Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Piguła Catalyst - co należy wiedzieć o rynku obligacji

  

Podstawowe informacje o rynku

 

Rynek obligacji Catalyst istnieje od 30 września 2009 roku. Został utworzony w celu skoncentrowania rozproszonego wcześniej obrotu obligacjami korporacyjnymi i komunalnymi oraz umożliwienia rynkowej wyceny instrumentów. Przedsiębiorstwa i samorządy otrzymały kolejną możliwość finansowania rozwoju, dywersyfikacji źródeł finansowania i zaistnienia na rynku publicznym.

Catalyst prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot .

Tworzą go cztery platformy obrotu: detaliczny rynek regulowany i ASO prowadzone przez GPW oraz analogiczne rynki hurtowe prowadzone przez BondSpot (jednostka transakcyjna o min. wartości 100 tys. zł). Są one przeznaczone dla różnych rodzajów emisji (ze względu na wielkość i charakterystykę) oraz różnych typów inwestorów (indywidualnych i instytucjonalnych).

 

Instrumenty notowane

 

Na rynku Catalyst notowane są instrumenty dłużne, które stanowią mniej ryzykowną formę pomnażania oszczędności niż np. akcje, oferują możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego (stopy zwrotu są wyższe niż z lokat bankowych). Główne rodzaje ryzyka to ryzyko kredytowe, czyli wypłacalności emitenta, do którego oceny wykorzystywane są ratingi oraz ryzyko stopy procentowej.

Instrumenty dłużne są obarczone niewielkim ryzykiem

W dniu 15 maja 2013 r. notowanych było około 400 serii instrumentów dłużnych ponad 160 emitentów, wyłącznie na okaziciela i w zdecydowanej większości nominowanych w PLN.

Rodzaje notowanych instrumentów:

  • obligacje korporacyjne (259 serii), których emitentami są przedsiębiorstwa lub instytucje finansowe,
  • obligacje komunalne (51 serii), których emitentami są jednostki samorządu terytorialnego (np. miasta),
  • obligacje spółdzielcze (32 serie), których emitentami są banki spółdzielcze,
  • obligacje skarbowe (35 serii), których emitentem jest Skarb Państwa,
  • listy zastawne (24 serie, w tym 3 nominowane w EUR), których emitentami są banki hipoteczne.

 

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje można klasyfikować na wiele sposobów, biorąc pod uwagę różne cechy charakterystyczne – np. ze względu na rodzaj obligatariusza (imienne i na okaziciela) czy oprocentowanie (kuponowe i dyskontowe). Są też szczególne rodzaje obligacji, np. zamienne na akcje, z prawem pierwszeństwa lub z opcją przedterminowego wykupu. Wyróżniamy także obligacje niezabezpieczone i zabezpieczone, np. hipoteką. Należy zwrócić uwagę na to, że sposób notowania obligacji i dokonywania transakcji jest inny niż w przypadku akcji. Notowany jest procent wartości nominalnej, a cena rozliczeniowa transakcji to suma ceny czystej oraz odsetek narosłych od ostatniej płatności. Podatek od zysków kapitałowych jest płacony zarówno od odsetek, które inwestorzy podobnie jak dywidendy otrzymują w kwocie netto, jak i od różnicy ceny sprzedaży nad ceną kupna.

Szczegółowa charakterystyka obligacji znajduje się tutaj.

 

Obowiązki informacyjne

 

Zasady Działania Catalyst nakładają na emitentów dłużnych papierów wartościowych obowiązek przekazywania inwestorom informacji bieżących i okresowych w formie raportów, m.in. sprawozdań finansowych oraz informacji o zdarzeniach istotnych dla sytuacji majątkowej czy finansowej emitenta. Raporty powinny zawierać dane bieżące porównywalne z danymi za wcześniejsze okresy działalności emitenta. Zakres przekazywanych informacji jest zróżnicowany w zależności od segmentu na jakim są notowane obligacje – inne dla ASO i rynku regulowanego. Emitenci, których instrumenty dłużne nie są notowane na rynku Catalyst mogą ubiegać się o autoryzacje, dzięki czemu mogą poprawić ich wiarygodność oraz stanowić promocję dla spółki.

Obecność na rynku Catalyst poprawia wiarygodność spółki
i promuje ją.

Jednak wtedy są zobowiązani do stosowania obowiązków informacyjnych takich samym jak dla emitentów, których instrumenty są notowane.

Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, którzy wypełniają obowiązki informacyjne z tytułu notowania akcji na Głównym Rynku GPW lub na rynku NewConnect nie mają dodatkowych obowiązków informacyjnych związanych z wprowadzeniem obligacji na Catalyst.

 

 

Autoryzowany Doradca i Animator Rynku

 

W procesie wprowadzania obligacji do alternatywnego systemu obrotu podobnie jak w przypadku rynku NewConnect, emitent może być wspomagany przez Autoryzowanego Doradcę. Współpraca z nim nie jest obowiązkowa, jednak zaleca się skorzystanie z niej, ze względu na pomoc przy wypełnianiu dokumentów informacyjnych i przygotowaniu do debiutu. Autoryzowanym Doradcą mogą być: firmy audytorskie i doradztwa finansowego, domy maklerskie czy kancelarie prawne, o ile są wpisane na Listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez Giełdę. Po debiucie Autoryzowany Doradca ma za zadanie merytoryczne wsparcie emitenta, głównie związane z dopełnianiem wymogów informacyjnych.

Oprócz Autoryzowanych Doradców, istotną rolę na rynku Catalyst pełnią Animatorzy Rynku, których zadaniem jest wspieranie płynności obrotu instrumentów finansowych danego emitenta.

Emisja publiczna i prywatna

Emisja obligacji na rynku Catalyst może być przeprowadzona podobnie jak na rynku akcji poprzez ofertę publiczną lub prywatną.

Oferta publiczna ma miejsce, kiedy obligacje oferowane są gronu co najmniej 150 osób lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolny sposób. Aby z niej skorzystać, należy sporządzić prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, które po zatwierdzeniu przez KNF może być udostępnione do publicznej wiadomości. Wymagane jest także zawarcie umowy z domem maklerskim, który ma za zadanie prowadzić i koordynować emisję.

Oferta niepubliczna (prywatna) jest skierowana do maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów.

Emitenci częściej decydują się
na emisję prywatną.

Ten sposób emisji jest często wybierany przez emitentów z uwagi na brak wymogu sporządzenia prospektu emisyjnego i współpracy z domem maklerskim.

Standard obligacji

Aby usprawnić procedury dopuszczeniowe, rozliczenia oraz prowadzenie analiz porównawczych, giełda rekomenduje określony przez siebie standard obligacji. Zawiera on elementy takie jak: nazwę (trzyliterowy kod emitenta wraz z miesiącem i rokiem wykupu), wartość nominalną jednej obligacji, rodzaj oprocentowania, stopę bazową, datę emisji, okresy odsetkowe czy datę wypłaty odsetek. Szczegóły dostępne są na stronie gpwcatalyst.pl.

Dodatkowe warunki, które musi spełniać każda obligacja wprowadzona na Catalyst to: sporządzony dokument informacyjny lub nota informacyjna, nieograniczona zbywalność, brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku do emitenta.

 

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

Wśród największych spółek notowanych na GPW producent serii gier o Wiedźminie zastąpi informatyczną firmę Asseco Poland.

Zobacz więcej

Piguła Catalyst - co należy wiedzieć o rynku obligacji
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie