Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z ZWZA Hydrobudowa Polska S.A.

HydrobudowaW dniu 28 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych reprezentowane przez pełnomocnika Tomasza Bujaka wzięło udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Hydrobudowa Polska S.A.

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecnych było 16 akcjonariuszy reprezentujących 153 711 101 głosów stanowiących 73,00% ogółu akcji, w tym dwóch posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2011 roku:

 

 

 1. Spółka PBG S.A. na ZWZ posiadała 132 748 692 głosów z ogólnej liczby 153 711 101 głosów na ZWZ, co stanowiło 86,36 % głosów na ZWZ oraz 63,05 % ogólnej liczby głosów.
 2. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie posiadał 20 000 000 głosów z ogólnej liczby 153 711 101 głosów na ZWZ, co stanowiło 13,01 % głosów na ZWZ oraz 9,5 % ogólnej liczby głosów. Dwóch akcjonariuszy posiadało co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

 

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia było w szczególności:

 

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrobudowa Polska  S.A za rok obrotowy 2010;
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010;
 • Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010.;
 • Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku;
 • Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku;
 • Podjęcie uchwały o podziale zysków;

 

Pełnomocnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przygotował listę pytań do organów Spółki. Zarówno przedstawiciel Zarządu, jak i przedstawiciel Rady Nadzorczej starali się udzielić wyczerpujących wypowiedzi.

 

Oto lista pytań zadana przez pełnomocnika SII:

 

 • W poprzednim roku mówiono o możliwości realizacji kontraktów stadionowych przez spółkę na bliskim wschodzie? Czy zapowiedzi są nadal realne? Czy problemy z pracami w Polsce nie wpływają na niekorzyść tych planów? Spółka w 2010 r. zapłaciła kilkanaście mln zł kar i odszkodowań m.in. z tytułu przekroczenia terminów realizacji umów. Z czego wynikają problemy spółki w terminowym realizowaniu umów? (nadmiar przyjętych zleceń, problemy logistyczne, problemy z podwykonawcami, czy inne czynniki?)Spółka rzeczywiście wykazała kary w sprawozdaniu finansowym za 2010 rok, jednak najwyższą pozycją była kwota kończąca wieloletni spór w sprawie oczyszczalni ścieków południe i zawarta ugoda z miastem st. Warszawa, co Zarząd uważa raczej za wynegocjowany sukces. Ugoda umożliwia realizację innych kontraktów (roboty drogowe m. st. Warszawa). Zarząd uważa, iż sytuacja ta miała charakter jednostkowy i w ocenie zarządu zawarcie umowy przysporzy spółce ok 10 mln złotych.

 

 • Z czego wynikał wzrost kosztów ogólnego zarządu w 2010 r. w kontekście spadających przychodów?

 

Wzrost kosztów ogólnego zarządu to wynik dużej liczby przetargów, w której Spółka bierze udział. Koszty związane ze składaniem ofert przetargowych są księgowane, jako koszty Zarządu.

 

 • Z czego wynika wzrost kosztów sprzedanych usług w kontekście spadających przychodów?

 

Wzrost ten jest związany z … kredytowaniem podwykonawców. Spółka udziela pożyczek podwykonawcom, z których wielu ma problemy z pozyskaniem finansowania dla swojej działalności. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż praktyki te mają charakter tymczasowy wynikający z trudnej sytuacji rynkowej.

 

 • Czy osiągnięte w 2010 r. wyniki są zgodne z wewnętrznymi założeniami budżetu i oczekiwaniami Zarządu?

 

Zarząd nie jest zadowolony z wyników za 2010 rok. Jednak Zarząd będzie kontynuował strategie pozyskiwania dużych kontraktów. Nie jest także zadowolona Rada Nadzorcza. Jak potwierdził jej przedstawiciel wyniki nie spełniają oczekiwań, jednak dodał rok 2011 zapowiada się dużo lepiej.

 

Kilka pytań dotyczyło obecnej sytuacji w Spółce :

 

 • Jak ocenia Pan ryzyko potencjalnego nałożenia kar na Spółkę w związku z budową stadionu w Gdańsku?
 • Jak przedstawia się sytuacja w kwestii dotrzymania terminu oddania Stadionu Narodowego w Warszawie, czy Zarząd spodziewa się ewentualnych kar za opóźnienia?

 

W/g Zarządu nie istnieje ryzyko nałożenia kar na spółkę. Hydrobudowa Polska wywiązuje się z terminów, które zależą wyłącznie od Spółki. W zawartym porozumieniu dotyczącym budowy Stadionu Narodowego Spółka została liderem Konsorcjum. Nowy termin to 29 listopada jednak nieoficjalnie wyznaczono termin 10 października. Spółka nie komentuje doniesień prasowych. Zarząd przyjął założenie, iż o przebiegu prac poinformuje po zakończeniu kontraktu w specjalnym komunikacie. Spółka wykonuje wszystkie prace zgodnie z harmonogramem i nie chce być podmiotem polityczno medialnej nagonki, która dzieje się obecnie wokół Stadionu. Tak samo odnosi się do doniesień prasowych w sprawie realizacji kontraktów przy innych Stadionach, gdzie również nie istnieje jakakolwiek przyczyna stanowiąca zarzut dla Spółki niewłaściwego wykonywania kontraktu.

 

 • Sporo uwag pojawiało się również w zakresie obiektu poznańskiego? Z czego wynikają problemy Hydrobudowy w realizacji projektów stadionowych?

 

Spółka nie ma problemów z realizacją kontraktów. Nikt nie stawia spółce zarzutów co do prawidłowości wykonanych umów przy stadionach. Spółka zebrane doświadczenia zamierza wykorzystać przy budowie kolejnych obiektów sportowych. Obecnie wraz z partnerem zagranicznym stara się uzyskać kontrakt na budowę stadionu w Kanadzie, a konkretnie w Toronto.

 

 • Jakie są szanse wygrania przez HBP przetargów na budowę stadionów w Katarze i kiedy można się spodziewać komunikatów w tej sprawie?

 

Spółkę cieszy fakt, iż zagraniczny inwestor sam zwrócił się do Spółki z propozycją budowy Stadionu w Katarze doceniając jej osiągnięcia i sposób realizacji kontraktu. Stadiony w Katarze jednak to zbyt odległa przyszłość, aby o nich teraz rozmawiać. Spóła docenia „know how” zdobyte w tym nowym dla Spółki segmencie rynku i liczy na kolejne doświadczenia, czyli kontrakty.

 

 • Jaka jest obecnie wartość zleceń Hydrobudowy przypadających do realizacji w 2011 i 2012 r.?

 

Portfel zamówień przekracza obecnie 2,5  mld złotych. Największy udział w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu "drogi". Drugim co do wielkości segmentem w portfelu jest segment "woda" z. Trzecim co do wielkości segmentem w portfelu grupy jest segment  "budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe".

 

 • Jak Zarząd ocenia ewentualność znalezienia się spółki w strukturach hiszpańskiego Obrascon Huarte Lain Construccion International (OHL)?

 

Zarząd ocenia, iż pozyskanie tak doświadczonego i silnego inwestora branżowego byłoby dla Spółki sukcesem. Szczególnie ważnym dynamicznie rozwijającym się kierunkiem, gdzie Hiszpańska firma jest mocno obecna, jest Ameryka Południowa. Zarząd jednak nie posiada wiedzy na temat toczących się negocjacji, a konkretnie o zawieszeniu wykonania umowy sprzedaży akcji pomiędzy PBG i OHL. Również przedstawiciel Akcjonariusza większościowego Spółki, na pytania Pełnomocnika SII, przekazał, iż nic ponad to co było treścią komunikatu prasowego w sprawie zawieszenia rozmów nie jest w stanie przekazać.

 

 • Jak po niemal 6 miesiącach Zarząd ocenia szanse na realizacje tegorocznych prognoz?

 

Zarząd Spółki prognozuje osiągnięcie przez Grupę Kapitałową w roku 2011:

 

 • skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie około 1 mld 600 mln PLN;
 • oraz skonsolidowanego zysku netto, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, w wysokości około 50 mln PLN.

 

Zarząd uważa, iż prognoza jest niezagrożona i oparta została na konserwatywnych założeniach

 

 • W ilu procentach jest obecnie zapełniony portfel zamówień Hydrobudowy?

 

To trudne pytanie ponieważ Spółka z jednej strony posiada duży portfel zamówień, z drugiej natomiast ciągle stara się pozyskiwać nowe kontrakty. Jak już wcześniej wspomniano Spółka skupia się przede wszystkim na dużych kontraktach. Liczy także na nowe wysoko marżowe segmenty rynku.

 

W sprawie podziału zysku za rok 2010 Walne Zgromadzenie ZWZ zdecydowało przeznaczyć zysk w kwocie 292.814,99 zł netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010 i przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

 

Pełnomocnik SII głosował za przyjęciem uchwały o podziale zysku. Nad pozostałymi uchwałami przedstawiciel SII wstrzymał się od głosu.

 

Tomasz Bujak

Zobacz również:

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

Nie jest tajemnicą, że stan polskiej służby zdrowia jest, mówiąc wprost, fatalny. Wszelkie statystyki, badania czy sondaże jasno wskazują, że Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo słabo.

Zobacz więcej

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

W trzecim kwartale ubiegłego roku zysk netto firmy znanej z takich tytułów jak Fifa czy Need for Speed był 16-krotnie wyższy od zysku wypracowanego przez CD Projekt

Zobacz więcej

Relacja z ZWZA Hydrobudowa Polska S.A.
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie