Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Stowarzyszenie przeciwne zmianom w Statucie spółki Prosper S.A.

Stowarzyszenie przeciwne zmianom w Statucie spółki Prosper S.A.

 

Stowarzyszenie w dniu 26 maja 2011 r. skierowało do Spółki Prosper S.A. oraz Neuca S.A. pismo w związku z planowanymi zmianami w Statucie spółki Prosper S.A., o których mowa w punkcie 11 opublikowanego na stronie Spółki porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prosper S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r.

 

W piśmie Stowarzyszenie wyraziło poważne zastrzeżenia, co do zgodności planowanych zmian z przepisami prawa, w szczególności w związku z propozycją zmian w zakresie treści § 3 Statutu spółki Prosper S.A. przez dodanie ust: 4 i 5, które mają otrzymać brzmienie:

 

4.Celem utworzenia Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii grupy kapitałowej NEUCA determinujących interes grupy kapitałowej NEUCA.

 

5. Przez grupę kapitałową NEUCA należy rozumieć NEUCA S.A. oraz grupę spółek handlowych bezpośrednio lub pośrednio zależnych od NEUCA S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości lub art. 4 pkt 16 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

 

W ocenie Stowarzyszenia proponowana zmiana przez dodanie w § 3 Statutu ust. 4 wskazuje na dalsze działania podejmowane ze strony Neuca S.A., których celem jest marginalizacja znaczenia i roli akcjonariuszy mniejszościowych spółki Prosper S.A.. Działania takie nie tylko nie leżą w interesie akcjonariuszy mniejszościowych spółki Prosper S.A., ale bezsprzecznie szkodzą również dobremu wizerunkowi Grupy Neuca S.A., jako spółki publicznej.

Sprzeczność planowanych zmian z przepisami

W ocenie Stowarzyszenia planowane zmiany w Statucie, o których mowa powyżej nie tylko naruszają art. 20 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”), zgodnie z którym należy jednakowo traktować akcjonariuszy w takich samych okolicznościach, ale naruszają również art. 3 ksh, który zobowiązuje akcjonariuszy do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu, a nie celu jednego z wielu akcjonariuszy. Należy w szczególności podkreślić, że fakt posiadania przez Neuca S.A. w sposób pośredni i bezpośredni nawet blisko 95% akcji Spółki w żaden sposób nie uzasadnia całkowitego podporządkowania i dopasowania działalności Spółki Prosper S.A. do realizacji misji i strategii Grupy Kapitałowej Neuca S.A. determinującej interes Grupy Kapitałowej Neuca S.A. Ponadto w ocenie Stowarzyszenia proponowana uchwała walnego zgromadzenia o zmianie Statutu jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, w tym przypadku mniejszościowego. W związku z tym zgodnie z art. 422 § 1 uchwała może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Należy również zauważyć, że art. 304 § 4 ksh jednoznacznie mówi, że statut może zawierać takie postanowienia, które nie są sprzeczne z naturą spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami. Tym samym proponowane zmiany naruszają również art. 304 § 4 ksh.

 

Mając na uwadze powyższe Stowarzyszenie zawnioskowało do Zarządu spółki Proser S.A. oraz do Zarządu Spółki Neuca S.A. o wycofanie się z proponowanych zmian w Statucie spółki Prosper S.A. informując, że przypadku pozostawienia takich zapisów, bądź ich uchwalenia Stowarzyszenie zgłosi sprzeciw do uchwały i podejmie odpowiednie kroki prawne mające na celu uchylenie uchwały.

 

Stowarzyszenie podkreśliło w piśmie, że jeśli główny akcjonariusz – Neuca S.A. chce i zamierza mieć  pełną swobodę w decydowaniu i wpływaniu na działalność Spółki zależnej - Prosper S.A., powinien w pierwszej kolejności podjąć kroki zgodne z art. 418 ksh, których celem winno być doprowadzenie do przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki.

 

W odpowiedzi na uwagi Stowarzyszenia, spółka Neuca przesłała pismo następującej treści:

 

Neuca_odpowiedz_na_pismo_SII1.pdf

 

Stowarzyszenie podtrzymuje jednak stawiane tezy i uwagi.

 

Piotr Cieślak

pcieslak@sii.org.pl

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Stowarzyszenie przeciwne zmianom w Statucie spółki Prosper S.A.
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie