Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia (plus materiały na ZWZ)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania

Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

1) Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 18 czerwca 2011 r. na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

 

2) Dzień Rejestracji na Walne Zebranie przypada na 16 dni przed Walnym Zebraniem. Jeżeli szesnasty dzień przed Walnym Zebraniem nie jest dniem roboczym, Dzień Rejestracji przypada w pierwszym dniu roboczym po szesnastym dniu przed Walnym Zebraniem. Dniem Rejestracji na niniejsze Zwyczajne Walne Zebranie zgodnie z § 24 ust. 3 Statutu jest 2 czerwca 2011 r.

 

3) Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania:

 

  1. Rozpoczęcie Obrad
  2. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010 r.
  3. Zatwierdzenie Sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2010 r.
  4. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego SII za 2010 r.
  5. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za 2010 r.
  6. Ustalenie liczby wiceprezesów Stowarzyszenia oraz wybory Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2012/2015.
  7. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej oraz wybory uzupełniające członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2010/2013.
  8. Dyskusja w sprawach różnych.
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

 

4) Członkowie zobowiązani są przesyłać korespondencję dotyczącą Walnego Zebrania na adres poczty elektronicznej: wz@sii.org.pl.

 

5) Do udziału w Walnym Zebraniu, z prawem głosu stanowiącym, uprawnieni są wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia będący członkami pełnoprawnymi w Dniu Rejestracji, na Walne Zebranie, którzy zarejestrowali swój udział w Walnym Zebraniu najpóźniej w Dniu Rejestracji, w sposób określony w § 29 Statutu.

 

6) Członek pełnoprawny to członek zwyczajny Stowarzyszenia, który nie jest zawieszony w prawach członkowskich zgodnie z § 19 ust. 7

 

7) Pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia rejestrują swój udział przez powiadomienie Zarządu Stowarzyszenia o zamiarze udziału w Walnym Zebraniu najpóźniej w Dniu Rejestracji na Walne Zebranie, rejestracji dokonuje Zarząd.

 

8) Powiadomienia (rejestracji) można dokonać na adres poczty elektronicznej określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zebrania (wz@sii.org.pl) lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Na niniejsze Zwyczajne Walne Zebranie można również zarejestrować się korzystając z automatycznego formularza, po zalogowaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia (ze względu na fakt,  że termin rejestracji minął w dniu 2 czewrca, członkowie nie mają już możliwości rejestracji na Walne Zebranie Stowarzyszenia)

 

9) Niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o rejestracji na adres poczty elektronicznej Zarząd Stowarzyszenia odsyła pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji. W razie rejestracji za pomocą automatycznego formularza członek Stowarzyszenia otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany w profilu adres poczty elektronicznej. W razie braku potwierdzenia rejestracji osoba rejestrująca się zobowiązana jest skontaktować się telefonicznie z Zarządem Stowarzyszenia (tel.: +48 (0) 71 332 95 60) w celu potwierdzenia udziału. Po telefonicznym potwierdzeniu udziału Zarząd Stowarzyszenia prześle potwierdzenie rejestracji pocztą elektroniczną na podany przez zgłaszającego się adres.

 

10) W razie wątpliwości, o dopuszczeniu do udziału w Walnym Zebraniu decyduje przedstawienie Przewodniczącemu obrad przez członka Stowarzyszenia zwrotnego potwierdzenia odbioru listu poleconego lub wydrukowanego potwierdzenia otrzymanego od Zarządu wraz z aktualną legitymacją członkowską, najpóźniej przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zebraniu. Zarząd Stowarzyszenia będzie dysponował podczas niniejszego Zwyczajnego Walnego Zebrania możliwością sprawdzenia aktualności członkostwa wg stanu na Dzień Rejestracji na Walne Zebranie, wobec czego posiadanie legitymacji członkowskiej nie jest wymagane.

 

11) Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są podczas podpisywania listy obecności okazać dowód tożsamości ze zdjęciem. Zaleca się posiadanie wydrukowanego potwierdzenia otrzymanego od Zarządu lub zwrotnego potwierdzenia odbioru listu poleconego.

 

12) Każdemu członkowi zwyczajnemu uprawnionemu do udziału w Walnym Zebraniu przysługuje jeden głos. Głos stanowiący można wykonywać jedynie osobiście, udzielanie pełnomocnictw jest niedopuszczalne.

 

13) Do 7 dnia przed Dniem Rejestracji na Zwyczajne Walne Zebranie (tj. 26 maja 2011 r.) grupa członków uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu, w liczbie co najmniej 30, może zgłaszać propozycje poprawek do przedstawionego przez Zarząd porządku obrad, wraz z propozycjami uchwał lub materiałami do dyskusji, pod rygorem ich odrzucenia.

 

14) Przyjęte propozycje poprawek porządku obrad publikowane będą niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od ich wpłynięcia do Zarządu, na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.sii.org.pl/wz).

 

15) Najpóźniej na 7 dni przed Dniem Rejestracji na Walne Zebranie (tj. 26 maja 2011 r.) Zarząd przedstawia Komisji Rewizyjnej oraz zamieszcza na stronie internetowej Stowarzyszenia:

 

1.   projekty uchwał, nad którymi będzie obradowało Walne Zebranie,

2.   informacje o odwołaniach, które będą rozpatrywane przez Walne Zebranie,

3.   inne dokumenty, nad którymi będzie obradowało Walne Zebranie.

 

16) Kandydaci do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zgłaszają, za pośrednictwem Zarządu (na adres poczty internetowej wz@sii.org.pl), swoje kandydatury do 7 dnia przed Dniem Rejestracji na Walne Zebranie (tj. 26 maja 2011 r.).

 

17) Zgłoszenie kandydata zawiera co najmniej:

 

1.   pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,

2.   życiorys kandydata,

3.   program wyborczy kandydata.

 

18) Niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od wpłynięcia kandydatur, Zarząd przesyła pełne zgłoszenia w formie elektronicznej do Komisji Rewizyjnej oraz umieszcza je na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.sii.org.pl/wz).

 

19) Najpóźniej 4 dni przed dniem Walnego Zebrania (tj. 14 czerwca 2011 r.) Zarząd zamieści na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.sii.org.pl/wz) dokładny adres, pod którym odbędzie się Walne Zebranie.

 

26.05.2011 r. - Projekty uchwał, nad którymi będzie obradowało Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w dniu 18.06.2011 r. oraz pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania 

Pełna treść artykułu dostępna za darmo wyłącznie dla członków SII po zalogowaniu się.

Zaloguj się Zarejestruj się

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

Wśród największych spółek notowanych na GPW producent serii gier o Wiedźminie zastąpi informatyczną firmę Asseco Poland.

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia (plus materiały na ZWZ)
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie