Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

SII przeciwne propozycji dziesięciokrotnego obniżenia wartości nominalnej akcji Sanwil


Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w związku z treścią projektu uchwały dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego spółki Sanwil S.A., której podjęcie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 marca  2012 r., skierowało do Prezesa Zarządu spółki Sanwil S.A. pismo, w którym wyraziło daleko idące obawy o interes akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, ale także o interes samej Spółki.

Obecna wycena spółki znacznie niższa od jej wartości księgowej

 

Stowarzyszenie w piśmie skierowanym do Spółki zwróciło m.in. uwagę, że według danych ze skonsolidowanego raportu Spółki za 4 kw. 2011 r. wartość księgowa przypadająca na jedną akcję Spółki sięga poziomu 1,64 zł, podczas gdy cena rynkowa jednej akcji na dzień 13.03.2012 r. wynosiła 0,46 zł. To z kolei oznacza, że bieżący parametr odnoszący się do wyceny spółki względem jej wartości księgowej kształtuje się zaledwie na poziomie 0,28. Innymi słowy wycena rynkowa jednej złotówki aktywów netto Spółki kształtuje się na poziomie o 72% niższym od wartości wynikającej z ewidencji księgowej jej kapitału własnego.

 

Tymczasem podczas najbliższego NWZ Spółki odbędzie się głosowanie nad przedłożoną przez największego akcjonariusza Spółki propozycją uchwały, zgodnie z którą ma nastąpić obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 45.105.525,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji Spółki z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł. Tym samym przyjęta uchwała umożliwi docelowo Zarządowi emitowanie akcji po cenie istotnie odbiegającej in minus zarówno od wartości rynkowej Spółki, ale także od jej wartości księgowej. Należy bowiem nadmienić, że przy cenie emisyjnej na poziomie 0,10 zł relacja ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na jedna akcję według danych ze skonsolidowanego raportu Spółki za 4 kw. 2011 r. będzie kształtować się na poziomie 0,06. Natomiast przy cenie emisyjnej odpowiadającej rynkowej, relacja ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na jedna akcję jak już wyżej wspomniano będzie wynosić 0,28.

Propozycja dziesięciokrotnego obniżenia kapitału zakładowego nieuzasadniona

Mając na uwadze powyższe, a także treść uzasadnienia do uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, zgodnie z którą obniżenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu doprowadzenia ceny nominalnej akcji, do takiej, która umożliwiałaby podwyższenie kapitału i przeprowadzenie emisji nowych akcji, w ocenie Stowarzyszenia zaproponowane zmiany w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki są całkowicie nieuzasadnione, a zapewnienie potencjalnej możliwości emitowania akcji po cenie zdecydowanie niższej od wartości księgowej, w szczególności przy poziomie dodatkowo odbiegającym in minus od wartości rynkowej akcji może godzić w interes samej Spółki, ale także może być sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz może krzywdzić akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia…

Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższą sytuację, a także propozycję uchwały najbliższego NWZ Spółki, Stowarzyszenie w piśmie do Spółki przywołało fakt, że w dniu 12 stycznia 2012 r., jak wynikało z raportu bieżącego nr 3/2012 spółki Bomi S.A. Pan Piotr Kwaśniewski, Pani Agnieszka Buchajska, spółka Dekra Holdings Limited oraz spółka SANWIL Holding S.A. złożyli sprzeciw do uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Bomi S.A.. Jak wskazywano natomiast w doniesieniach prasowych Prezes Zarządu spółki Sanwil S.A. zamierzał zaskarżyć uchwałę m.in. w związku z poziomem potencjalnej ceny emisyjnej spółki Bomi S.A., która jak należy zaznaczyć w bardzo istotnym stopniu odbiegała m.in. od jej wartości księgowej.

 

Tymczasem planowana zmiana w postaci obniżenia wartości nominalnej akcji Sanwil S.A. z 1 zł do 0,1 zł może rodzić konsekwencje, które jak wynika z doniesień prasowych mogły stać się przesłanką do zaskarżenia uchwał NWZ Bomi przez Prezesa Zarządu spółki Sanwil S.A. Mowa tu o nieadekwatności poziomu potencjalnej ceny emisyjnej do realnej wartości spółki. Należy zwrócić przy tym również uwagę, że o ile spółka Bomi S.A. była w dość trudnej sytuacji finansowej, o tyle spółka Sanwil S.A. dysponuje dużym poziomem gotówki i bardzo dobrymi parametrami płynności finansowej, co powoduje, że obniżanie wartości nominalnej do poziomów, które mogą w przypadku potencjalnej emisji prowadzić do znacznego pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych, a jednocześnie mogą godzić w interes samej Spółki, jest całkowicie nieuzasadnione.

 

Stowarzyszenie wyraziło w piśmie opinię, że uchwała w obecnym kształcie może prowadzić do pokrzywdzenia akcjonariuszy, może być sprzeczna z dobrymi obyczajami, a także może godzić w interes samej Spółki. Jednocześnie Stowarzyszenie wnioskowało o przedłożenie akcjonariuszom niniejszego pisma podczas obrad NWZ Spółki.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

SII przeciwne propozycji dziesięciokrotnego obniżenia wartości nominalnej akcji Sanwil