Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Piguła NewConnect - co należy wiedzieć o rynku młodych i innowacyjnych spółek

 

Charakterystyka rynku

 

NewConnect to platforma obrotu akcjami dla młodych, innowacyjnych spółek o wysokim potencjale wzrostu, działających m.in. w sektorze nowych technologii (np. biotechnologicznym). Jest prowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 sierpnia 2007 poza rynkiem regulowanym, jako alternatywny system obrotu (ASO). W procesie tworzenia tego rynku inspirowano się londyńskim rynkiem AIM, który został utworzony przez London Stock Exchange w 1995 r. Podobne rynki to niemiecki Entry Standard, NYSE Alternext czy globalny lider – NASDAQ.

 

Rynek NewConnect jest rynkiem nieregulowanym, przez co nie jest wymagane sporządzenie przez spółkę prospektu emisyjnego oraz nie jest wymagany minimalny poziom kapitalizacji w wysokości 15 mln euro, jak to miejsce na głównym parkiecie GPW. Podstawowym aktem prawnym rynku NC jest Regulamin ASO, jednak emitentów obowiązują również przepisy ustawy o ofercie oraz ustawy o obrocie, jednak w mniejszym zakresie niż w przypadku spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym. Ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do zawieszenia lub wykluczenia instrumentów z obrotu.


Perspektywa pozyskania kapitału daje niewielkim spółkom szansę na dynamiczny rozwój. Aby zadebiutować na „małym rynku” należy spełniać określone kryteria (w szczególności sporządzić dokument informacyjny oraz nawiązać współpracę z Autoryzowanym Doradcą), a następnie na bieżąco realizować obowiązki informacyjne. Wymagania te są mniejsze niż na głównym parkiecie GPW, podobnie jak koszty funkcjonowania na rynku. Niestety większość spółek nie oferuje więcej niż minimum, wynikające z przepisów. Od 2009 roku na rynku NewConnect obowiązują Dobre Praktyki funkcjonujące w formie rekomendacji kierowanych zarówno do spółek, jak i do Autoryzowanych Doradców. Od 2010 roku spółki są obowiązane dołączyć do raportu rocznego raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego. Źródłem informacji o spółkach są ich strony internetowe oraz serwis www.newconnect.pl


Dla inwestorów rynek NewConnect to możliwość dywersyfikacji portfela.

W zamian za wyższy poziom ryzyka, mają szansę lokowania kapitału w firmach o bardzo dużym potencjale wzrostu w początkowej fazie rozwoju. Według założeń wiele firm w perspektywie czasu powinna przechodzić na główny rynek GPW.


Zasady obrotu akcjami na rynku NewConnect są bardzo podobne do tych na głównym parkiecie, choć pojawia się kilka różnic, m.in.: brak instytucji wezwania, szersze widełki notowań (20% od kursu odniesienia) czy obowiązkowy animator rynku.

  

Obowiązki informacyjne spółek
Każda spółka notowana na NewConnect jest zobowiązana przekazywać do wiadomości publicznej najważniejsze informacje dotyczące jej działalności w formie raportów bieżących i okresowych. W formie raportu bieżącego emitent przekazuje informacje o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych (m.in. informacje o nabyciu lub zbyciu aktywów o istotnej wartości, zawarciu lub rozwiązaniu istotnej umowy, podjęciu decyzji o podwyższeniu kapitału, ogłoszeniu walnego zgromadzenia, zmianie praw z instrumentów czy ogłoszeniu upadłości). Niedawno rozszerzono obowiązkową zawartość raportów kwartalnych. Muszą one zawierać także rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.


Emitent obowiązany jest przekazywać raporty okresowe w postaci raportów kwartalnych oraz rocznych (podmioty będące jednostką dominującą przekazują raporty skonsolidowane), nie później niż w terminie odpowiednio 45 dni od zakończenia danego kwartału roku obrotowego oraz 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe (niezwłocznie po wydaniu opinii biegłego rewidenta). Raporty kwartalne zawierają m.in. wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat, komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz informację o strukturze akcjonariatu emitenta. Natomiast raporty roczne pismo zarządu, zbadane roczne sprawozdanie finansowe oraz opinię i raport z badania rocznego sprawozdania finansowego.

 

 

Autoryzowany Doradca
Autoryzowany Doradca (AD) to firma inwestycyjna, wpisana na listę prowadzoną przez GPW. Pomaga emitentowi w sporządzaniu dokumentu wprowadzającego i przygotowuje go do wejścia na rynek NewConnect. Po wprowadzeniu spółki doradca wspiera emitenta w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i doradza w bieżących sprawach.
Debiutująca na rynku NewConnect spółka ma obowiązek współpracy z Autoryzowanym Doradcą przez minimum trzy lata, co wiąże się z opłatami. Na wniosek emitenta, organizator ASO może zwolnić go z obowiązku współpracy z AD lub skrócić wymagany trzyletni termin, w przypadku gdy spełnia określone kryteria, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 roku od zawarcia umowy. GPW może zawiesić lub skreślić z listy Autoryzowanego Doradcę, jeśli ten m.in. nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, jego działania mogą naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

 

 

Animator Rynku
Animatorzy Rynku to firmy inwestycyjne, będące członkami rynku, wpisane na listę prowadzoną przez GPW. Wspierają płynność notowań akcji emitentów przez co najmniej dwa lata od debiutu na NewConnect. Animatorzy rynku działają na rzecz spółek (ale na własny rachunek). Podstawą współpracy jest umowa zawarta z emitentem, a do ich zadań należy m.in.: inicjowanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, przywracanie stabilności podczas wahań cenowych, poszukiwanie inwestorów oraz przygotowanie raportów o spółce.

  

Emisja prywatna i publiczna na Newconnect
Spółka może pozyskać kapitał z rynku NewConnect na dwa sposoby – w ofercie prywatnej (tzw. private placement) lub ofercie publicznej (IPO, ang. Initial Public Offering). Pierwsza jest adresowana do ograniczonego grona odbiorców (maksymalnie 149), a druga do co najmniej 150 inwestorów lub do nieoznaczonego adresata.


Większość spółek korzysta
z emisji prywatnej (ok. 90%)

 

Spowodowane jest to korzyściami w postaci uproszczonych formalności, przez co debiut jest stosunkowo szybszy i tańszy. Jednak ograniczone grono potencjalnych inwestorów sprawia, że spółka w drodze emisji może pozyskać mniej środków, niż w przypadku oferty publicznej, najczęściej do kilku milionów złotych. Za niedogodność takiej oferty można uznać także brak możliwości reklamowania oferty w mediach i informowania o projekcie emisji. Emitent musi poszukiwać inwestorów na własną rękę, z pomocą Autoryzowanego Doradcy lub SII. W ofercie private placement może wziąć udział każdy inwestor, jednak często pojawiają się ograniczenia w postaci minimalnej i maksymalnej wartości zapisu, np. minimum 50 tys. zł.


Drugim sposobem w jaki inwestorzy mogą również nabywać akcje na NewConnect jest znana z rynku regulowanego oferta publiczna. Jest to kosztowny, długi i skomplikowany proces. Emitent podlega takim samym procedurom, jakie stosowane są na rynku głównym. Co do zasady musi zatem udostępnić do publicznej wiadomości prospekt emisyjny. Emitenci często korzystają z furtki, jaką daje ustawa o ofercie publicznej. Nie wymaga ona bowiem udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, jeśli  wpływy brutto emitenta liczone wg ceny emisyjnej stanowią mniej niż 100.000 EUR). Jeśli natomiast wpływy są mniejsze niż 2,5 mln EUR, wówczas trzeba opublikować jedynie memorandum informacyjne.

 

 Sam czas formalności związanych z debiutem może trwać nawet 9 miesięcy, czyli kilka miesięcy dłużej niż w private placement. Najistotniejszym elementem oferty publicznej jest ustalenie odpowiedniej ceny emisyjnej, zasad jej ustalenia lub ceny maksymalnej i liczby akcji. Zbyt niska cena oznaczać będzie odpowiednio niższe wpływy, zbyt wysoka nie spotka się z zainteresowaniem potencjalnych akcjonariuszy. Zdarzają się również oferty tzw. Pre-IPO, czyli oferty poprzedzające oferty PP lub IPO, dużo bardziej ryzykowne.

 

 

Segmenty rynku
Dla większej transparentności spółki notowane na NewConnect mogą zostać zakwalifikowane do trzech wyróżnionych segmentów: NC Lead, NC High Liquidity Risk, NC Super High Liquidity Risk. Weryfikacja listy spółek w segmentach przeprowadzana jest na koniec każdego kwartału. Zakwalifikowanie emitenta do danego segmentu skutkuje natomiast jego szczególnym oznaczeniem w serwisach giełdowych, a także odrębną prezentacją spółki w notowaniach rynkowych.

 

NCLead jest segmentem, do którego kwalifikowane są największe i najpłynniejsze spółki.

Charakteryzują się dużym potencjałem rozwoju i są najbliższe przeniesienia na główny rynek GPW. NCLead został uruchomiony 31 marca 2010 roku. Przy doborze spółek brane są pod uwagę: kapitalizacja (min. 5 mln euro, 10% akcji w wolnym obrocie), wolumen obrotu (średnia liczba transakcji akcjami emitenta przekraczała 5 transakcji na dzień obrotu lub średnia wartość obrotów przekraczała 5.000 złotych na dzień obrotu), wartość kursu (średni kurs z 6 miesięcy wyższy niż 50 groszy) i jego zmienność (15%), czas funkcjonowania na rynku (przynajmniej rok), stosowanie zasad ASO i ładu korporacyjnego oraz jakość wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółkę. Jeśli emitent nie przestrzega zasad i przepisów ASO lub wykonuje je w nienależyty sposób, może być wykreślony z segmentu NC Lead.


NC High Liquidity Risk (HLR) i NC Super High Liquidity Risk (SHLR) to segmenty rynku, które obejmują spółki uznawane za podmioty o podwyższonym poziomie ryzyka płynności. Spółka zostaje zakwalifikowana do tych segmentów, jeżeli średnia wartość jej akcji w wolnym obrocie w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 1 mln zł. Dodatkowo, do NC SHLR przyporządkowywane są spółki o dużej zmienności lub o niskim kursie notowań (kurs poniżej 10 groszy, średnia zmienność 10%) będące w upadłości lub likwidacji. W takim wypadku akcje zostają przenoszone do systemu jednolitego. Zostały one uruchomione 1 lipca 2012 roku. Zakwalifikowanie spółki do jednego z tych dwóch segmentów skutkuje wykreśleniem jej akcji z list uczestników indeksów rynku NewConnect.

 

 

Indeksy
NCIndex to główny indeks rynku NewConnect obliczany od początku istnienia rynku, czyli od 30 sierpnia 2007 roku. Jego pierwotna wartość wynosiła 100 pkt. W jego skład wchodzą wszystkie spółki notowane na tym rynku, z wyłączeniem podmiotów znajdujących się w upadłości oraz zakwalifikowanych do segmentów HLR lub SHLR. Jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Jego wartości są publikowane na każdej sesji giełdowej od otwarcia do zamknięcia w odstępach 5-minutowych.


NCLife Science jest
dedykowany podmiotom
z branży farmaceutycznej
lub technologii medycznych.

Nie mogę być one w upadłości ani zakwalifikowane do segmentów HLR lub SHLR. Data bazowa indeksu to 30 sierpnia 2010 r. Podobnie jak NCIndex jest indeksem dochodowym. Publikacja indeksu następuje w trybie jednolitym.

 

 

Struktura inwestorska na NewConnect

Na rynku NewConnect najpopularniejszą formą zdobywania kapitału jest emisja prywatna. Ze względu na jej specyfikę oraz stosunkowo niewielkie kwoty, jakimi obraca się na rynku, w strukturze inwestorskiej „małego rynku” dominują inwestorzy indywidualni. Jednak ich przewaga z roku na rok maleje na rzecz rosnącego udziału w obrotach inwestorów instytucjonalnych oraz zagranicznych. Świadczy to o rozwoju rynku i rosnącym znaczeniu ASO wśród inwestorów profesjonalnych. Wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych może być spowodowany debiutami na NewConnect spółek zagranicznych, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Udział inwestorów w obrotach NewConnect w latach 2007-2012
Struktura Inwestorska
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW

 

Zobacz również:

11.01.2018, Aktualności

Winter Capital Market Games 2018 – 9-11 marca w Czarnej Górze!

11.01.2018, Aktualności

Winter Capital Market Games 2018 – 9-11 marca w Czarnej Górze!

IV edycja Zimowych Igrzysk Rynku Kapitałowego odbędzie się w dniach 9-11 marca 2018 r. na terenie jednej z najnowocześniejszych stacji narciarskich w Czarnej Górze w Kotlinie Kłodzkiej.

Zobacz więcej

16.01.2018, Ze spółek

Trwają zapisy w wezwaniu na akcje Robyg. Co inwestor powinien zrobić, by się zapisać?

16.01.2018, Ze spółek

Trwają zapisy w wezwaniu na akcje Robyg. Co inwestor powinien zrobić, by się zapisać?

W dniu 1 grudnia 2017 r. Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Robyg SA („Robyg”), jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce.

Zobacz więcej

Piguła NewConnect - co należy wiedzieć o rynku młodych i innowacyjnych spółek