lata ze sobą widać w spółce korzystną tendencję wzrostu rentowności, która rośnie wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży. Rentowność operacyjna w 2012 r. wyniosła 6,5%, a w 2013 r. 7,8%. Mimo tego w zeszłym roku Mercator odnotował niższy zysk netto wobec roku poprzedniego. Ujemna różnica wynikała z wyższych kosztów finansowych (o 0,5 mln zł) oraz znacznie niższych przychodów finansowych (248 tys. zł wobec 1 653 tys. zł w 2012 r.). Powodem gorszego salda w działalności finansowej były różnice kursowe – w 2012 r. były dodatnie (1,44 mln zł), a w 2013 r. ujemne (592 tys. zł). Dodatkowo w 2012 r. spółka wykazała ujemną wartość podatku dochodowego (rozpoznanie podatku odroczonego z tytułu strat podatkowych w latach poprzednich) o wartości 1 mln zł, a w 2013 r. podatek obciążył już wynik netto o 1,6 mln zł.

 

Sama spółka w wynikach za 2013 r. zwraca uwagę na spadek kosztów materiałów i energii w wyniku spadku cen lateksu, wzrost kosztu wynagrodzeń jako efekt budowy struktur oraz na odpis na należności w pozostałych kosztach.

 

Główną przyczyną niższych zysków w 2011 r. była niższa rentowność działalności operacyjnej oraz wysokie koszty finansowe. Wyniosły one w 2011 r. 4,4 mln zł, a rok później 2,8 mln zł.

 

Emisja akcji, z której Mercator pozyskał 28 mln zł, odbyła się w listopadzie zeszłego roku. Od tego momentu spółka jest też notowana na GPW. Środki według prospektu zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie potrzeb zwiększenia kapitału obrotowego (17 mln zł), oraz na inwestycję w swój zakład produkcyjny (13 mln zł). Obejmują one zwiększenie mocy produkcyjnych i optymalizacje kosztów produkcji (pozytywny efekt skali).

 

Efekt emisji akcji widoczny jest w przepływach pieniężnych z działalności finansowej w 2013 r. (15,1 mln zł). Niższe na tle poprzednich lat przepływy z działalności operacyjnej to skutek zwiększenia kapitału obrotowego. Z kolei za ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej odpowiadają przede wszystkim zwiększone inwestycje w zakład w Tajlandii.

 

Wydatki na wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej w zeszłym roku wzrosły do 1 698 tys. zł, z 1 279 tys. zł w 2012 r. Największy wzrost nastąpił w zarządzie spółki matki (781 tys. zł wobec 479 tys. zł). Spółka podkreśla budowanie mocniejszych struktur menadżerskich. Widoczne jest też powiązanie działalności firmy z jej prezesem (akcjonariuszem większościowym). Spółka płaci mu za usługi najmu nieruchomości, w której znajduje się siedziba spółki (358 tys. zł w 2013 r.), za usługi udostępnienia mienia w ramach zabezpieczenia kredytu bankowego (299 tys. zł), i z tytułu odsetek od pożyczki dla jednostki dominującej (493 tys. zł). 

 

Wybrane elementy bilansu Mercator Medical S.A. (tys. zł)

31.12.2013r.

Aktywa trwałe

35 814

 Rzeczowe aktywa trwałe

32 730

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3 042

Aktywa obrotowe

64 436

 Zapasy

27 412

 Należności handlowe oraz pozostałe należności

23 713

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

13 047

Kapitał własny

57 126

Zobowiązania długoterminowe

3 076

 Kredyty i pożyczki

2 897

Zobowiązania krótkoterminowe

36 772

 Kredyty i pożyczki

23 591

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

7 126

 Inne

3 922

Suma bilansowa

100 249

Źródło: Mercator Medical S.A.

 

W rzeczowych aktywach trwałych dominują budynki i budowle oraz urządzenia techniczne i maszyny, a także środki trwałe w budowie. Są one związane z zakładem produkcyjnym w Tajlandii. Wraz ze wzrostem sprzedaży rosną automatycznie (co jest naturalne) zapasy i należności handlowe. Co ciekawe spadają zobowiązania handlowe. Po emisji akcji stan środków pieniężnych na koniec 2013 r. wyniósł 13 mln zł.

 

Po podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji dużo lepiej obecnie prezentuje się stosunek wielkości kapitału własnego w finansowaniu majątku. Wynosi on już powyżej 50%. Przed emisją, czyli na koniec 2012 r., miał on wartość dużą niższą – 32%. Zobowiązania długoterminowe to przede wszystkim kredyty i pożyczki długoterminowe. W stosunku do końca 2012 r. Mercator zmniejszył istotnie zadłużenie oprocentowane – kredyty i pożyczki długoterminowe spadły z 11 mln zł do 3 mln zł, a krótkoterminowe z 25 mln zł do 23,6 mln zł. W szczegółowym rozpisaniu tego elementu widać, że spółka praktycznie w całości spłaciła kredyt w rachunku bieżącym.

 

 

6. Ocena przyszłych wyników

 

Strategia spółki zakłada umocnienie lub uzyskanie pozycji jednego z wiodących dystrybutorów rękawic jednorazowych w krajach Europy Środkowo Wschodniej. Zarząd zamierza też kontynuować ekspansję międzynarodową ze szczególnym naciskiem na kraje Ameryki Północnej.

 

Pozytywnie na wyniki finansowe w 2014 r. powinny wpłynąć mniejsze koszty finansowe w wyniku zmniejszenia zadłużenia oprocentowanego. Część środków z emisji akcji posłużyła właśnie w tym celu przynajmniej okresowo.

 

Moce produkcyjne spółki obecnie wynoszą 48 mln miesięcznie. Dzięki inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych we własnym zakładzie, w tym roku moce wzrosną do 680 mln sztuk, a w 2015 r. ma być to już 1 200 mln sztuk (100 mln miesięcznie). Koszt rozbudowy pochłonie 30 mln zł.

 

Zamierzenia na obecny rok to przede wszystkim zwiększenie aktywności sprzedażowej w USA (założenie przedstawicielstwa), uruchomienie własnej dystrybucji w krajach nadbałtyckich, intensyfikacja sprzedaży w Rosji, rozbudowa własnego centrum logistycznego w Polsce (Brześć Kujawski, podwojenie powierzchni) oraz utrzymanie marż na rynku krajowym. W dłuższym okresie spółka chce poszerzać swoje portfolio w zakresie dystrybucyjnym, bazując na rozbudowywanej, własnej sieci sprzedażowej.

 

 

7. Analiza wskaźnikowa

 

Wybrane wskaźniki dla spółki Mercator Medical S.A. na 31.12.2013

Dług netto / EBITDA

1

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,43

Wskaźnik płynności bieżącej

1,75

ROA

6,8%

ROE

12%

Rentowność EBITDA

9,4%

Rentowność netto

4,6%

C/Z

16

C/WK

2,0

Kapitalizacja

113 mln zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Mercator Medical S.A.

 

Poziom zadłużenia patrząc po wskaźniku dług netto do EBITDA jest dość bezpieczny i wynosi 1. Spadł on szczególnie w wyniku spłacenia części kredytów po uzyskaniu kapitału po emisji akcji. Kondycja płynnościowa również nie budzi zastrzeżeń. Wartość aktywów obrotowych wzrosła szczególnie dzięki powiększeniu na koniec 2013 r. zapasów i środków pieniężnych. Rentowność na poziomie EBITDA w 2013 r. była wyższa o jeden p.p. wobec 2012 roku. Z kolei rentowność netto była niższa ze względu na zdarzenia jednorazowe w porównywalnym okresie. Cena do wartości księgowej, czyli popularny wskaźnik C/WK mówi, że obecnie inwestorzy płacą dwukrotnie więcej za jedną akcję niż jest warty jej majątek pokryty kapitałem własnym. Z kolei obecna cena giełdowa wszystkich akcji to odzwierciedlenie 16-krotności zysku netto z roku 2013 roku. Kapitalizacja wynosi ok. 113 mln zł.

 

 

8. Analiza techniczna

 

Korzystanie z sygnałów z analizy technicznej w przypadku Mercatora nie jest na razie zasadne. Wynika to z dwóch powodów. Pierwszy to zbyt mały okres czasu obecności spółki na giełdzie. Drugi to mały wolumen obrotów, wynikający z niskiego udziału drobnych inwestorów w strukturze akcjonariatu. Cena emisyjna wyniosła 13,5 zł. Na debiucie można było zarobić ok. 30%. Jednak od tego czasu utrzymuje się trend spadkowy.

 

Wykres

Źródło: stooq.com

 

 

9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

Mercator Medical jest jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów medycznych rękawic jednorazowych. Spółka posiada zakład produkcyjny w Tajlandii o mocach produkcyjnych wynoszących ponad 48 mln rękawic miesięcznie. Udział spółki na polskim rynku wynosi 24%, a na światowym (według spółki) jest to ok. 1,5%.

 

Wyniki finansowe w 2013 r. utrzymywały rosnącą tendencję z lat poprzednich. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 12%, zysk operacyjny wzrósł o 35%, zysk brutto urósł o 15%, ale zysk netto spadł o 11% w wyniku zdarzeń jednorazowych. Symulując wyczyszczenie ich z wyniku za 2012, dynamika zysku netto w 2013 r. wyniosłaby ok. 30%. Coraz większy udział miał segment dystrybucyjny. Spadek cen głównego surowca o 15% w 2013 r., jakim dla spółki jest lateks, nie odbił się negatywnie na wynikach finansowych. Analiza bilansu wykazała neutralny poziom zadłużenia, dobrą kondycję płynnościową oraz zwiększony w ostatnim roku poziom kapitału obrotowego.

 

Rozbudowa własnego zakładu produkcyjnego w Tajlandii przyniesie zwiększenie sprzedaży, umożliwi szerszą współpracę z większymi dystrybutorami, np. w USA, a także będzie stanowić zabezpieczenie dostaw rękawic jednorazowych do części dystrybucyjnej grupy kapitałowej. Strategia zakłada umocnienie silnej już pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz ekspansję na nowe rynki zbytu, np. w USA. W dłuższym okresie spółka chce poszerzać swoje portfolio w zakresie dystrybucyjnym, bazując na rozbudowywanej, własnej sieci sprzedażowej. 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

---

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII świadczyło usługi z zakresu relacji inwestorskich spółce JSW S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zobacz również:

18.01.2018, Aktualności

SII Poleca: Webinar Rafała Glinickiego „Wolumen – energia, która rządzi ceną”

18.01.2018, Aktualności

SII Poleca: Webinar Rafała Glinickiego „Wolumen – energia, która rządzi ceną”

SII Poleca webinar Rafała Glinickiego „Wolumen - energia, która rządzi ceną”. Wtorek, 23 stycznia, godz. 19:00

Zobacz więcej

18.01.2018, Newsroom

Spółka z NewConnect zainwestuje w technologię blockchain

18.01.2018, Newsroom

Spółka z NewConnect zainwestuje w technologię blockchain

Co ciekawe, to nie jest pierwszy taki przypadek na polskiej giełdzie.

Zobacz więcej

Mercator Medical: znaczący producent rękawic medycznych