Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

SII wzięło udział w ZWZA Mostostalu Warszawa

Sprawozdanie z ZWZA Mostostalu Warszawa z dnia 12.05.2009 r.


W dniu 12 maja 2009 roku na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa SII Pan Tomasz Bujak, Przewodniczący warszawskiego Oddziału SII wziął udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Mostostalu Warszawa.


W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 5 akcjonariuszy w tym trzech reprezentujących powyżej 5% kapitału zakładowego:


ACCIONA S.A. z siedzibą w Madrycie posiadająca 10 018 733 akcji uprawniających do 10 018 733 głosów, stanowiących 64, 69% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 50, 09% w ogólnej liczbie głosów.


Otwarty Fundusz emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie posiadający 3 300 000 akcji uprawniających do 3 300 000 głosów, stanowiących 21, 31% głosów na tym Zgromadzeniu i 16, 5% w ogólnej liczbie głosów.


AIG Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadający 1 604 430 akcji uprawniających do 1 604 430 głosów, stanowiących 10, 36% głosów na tym Zgromadzeniu i 8, 0% w ogólnej liczbie głosów.

 

Wśród pozostałych akcjonariuszy było SII oraz osoba fizyczna


1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia było Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.

2. Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 r.       

3. Zmiany w Statucie Spółki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie jednostkowych sprawozdań finansowych.

 

Głównym powodem obecności pełnomocnika SII  na zwyczajnym walnym Mostostalu Warszawa było nieprecyzyjne, mało czytelne wyjaśnienie przez zarząd w rocznym sprawozdaniu finansowym problemu opcji finansowych zawieranych przez spółkę.

Pytania SII w szczególności dotyczyły następujących kwestii:

Czy kontrakty i opcje zabezpieczały w 100 % przepływy pieniężne?

Czy spółka zawierała transakcje kupna opcji call, jeśli tak to dlaczego?

Czy strategie opcyjnie były symetryczne czy asymetryczne, a jeśli tak to czy nie przeważały opcje call?


Na zadanie pytania odpowiedzi udzielił członek zarządu Włodzimierz Woźniakowski. Potwierdził on ze opcje call były zawierane przez spółkę jednak zapewnił, że tylko i wyłącznie do pokrycia ubezpieczenia kontraktów nominowanych w walucie obcej służące w 100% ubezpieczeniu kontraktu. Dodał, że główny akcjonariusz spółki wyraźnie zabrania spekulacji na opcjach. Jako zabezpieczenie opcyjnie spółka stosuje europejski forward extra, który w skrócie polega na kupnie w przypadku importera lub sprzedaży w przypadku eksportera określone kwoty waluty w określonym momencie przyszłości po kursie minimalnym gwarantowanym lub kursie maksymalnym. Spółka nie otrzymuje jednego kursu realizacji transakcji, lecz dwa tworzące korytarz w obrębie, którego funkcjonuje zabezpieczenie. Prezes Mostostalu Warszawa dodał ze spółka nie stosuje asymetrycznych strategii opcyjnych. Prezes Woźniakowski zobowiązał się do szczegółowego wyjaśnienie po walnym sposobu zawierania transakcji przez spółkę - co uczynił -jednocześnie zapewnił, że spółka jest gotowa udzielić niezbędnych wyjaśnień w każdym czasie oraz zobowiązał się do szerszego informowania o zawieranych opcjach mając na uwadze specyficzna sytuacje na rynku jednocześnie zapewnił, że spółka stosuje takie same zasady opcyjnie od wielu lat. Przedstawiciel SII uznał te wyjaśnienia za wystarczające i głosował za udzieleniem absolutorium członkom zarządu. Jednak w przypadku Rady Nadzorczej spółki sprawozdanie SII uznało za dość ogólnikowe, a jedyny przedstawiciel Rady Nadzorczej opuścił w połowie Walne Zebranie, a ze sprawozdania Rady nie wynikało, że Rada wnikliwie badała działalność spółki.  Wszystkie podjęte uchwały były datowane na 10 maja 2009 roku w związku z tym SII wstrzymało się od głosu nad udzieleniem absolutorium Radzie Nadzorczej.


W sprawie podziału zysku za rok 2008 akcjonariusze reprezentujący fundusze zgłosili propozycje wypłaty dywidendy w wysokości 20% zysku za rok 2008. W dyskusji na temat dywidendy przedstawiciel SII zabrał głos prosząc o wyjaśnienie dotyczące polityki dywidendy na najbliższe lata przypominając, że szczególnie dla akcjonariuszy mniejszościowych dywidenda jest jednym z ważniejszych praw przysługujących z akcji, a spółka głównie z powodów finansowych nie wypłacała jej od lat. Przyjmując wyjaśnienia, że 6 krotny wzrost przychodów na przestrzeni kilku ostatnich lat i sytuacja na rynku bankowym powoduje, że firmie potrzebna jest gotówka, przedstawiciel SII zwrócił się do zarządu z pytaniem, czy w sytuacji zakładanego przez zarząd dodatniego zysku w roku następnym i poprawie sytuacji makroekonomicznej zarząd zarekomenduje wynagrodzenie tego akcjonariuszom w postaci poszerzonej dywidendy?  Prezes Popiołek powiedział, że widzi taką możliwość i będzie rekomendował, aby dywidenda jednak została wypłacana.


Po Walnym Zgromadzeniu Prezes Woźniakowski zapewniał przedstawiciela SII, że zasadą głównego akcjonariusza spółki jest wypłata 30% dywidendy z zysku i spółka planuje stosować te zasady również w Mostostalu Warszawa. Wniosek o wypłatę dywidendy nie uzyskał wymaganej ilości głosów. Przedstawiciel SII w obu głosowaniach nad wnioskiem o wypłatę dywidendy oraz uchwalą o przeznaczeniu zysku na kapitał zakładowy wstrzymał się od głosu. Pozostałe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.


Tomasz Bujak

Przewodniczący warszawskiego oddziału SII


 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Logo SII