Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

NWZ Bomi w sprawie emisji - SII złoży własne propozycje uchwał14 czerwca akcjonariusze spółki mieli zdecydować o emisji motywacyjnej, która wg SII mogła... demotywować. Walne zgromadzenie miało zdecydować także o emisji akcji z zachowaniem praw poboru, bądź też o emisji z ich wyłączeniem. Walne zostało jednak przerwane do dnia 13 lipca 2012 r. Niestety nikt z obecnych na sali nie zauważył, że obrady przerwano z naruszeniem przepisów. SII zamierzało zgłosić podczas obrad własny projekty uchwał dotyczący programu motywacyjnego. Zamierzało także zaproponować rozwiązanie, które zapewniłoby potencjalnie większą transparentność w zakresie ustalenia ceny akcji w przypadku emisji, która miała być przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru.

 

Propozycje SII

 

SII podczas przerwanych obrad złożyło na ręce Prezesa Spółki propozycję projektu uchwały jaką zamierza przedłożyć pod głosowanie w dniu 13 lipca. Zgodnie z nią Akcje Serii S będą mogły trafić do pracowników Spółki wyłącznie w sytuacji, kiedy Zarząd zakończy sukcesem trwający proces restrukturyzacji, a Spółka zamknie w okresie od 2012 do 2014 roku co najmniej jeden rok obrotowy zyskiem operacyjnym i zyskiem netto wypracowanym wyłącznie w wyniku prowadzonej działalności operacyjnej w obszarze FMCG  z wyłączeniem wszelkich zdarzeń jednorazowych oraz gdy cena jednej akcji Bomi S.A. będzie przekraczała w notowaniach na rynku regulowanym poziom 2 zł. SII zawarło także w projekcie uchwały warunek, który daje możliwość przyznania akcji do dnia 31 maja 2015 r. SII nie kwestionowało ceny emisyjnej, pozostawiając ją na dotychczasowym poziomie. Uznało bowiem, że jeśli Zarząd zapewni swoimi działaniami dla akcjonariuszy sukces, to również powinien w tym sukcesie partycypować. Innymi słowem chodzi o to, aby działała tu zasada win-win, a nie tylko jednostronne win... Stowarzyszenie zamierza także złożyć projekt uchwały zgodnie, z którym cena akcji w ewentualnej emisji z wyłączeniem prawa poboru winna zawierać obok warunków przedstawionych przez Zarząd, także ograniczenie zgodnie z którym cena emisyjna nie powinna być niższa zarówno od średniej 3, jak i 6 miesięcznej.

 

Jeśli nie będziesz mógł wziąć udziału osobiście, to przekaż SII pełnomocnictwo


Jak na wstępie jednak wspomniano przerwa w obradach NWZ Bomi została uchwalona z naruszeniem przepisów prawa. W związku z tym Spółka ponownie zwołała NWZ na dzień 13 lipca 2012 r. Porządek nowego NWZ obejmuje kwestie, które miały być rozpatrzone po przerwie, w tym również podjęcie kontrowersyjnych uchwał w przedmiocie nowych emisji akcji. SII będzie uczestniczyć w obradach. W związku z okolicznością, iż przerwane obrady NWZ w dniu 14 czerwca 2012 r. uniemożliwiły licznym wówczas obecnym akcjonariuszom mniejszościowym Spółki wyrazić swojej opinii w przedmiocie planowanych emisji akcji, Stowarzyszenie podczas NWZ zwołanego na 13 lipca 2012 r.  gotowe jest reprezentować akcjonariuszy, którzy chcieliby wziąć udział w głosowaniu, ale będą pozbawieni możliwości dotarcia na walne. Takie osoby mogą udzielić Stowarzyszeniu pełnomocnictwa do reprezentowania podczas obrad walnego zgromadzenia. Pełnomocnictwo może pozostawić do uznania pełnomocnika sposób głosowania na walnym zgromadzeniu. Może też zawierać instrukcję do głosowania, która będzie szczegółowo wskazywać w jaki sposób ma głosować pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. Poniżej przedstawiona została procedura udzielenia pełnomocnictwa dla Stowarzyszenia oraz jego wzór. Przede wszystkim jednak, osoby które chcą, aby SII reprezentowało je 13 lipca 2012 r. podczas NWZ muszą zarejestrować swój udział w walnym zgromadzeniu.

 

W jaki sposób można udzielić pełnomocnictwa?

 

W celu udzielenia Stowarzyszeniu pełnomocnictwa do reprezentowania podczas NWZ proszę przesłać oryginał pełnomocnictwa (z własnoręcznym podpisem mocodawcy) na adres Stowarzyszenia. Dla bezpieczeństwa zalecane jest dokument pełnomocnictwa wysłać listem poleconym. Pełnomocnictwo proszę doręczyć do siedziby Stowarzyszenia najpóźniej w terminie do dnia 8 lipca 2012 r. na adres:

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

ul. Długopolska 22

50-560 Wrocław

"Bomi"

 

Wzór pełnomocnictwa znajduje się tutaj

 

Do pełnomocnictwa można dołączyć również instrukcję do głosowania. Powinna ona wskazywać akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz wskazanie sposobu głosowania na poszczególnymi uchwałami wskazanymi w porządku obrad, np.

 

Ja niżej podpisany, ................., w związku z udzielonym Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu pełnomocnictwa do reprezentowania podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bomi S.A. zwołanego na dzień 13 lipca 2012 r., niniejszym udzielam pełnomocnikowi następującej instrukcji do głosowania:

1. uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego

- głosowanie za/przeciw/wstrzymanie się od głosu z .......... (słownie: .......... akcji)

W miejscu wykropkowanym należy wskazać liczbę akcji z których pełnomocnik ma głosować nad daną uchwałą.

 

SII przeciwne emisji motywacyjnej - przeczytaj

 

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

NWZ Bomi w sprawie emisji - SII złoży własne propozycje uchwał
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie