Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Raport analityczny NCLead po wynikach rocznych

Analiza wskaźnikowa spółek z indeksu NCLead (charakterystyka indeksu) została przeprowadzona na podstawie danych finansowych ze skonsolidowanych raportów rocznych za 2012 r. W załączonym na dole strony pliku Excel znajdują się wszelkie dane wejściowe i wyliczone wskaźniki finansowe. Zawiera on również sposoby wyliczania poszczególnych wskaźników (ze względu na uproszczoną formę analizy, wyniki mogą się różnić od tych prezentowanych w innych miejscach), porównanie dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych oraz rankingi spółek z podziałem na poszczególne grupy wskaźników.

Warto zaznaczyć, że skrajne wartości wskaźników widoczne w opracowaniu są często spowodowane zdarzeniami jednorazowymi, jak np. przejęcia, wniesienie znaczących aktywów trwałych przez akcjonariuszy czy dofinansowania, a także tzw. efektu niskiej bazy. Nie należy ich zatem traktować jako sygnałów o bardzo złej bądź rewelacyjnej kondycji firmy. Ponadto spółki zaliczane do indeksu NCLead działają w różnych branżach, warunkujących ich możliwości osiągania danych wyników, o czym należy pamiętać porównując wskaźniki ze sobą.

 

Dynamika zmian i wskaźniki

Analizując dynamikę zmian w sprawozdaniach finansowych należy zwrócić uwagę na spółki prezentujące zrównoważony rozwój. Trudno jest je bowiem porównywać pod tym kątem ze względu na wspomniany różny etap rozwoju spółek, a przez to duże różnice choćby w sumach bilansowych, istotne zdarzenia jednorazowe oraz różne branże, z których pochodzą.

 

Rentowność

Wskaźniki rentowności są jednymi z najważniejszych dla inwestorów. Odpowiadają na pytania jak zyskowna jest działalność oraz ile wynosi zwrot z zainwestowanego kapitału. Tym samym, im wyższa rentowność tym lepiej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, jakie są przyczyny danej wartości wskaźnika oraz czy spółka ma szansę go utrzymać. Warto badać tendencje zmian marż spółki i relacje pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami rentowności.

Najważniejszym z punktu widzenia inwestora jest ROE, gdyż stanowi odpowiednik stopy zwrotu.

Większość wskaźników wskazuje na spółki: Invista, 5th Avenue oraz Agroliga, jako te o największej rentowności w 2012 r. Jednak, jak zostało wspomniane wyżej, niektóre z nich wykazują ponadprzeciętne wyniki, związane często ze zdarzeniami jednorazowymi, które należałoby wyłączyć z analiz.

 

Wskaźniki: Rentowność (marża) EBITDA, Rentowność (marża) operacyjna, Rentowność (marża) brutto, Rentowność (marża) netto, Rentowność kapitału własnego (ROE), Rentowność aktywów (ROA)

 

Płynność

Płynność to zdolność spółki do regulowania bieżących zobowiązań. Wskaźniki płynności określają pokrycie zobowiązań krótkoterminowych w poszczególnych składnikach aktywów obrotowych. Im wyższa płynność firmy, tym jest ona bardziej odporna na dekoniunkturę, może wypłacać dywidendę lub skupować akcje własne i jest gotowa wykorzystać przyszłe możliwości. Problemy spółki rozpoczynają się często od utraty płynności, a nie spadku rentowności. Niskie wartości wskaźników płynności powinny być zatem traktowane jako sygnał ostrzegawczy.

 

Wskaźniki: Kapitał pracujący netto (KON, tys. zł), Wskaźnik płynności bieżącej, Wskaźnik płynności szybkiej, Wskaźnik płynności bardzo szybkiej

 

Aktywność

Aby dowiedzieć się jak spółka gospodaruje majątkiem obrotowym, należy wykorzystać wskaźniki aktywności (efektywności). Mierzą one jakość wykorzystania aktywów spółki w celu wytworzenia przychodów i zysku. Rzadko mają jednak swoje optymalne, ogólnie przyjęte za poprawne wartości. Trzeba je porównać z wartościami innych, podobnych spółek z branży lub sektora oraz sprawdzać ich tendencje w czasie. Warto przyjrzeć się też wskaźnikom z różnych części sprawozdania finansowego, jako że wpływają one na siebie nawzajem.

 

Wskaźniki: Rotacja należności, Rotacja zapasów, Cykl operacyjny, Rotacja zobowiązań, Cykl konwersji gotówki, Rotacja aktywów obrotowych, Rotacja aktywów

 

Zadłużenie

Wskaźniki zadłużenia informują o tym, jak firma radzi sobie z kapitałem obcym. Analiza zadłużenia bada strukturę pasywów, zdolność spółki do obsługi długoterminowych zobowiązań oraz pokrycie długu w aktywach trwałych.

Jeśli zobowiązania rosną szybciej niż aktywa, może to oznaczać, że firma zadłuża się by w ogóle funkcjonować.

Ogólnie rzecz biorąc, w czasie hossy lepiej będą sobie radzić spółki z większym długiem, a w czasie bessy z mniejszym (w przypadku spadku stóp procentowych większymi beneficjentami będą podmioty mocno zadłużone). Wskaźnikiem, na który zwraca się uwagę najczęściej jest wskaźnik ogólnego zadłużenia. Przy jego analizie, warto jednak zwracać uwagę na strukturę zobowiązań, czyli stosunek zobowiązań krótko- do długoterminowych.

Wskaźniki: Wskaźnik pokrycia majątku trwałego, Wskaźnik ogólnego zadłużenia, Wskaźnik pokrycia obsługi długu, Dług netto, Dług netto/EBITDA

 

Wskaźniki rynkowe

Na giełdzie wyceniana jest przyszłość, zatem kurs akcji określa nie tylko obecną wartość spółki, ale również oczekiwania inwestorów co do jej przyszłości. Uważa się, że rynek dyskontuje informacje, a przez to analiza wskaźników cenowych zawiera w sobie wnioski z analizy finansowej. Dzięki temu pozwala zdecydować, czy inwestycja w akcje spółki jest opłacalna po określonej cenie. Niska wartość oznacza niedowartościowanie , a wysoka przewartościowanie spółki. Aby określić optimum, należy porównać wyniki konkretnej spółki z wynikami branży, w której funkcjonuje. Również tutaj duże znaczenia ma dokładniejsza analiza pozycji sprawozdania finansowego. Dla przykładu zysk netto powstały w wyniku zdarzeń jednorazowych lub wartość księgowa bazująca w dużej mierze na wartości niematerialnych i prawnych, mogą dać zły ogląd sytuacji w zestawieniu z ceną akcji. 

 

Wskaźniki: P/EBITDA, P/EBIT, P/E (C/Z), P/BV  (C/WK), P/CF (C/PG)

 

 

ANALIZA DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ:

raporty-roczne-nclead-2012-analiza-finansowa.xlsx

 

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zobacz również:

11.06.2018, Aktualności

Amibroker praktycznie – szkolenie on-line Pawła Szczepanika i 200 zł zniżki dla członków SII

11.06.2018, Aktualności

Amibroker praktycznie – szkolenie on-line Pawła Szczepanika i 200 zł zniżki dla członków SII

Tylko do piątku, 15 czerwca 2018 r. trwać będą zapisy na szkolenie on-line Amibroker Praktycznie, autorstwa Pawła Szczepanika.

Zobacz więcej

14.06.2018, Newsroom

Sprawdź, jak radzą sobie tegoroczni debiutanci na GPW

14.06.2018, Newsroom

Sprawdź, jak radzą sobie tegoroczni debiutanci na GPW

W czasie niespełna 6 miesięcy tego roku na rynku głównym warszawskiej giełdy zadebiutowały tylko cztery spółki.

Zobacz więcej

Raport analityczny NCLead po wynikach rocznych
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie