Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

GPW uwzględniła postulaty SII, NewConnect zyska na przejrzystości!

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w drugiej połowie marca br. skierowało do GPW obszerny katalog propozycji i uwag dotyczących funkcjonowania rynku NewConnect. W opracowaniu adresowanym do GPW Stowarzyszenie wskazało obszary, a w niektórych przypadkach także konkretne rozwiązania, które miały zapewnić zdecydowaną poprawę jakości i bezpieczeństwa inwestowania na rynku alternatywnym, a tym samym większą ochronę indywidualnych uczestników tego rynku.  Propozycje przygotowane przez Stowarzyszenia były dodatkowo popierane przez Business Centre Club. W dniu 29 kwietnia GPW ogłosiła decyzję o modyfikacji przepisów dotyczących rynku NewConnect. Jak się okazuje, Giełda kierunkowo wiele istotnych sugestii Stowarzyszenia uwzględniła.

Co proponowało SII?

Większe bariery wejścia na NC

Stowarzyszenie w uwagach adresowanych w marcu do GPW wskazywało wiele obszarów funkcjonowania rynku NewConnect, które w ocenie SII wymagały poprawy.  Wśród nich Stowarzyszenie wymieniało m.in. konieczność zwiększenia barier wejścia na rynek NewConnect (w postaci określenia np.  minimalnego progu wieku spółki, progu minimalnej kapitalizacji, zwiększenia minimalnego progu wartości nominalnej akcji spółek debiutujących na NewConnect, czy też minimalnego progu kapitału własnego).

 

Zdecydowanie większe wymogi informacyjne

Stowarzyszenie zwracało również uwagę na konieczność jak najszybszego zaostrzenia obowiązków informacyjnych, m.in. przez obowiązek publikacji pełnych kwartalnych danych finansowych (m.in. rachunku zysków i strat, bilansu, czy też rachunku przepływów pieniężnych) wraz z uszczegółowieniem opisu osiągniętych wyników, ale także wraz z informacją o ilości zatrudnionych pracowników (przy małych spółkach ten czynnik może być szczególnie istotny dla oceny ich rozwoju).

 

Problem niedoszłych debiutów

Stowarzyszenie w materiałach adresowanych do GPW szczególną uwagę zwracało również na  problem niedoszłych debiutów czy też spółek wykluczonych z obrotu. Stowarzyszenie podnosiło, że obecnie Autoryzowani Doradcy zbyt często  skupiają się na interesie emitenta, a nie inwestora. SII zwracało uwagę, że nierzadko umowy przedkładane inwestorom nie zawierają klauzul gwarantujących akcjonariuszowi prawo żądania odkupu jego akcji w przypadku niedojścia debiutu do skutku w umownie ustalonym terminie. Stowarzyszenie podkreślało także, że skuteczne przeprowadzenie emisji nie jest równoznaczne z debiutem spółki na rynku NewConnect, o czym inwestorzy bardzo często nie wiedzą. W ocenie Stowarzyszenia najlepszym rozwiązaniem byłoby takie, w którym wpierw GPW zatwierdzałaby dokument informacyjny, a dopiero później inwestorzy dokonywaliby zapisu na akcje, mając zdecydowanie większą niż obecnie pewność, że spółka trafi do obrotu. Stowarzyszenie podnosiło także problem spółek wykluczonych z obrotu, w szczególności sytuację i kłopoty akcjonariuszy mniejszościowych takich firm. Jednym z proponowanych rozwiązań było, aby warunkiem wprowadzenia spółki do obrotu było uprzednie obowiązkowe wprowadzenie przed debiutem zapisu w statucie, który gwarantowałby akcjonariuszom mniejszościowym prawo żądania odkupu akcji przez spółkę (lub akcjonariuszy większościowych) po cenie nie niższej od średnich notowań z 3 miesięcy lub nie niższej niż z 6 miesięcy poprzedzających prawomocne wykluczenie spółki z obrotu, w sytuacji jeśli wykluczenie nastąpiłoby z obrotu z winy spółki.

 

Nie ilość, a jakość i większa płynność

W uwagach adresowanych do GPW Stowarzyszenie podniosło także główny postulat inwestorów indywidualnych dotyczących rynku NewConnect, mianowicie by Giełda nie stawiała nie ilość, a na jakość i większą płynność tego rynku. SII wskazywało m.in., że choć GPW może szczycić się dużą liczbą spółek notowanych na rynku i wysoką dynamiką ich przyrostu, a pod względem tych kategorii bezsprzecznie należy do ścisłej czołówki rynków alternatywnych w Europie, to jednak pod względem kilku innych istotnych danych statystycznych obrazujących strukturę rynku, istotnie od tej czołówki odstaje. Można tutaj wskazać chociażby kryterium kapitalizacji całego rynku, które plasuje NewConnect wśród europejskich średniaków. Natomiast pod względem średniej kapitalizacji rynkowej spółki, czy też średniego obrotu przypadającego na jedną spółkę oraz średniej wartości transakcji przypadającej na jedną spółkę, NewConnect pozostaje daleko w tyle za liderami. Większa przejrzystość rynku, więcej transparentnych spółek, większe wymogi informacyjne w zakresie sprawozdawczości finansowej. Mniej spółek wątpliwych, jeszcze większa selekcja podmiotów na etapie ich dopuszczenia do obrotu, większe bariery wejścia na rynek, dodatkowo wzmocniony nadzór nad jakością polityki informacyjnej spółek, czy wprowadzone niedawno przez GPW kryterium free floatu, to elementy, które w dłuższym horyzoncie powinny prowadzić do stopniowej zmiany postrzegania rynku przez inwestorów. SII podnosiło, iż pozostawienie status quo, czyli brak kolejnych radykalnych zmian, może doprowadzić do marginalizacji rynku i dalszego znaczącego odpływu inwestorów indywidualnych odpowiadających obecnie za największą część obrotu na NewConnect. Z kolei radykalna poprawa wizerunku tego rynku powinna znaleźć odzwierciedlenie także w wyższej płynności notowanych tam akcji.

 

Kary dla członków zarządu

Katalog uwag adresowanych dotyczących funkcjonowania rynku NewConnect obejmował także problem kar. W ocenie Stowarzyszenia należałoby poszukać, a następnie wdrożyć takie rozwiązanie, które przerzuciłoby główny ciężar kar za niedopełnianie obowiązków informacyjnych przez spółkę na osoby zarządzające spółkami, a więc te osoby, które w największym stopniu odpowiadają za politykę informacyjną emitentów. SII ma świadomość, że wprowadzenie takich rozwiązań na rynku NewConnect nie jest proste, szczególnie biorąc pod uwagę, że kary nie mogą być usankcjonowane wprost zapisami Regulaminu ASO i jego załączników. Rozwiązaniem, którego wdrożenie można by w kontekście tego problemu rozważyć (szczególnie w przypadku spółek, które dopiero zadebiutują na rynku NewConnect), to narzucenie na spółki obowiązku wprowadzenia do statutu (przed debiutem) postanowienia określającego dodatkowe wymogi dla kandydatów do piastowania omawianych stanowisk menadżerskich. Chodzi w tym przypadku o zapis dotyczący obowiązku uprzedniego zawarcia przez konkretnego kandydata odrębnej umowy z GPW lub złożenia jednostronnego oświadczenia woli o nawiązaniu stosunku prawnego z GPW w odpowiedzi na analogiczne oświadczenie tego podmiotu, które mówiłoby o możliwości nałożenia sankcji na członka zarządu). Należałoby szukać także rozwiązań dotyczących spółek, które są już notowane. Choć GPW nie podjęło żadnych decyzji w tym zakresie, to Stowarzyszenie liczy, że Giełda będzie prowadzić analizy dotyczące możliwości wdrożenia w życie sankcji dla członków zarządów.

 

Problem groszowych spółek

Wśród zgłaszanych uwag był podniesiony także problem spółek groszowych, który sprawia, że rynek  NewConnect postrzegany jest przez pryzmat spółek spekulacyjnych. SII podnosiło m.in., iż na moment sporządzenia pisma w obrocie było 226 spółek z nominałem poniżej 1 zł, w tym 89 spółek z nominałem poniżej 0,2 zł. Jednocześnie na rynku GPW było to odpowiednio 78 i 24 podmioty. W ocenie SII Giełda powinna położyć zdecydowanie większy nacisk na działania zmierzające do realizacji przez spółki tzw. resplitów. W kontekście groszowości SII zwracało także uwagę na emisje realizowane nierzadko po cenie znacznie niższej od rynkowych, które mogły prowadzić do poszkodowania dotychczasowych akcjonariuszy. Stąd też SII proponowało, aby zwiększyć wymóg minimalnej wartości nominalnej akcji spółek debiutujących na NewConnect.

 

Nowe indeksy i większe pokrycie analityczne

Stowarzyszenie zwracało Giełdzie uwagę również na problemy z pokryciem analitycznym rynku, zachęcając Giełdę do podjęcia działań, które mogłyby tą sytuację poprawić. Z kolei dla zwiększenia przejrzystości rynku SII proponowało także wprowadzenie co najmniej dwóch indeksów, które skupiałyby na wzór indeksu WIG20 20 największych pod względem kapitalizacji i najbardziej płynnych spółek, oraz drugiego indeksu na wzór MWIG40 skupiającego np. 40 kolejnych podmiotów wyselekcjonowanych pod względem płynności i kapitalizacji. SII podkreślało ponadto, że Giełda powinna rozważyć również publikacje indeksów branżowych, które wzmocniłyby możliwości analityczne i porównawcze po stronie uczestników rynku. Giełda zapowiedziała, że planuje zmiany w tym zakresie.

 

Jakich zmian dokonała GPW?

GPW ogłaszając w dniu 29 kwietnia br. katalog zmian, wieloma propozycjami wyszła naprzeciw propozycjom i oczekiwaniom SII. Niektóre uwagi GPW uwzględniła w bardzo dużym stopniu, a niektóre w sposób pośredni. Części uwag na tym etapie nie uwzględniono. Wśród wprowadzonych rozwiązań znalazły się także takie te, które nie były postulowane przez SII. Niemniej i je również należy ocenić bardzo pozytywnie, bo będą służyć poprawie bezpieczeństwa inwestorów i zwiększenia transparentności rynku.  Katalog wdrożonych rozwiązań powinien więc bez wątpienia poprawić jakość inwestowania na tym rynku. Choć większość z nich powinna być wdrożona już dawno, to jednak  bezwzględnie należy stwierdzić, że lepiej, że wdrożono je późno, niż gdyby nie było ich wcale. Cieszyć może również, że Zarząd GPW otwarty jest na głos i sugestie uczestników rynku.  Zapewne za kilka miesięcy będzie można dokonać pierwszych ocen wprowadzonych rozwiązań.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez GPW koncentrują się na czterech obszarach: (1) wymogi dotyczące wprowadzania instrumentów finansowych do ASO i zakresu dokumentu informacyjnego, (2) obowiązki informacyjne spółek, (3) przejrzystość ofert prywatnych, (4) polityka w stosunku do Autoryzowanych Doradców (AD).

 

 Wzrost wymogów wobec debiutantów

(1) GPW zdecydowała o istotnym zwiększeniu wymogów w stosunku do spółek ubiegających się o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych na NewConnect, wprowadzając

 

a. kryterium minimalnej wartości kapitału własnego spółki w wysokości 500 tys. zł.,

b. bezwarunkowy obowiązek przedstawienia zbadanego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy (zlikwidowano możliwość wprowadzenia do obrotu akcji lub praw do akcji emitenta, który prowadzi działalność przez okres krótszy niż wymagany do przedstawienia sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy),

c. ograniczenia dotyczące  możliwości wprowadzania do ASO akcji uprzywilejowanych cenowo, tj. objętych po cenie znacząco niższej od ceny pozostałych emisji objętych wnioskiem o wprowadzenie, bądź od kursu akcji już notowanych,

d. obowiązku przedstawienia szerszego zakresu informacji, które spółki są zobowiązane umieszczać w treści dokumentu informacyjnego (życiorysy zawodowe członków zarządu i rady nadzorczej, opinia biegłego rewidenta z badania wartości aportów wniesionych w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych, w przypadku start-up’ów - opis planowanych inwestycji i szczegółowy harmonogram ich realizacji ).

 

Zwiększone wymogi informacyjne

(2) W obszarze obowiązków informacyjnych spółki zostaną zobowiązane do raportowania znacznie szerszego zakresu danych finansowych i informacji publikowanych w raportach kwartalnych

a. raport kwartalny będzie zawierać skrócone sprawozdanie finansowe, obejmujące co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym,

b. emitenci zostaną zobowiązani do bardziej szczegółowego komentowania w raporcie kwartalnym czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe - zwłaszcza tych o nietypowym charakterze; raporty kwartalne będą ponadto zawierać  informację o liczbie osób zatrudnionych w spółce, a także komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu, o ile takie informacje zawierał dokument informacyjny.

 

Większa przejrzystość ofert prywatnych

(3) Mając na celu zwiększenie przejrzystości ofert prywatnych i ochronę interesów inwestorów, GPW rozszerzyła zakres informacji, jakie Autoryzowany Doradca powinien zapewnić inwestorom biorącym udział w ofercie prywatnej spółki zamierzającej ubiegać się o wprowadzenie akcji do ASO, o:

a. oświadczenie o dodatkowych czynnikach ryzyka związanych z inwestycją dokonywaną w ramach oferty, w tym ryzyka niewprowadzenia akcji emitenta do ASO,

b. poinformowanie inwestorów o możliwości, bądź jej braku, zawarcia z emitentem lub Autoryzowanym Doradcą umowy przewidującej odkupienie akcji objętych ofertą w przypadku niewprowadzenia tych akcji do ASO NewConnect.

 

Zmiany dotyczące Autoryzowanych Doradców

(4) Biorąc pod uwagę rolę Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i ich wpływ na bezpieczeństwo obrotu, Giełda zwiększyła wymogi odnośnie podmiotów ubiegających się o wpis na listę AD. Według nowych regulacji będzie wymagane:

a. co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności doradczej na rynku kapitałowym,

b. brak powiązań z innym Autoryzowanym Doradcą.

Ponadto Giełda, dokonując oceny Autoryzowanych Doradców, będzie przywiązywać szczególną wagę do jakości usług świadczonych przez AD, ich sytuacji finansowej oraz nieposzlakowanej opinii.

 

Zmiany wprowadzone przez GPW zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2013 r. Z kolei zmiany dotyczące raportowania kwartalnego będą obowiązywać dla raportów kwartalnych sporządzonych po dniu 30 czerwca.

Zobacz również:

15.01.2019, Aktualności

Bezpłatne spotkanie on-line: interAKCJE LIVE

15.01.2019, Aktualności

Bezpłatne spotkanie on-line: interAKCJE LIVE

Nowa odsłona bezpłatnych spotkań on-line. Nowym prowadzącym będzie Sobiesław Kozłowski, od grudnia 2018 roku Dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego w Noble Securities.

Zobacz więcej

GPW uwzględniła postulaty SII, NewConnect zyska na przejrzystości!
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie