Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Trwa oferta publiczna INTER RAO Lietuva

INTER RAO Lietuva („Spółka”, „Grupa”) to czołowa grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie Nord Pool Spot, jest też operatorem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie. Grupa dynamicznie rozwija swoją działalność na Łotwie i w Estonii. W ostatnich latach INTER RAO Lietuva wypłacało akcjonariuszom znaczne dywidendy.

 

INTER RAO Lietuva jest liderem w obrocie energią elektryczną na Litwie, a jej udział w obrotach na giełdzie energii na Litwie wyniósł w 2011 roku 44 proc. W 2011 roku INTER RAO Lietuva osiągnęło wolumen obrotu energią na poziomie 5 866 GWh.

 

INTER RAO Lietuva jest również aktywne w segmencie sprzedaży klientom detalicznym, co czyni je jednym z największych niezależnych dostawców energii na Litwie i rosnącym w znaczenie podmiotem na Łotwie i w Estonii. Grupa jest właścicielem 30 MW farmy wiatrowej zlokalizowanej koło Vydmantai na zachodzie Litwy (jedna z największych farm wiatrowych na Litwie).

 

W ostatnich latach rynki energetyczne w republikach bałtyckich ulegały dynamicznym zmianom. Od kilku lat rządy Litwy, Łotwy i Estonii realizują plan integracji rynków poszczególnych państw we wspólny rynek energetyczny połączony z europejskim systemem energetycznym.

 

Od zamknięcia elektrowni atomowej w Ignalinie pod koniec 2009 roku Litwa importuje zdecydowaną większość zużywanej energii. Na rynkach energetycznych republik bałtyckich postępuje liberalizacja. W 2013 roku wszyscy użytkownicy będą mogli swobodnie wybrać dostawcę energii. Na przyszły kształt rynków energetycznych w regionie może wpłynąć powstanie elektrowni atomowych oraz budowa nowych połączeń energetycznych pomiędzy krajami.

 

Strategia:

 

  • umacniać pozycję lidera hurtowego obrotu energią na Litwie
  • kontynuować wzrost udziału w rynkach łotewskim i estońskim
  • zwiększać produkcję zielonej energii poprzez przejęcia lub budowę projektów zlokalizowanych w państwach regionu Morza Bałtyckiego
  • zwiększać swoją obecność w segmencie sprzedaży do odbiorców końcowych na Litwie i Łotwie oraz rozpocząć tego typu sprzedaż w Estonii
  • rozpocząć działalność na rynku polskim poprzez zaangażowanie się w obrót energią elektryczną na giełdzie; w dłuższej perspektywie Grupa może zaangażować się w import energii do Polski

 

W pierwszej połowie 2012 roku INTER RAO Lietuva miało przychody na poziomie 453 mln LTL (ok. 544 mln PLN) i zysk netto na poziomie 30,8 mln LTL (ok. 37 mln PLN). Akcjonariusze Spółki zdecydowali o wypłacaniu w formie dywidendy, w przypadku braku realizowania znaczących inwestycji, nie mniej niż 70 proc. zysku netto.

 

Wykres 1. Przychody

Przychody

 

Wykres 2. Zysk netto i EBITDA

Zysk netto i EBITDA

 

Większościowym akcjonariuszem INTER RAO Lietuva, kontrolującym 51 proc. akcji, jest RAO Nordic OY, fińska spółka zależna INTER RAO UES, czołowego rosyjskiego producenta energii. Pozostałe 49 proc. akcji Spółki jest w posiadaniu litewskiej firmy inwestycyjnej Scaent Baltic.

 

Oferta publiczna na Litwie i w Polsce

 

INTER RAO Lietuva przeprowadza ofertę publiczną akcji na Litwie i w Polsce oraz ubiega się o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW w oparciu o prospekt opublikowany 27 listopada 2012 r. Oferta obejmuje do 4 000 000 istniejących akcji INTER RAO Lietuva sprzedawanych przez Scaent Baltic.

 

Oferta składa się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na Litwie i w Polsce, jednocześnie akcje sprzedawane są w ramach oferty prywatnej (private placement) zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Oferta nie jest podzielona na transze.

 

Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwają od 27 listopada do 7 grudnia za pośrednictwem Orion Securities – zapisy mogą składać wszyscy inwestorzy posiadający rachunek maklerski w Polsce.

 

Inwestorzy mogą składać zapisy na akcje Spółki po cenie maksymalnej wynoszącej 6,55 euro lub ekwiwalencie ceny maksymalnej w złotych wynoszącym 26,92 zł.

 

Zapisy będą przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.orion.lt. Wypełniony formularz należy przesłać do Orion Securities e-mailem: ipo@orion.lt lub faksem: +370 5 231-38-40.

 

Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i ogłoszona do około 10 grudnia i będzie taka sama zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

 

Rozliczenie oferty jest planowane na 13 grudnia lub w zbliżonym terminie, a debiut na GPW jest planowany na 18 grudnia lub w zbliżonym terminie.

 

Zastrzeżenie prawne:

 

Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadziej i Japonii.

 

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

 

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna, w całości ani w części, stanowić, ani nie może być rozumiana, jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych AB INTER RAO Lietuva („Spółka”) w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem), ani też nie powinna w całości ani w części stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski i Litwy („Oferta") jest prospekt („Prospekt"), przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski i Litwy, oraz ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”).

 

W dniu 23 listopada 2012 r. Prospekt w został zatwierdzony przez Bank Centralny Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas, "BCRL"), będący organem nadzoru nad rynkami finansowymi na Litwie, i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 12 prawa Republiki Litewskiej z dnia 18 stycznia 2007 r. o papierach wartościowych, ze zmianami, oraz art. 37 polskiej ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od BCRL dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.

 

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.interrao.lt) oraz UAB FMI Orion Securities (www.orion.lt). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki lub do UAB FMI Orion Securities.

Źródło: Emitent

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta jest wskazany powyżej prospekt emisyjny.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Trwa oferta publiczna INTER RAO Lietuva