Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Fon S.A.- Komentarz SII do decyzji Sądu

Szanowni Państwo,

 

w związku z licznymi pytaniami akcjonariuszy oraz treścią raportu bieżącego spółki FON S.A. nr 55/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. oświadczamy, że w dniu 20 listopada 2009 r. Stowarzyszenie powzięło informację o ogłoszeniu w dniu 20 listopada 2009 r. przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie X Wydział Gospodarczy  wyroku w sprawie z powództwa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przeciwko spółce FON S.A., Sąd oddalił powództwo.

 

Pozew dotyczył uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń spółki FON S.A. z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie kolejno scalenia akcji, obniżenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Stowarzyszenie szanuje wyrok Sądu, jednak wyraża przy tym zaniepokojenie faktem, iż Sąd nie dostrzegł zagrożenia związanego z wykonaniem zaskarżonych uchwał w postaci możliwości wykorzystania tychże uchwał do przejęcia kontroli nad spółką z wykorzystaniem środków pieniężnych znacznie mniejszych, niż wynika to z kapitalizacji rynkowej spółki. Warto też zauważyć, że zgodnie z decyzją Sądu projekt uchwały spółki publicznej może w swojej treści zawierać informacje o niewielkiej emisji, by z kolei podczas Walnego Zgromadzenia zmienić uchwałę tak, aby emisja pozwalała na przejęcie kontroli nad spółką. Z tego też powodu wyrok jest dla Stowarzyszenia niezrozumiały.

 

Stowarzyszenie podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, iż wprowadzenie daleko idących zmian do projektów uchwał tuż przed głosowaniem na walnym zgromadzeniu jest wyrazem braku poszanowania akcjonariuszy mniejszościowych, a jednocześnie sprzeczne z dobrymi obyczajami, jakimi powinny kierować się spółki giełdowe. Prawo rynku kapitałowego nakłada na spółkę publiczną obowiązek publikacji projektów uchwał z dużym wyprzedzeniem, co ma na celu umożliwienie akcjonariuszom zapoznanie się z treścią projektu oraz odpowiednią jego oceną. Obowiązek publikacji projektów uchwał może okazać się jednak z punktu widzenia akcjonariuszy bezużyteczny, skoro w dniu Walnego Zgromadzenia może dojść do bardzo daleko idących zmian merytorycznych w ich treści.

 

W związku z powyższym ogłoszony wyrok może nieść daleko idące konsekwencje dla akcjonariuszy spółek publicznych, albowiem podobne sytuacje mogą mieć miejsce w przyszłości. Zdaniem SII wyrok sądu pozbawia inwestorów możliwości racjonalnej oceny i analizy porządku obrad. Oznacza też, że niektóre ustawowe obowiązki informacyjne spółki publicznej w dużym zakresie mogą stracić na znaczeniu, a obecne regulacje prawne mogą być nadużywane, w sprzeczności z dobrymi obyczajami.

 

SII przypomina również, że zaraz po złożeniu powództwa, kolejne Walne Zgromadzenie spółki FON S.A. uchyliło zaskarżone uchwały, przez co przedmiot sporu przestał istnieć. SII nie wycofało jednak powództwa (chociaż była taka możliwość), gdyż uznało, iż ostateczne wyjaśnienie sprawy jest obowiązkiem wynikającym z charakteru działalności statutowej Stowarzyszenie i leży w przede wszystkim interesie całego rynku.

 

Stowarzyszenie pozostawia bez komentarza treść raportu bieżącego spółki FON S.A. nr 55/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zawierającą stwierdzenie, jakoby działania SII były  „działaniami PR-wymi, reklamującymi SII”  Uważamy, że tego typu komentarze dobitnie i jednoznacznie świadczą o „rzetelności i jakości” komunikatów spółki FON S.A. i stoją w sprzeczności z kulturą korporacyjną spółek publicznych.

 

Należy podkreślić, że działalność Stowarzyszenia od zawsze pozostaje w zgodzie z prawem i w pierwszej kolejności ma na celu ochronę praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Odpowiedzialność za niejasną politykę informacyjną ponosi zarząd spółki. Stowarzyszenie podejmuje natomiast te działania, które mogą doprowadzić do pełniejszego zapoznania się przez akcjonariuszy z sytuacją w spółce i jej planami.

 

Przypominamy również, że choć spółka opublikowała kompletny raport bieżący w odpowiedzi na ogłoszony wyrok, to należy zwrócić uwagę, iż nie wywiązała się z obowiązku publikacji raportu po powzięciu informacji o złożeniu powództwa. Pozew o uchylenie uchwał podlegał obowiązkom informacyjnym zgodnie z wówczas obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wybiórczość informacyjna spółki jest więc całkowicie niezrozumiała i kolejny raz daje dowód „rzetelności i jakości” prowadzonej przez spółkę polityki informacyjnej.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

 Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Logo SII