Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

PKM Duda S.A. - stanowisko i działania podjęte przez SII

Szanowni Państwo,


Zachęcamy do zapoznania się  z zamieszczonym poniżej stanowiskiem SII w sprawie ujawnienia przez Zarząd Spółki PKM Duda S.A. informacji, iż wbrew wcześniejszym zapewnieniom Prezesa, Spółka zaangażowała się w opcje walutowe, których ujemna wycena sięgła na koniec grudnia 2008 roku kwoty niemal 30 mln zł.


Zachęcamy Państwa do wyrażania opinii w tej sprawie, oraz do jak najszybszego kontaktu ze Stowarzyszeniem. Wszystkie informacje o podejmowanych krokach zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej częstego odwiedzania.

 

Osoba kontaktowa:
Paweł Wielgus

Specjalista ds. Interwencji i Analiz

e-mail: pwielgus@sii.org.pl

tel:  (071) 332-95-66

 

 

06.03.2009: SII wysłało do przedstawicieli Rady Nadzorczej PKM DUDA SA pismo, w którym wnosi o:

 

1. Złożenie do Zarządu Spółki wniosku na podstawie art. 399 par. 2 Kodeksu spółek handlowych o zwołaniu w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały na podstawie art 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności na podstawie art. 483 par 1 Kodeksu spółek handlowych i dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu Zarządu przez:

 

a) Pana Macieja Dudę - Prezes Zarządu,

b) Panią Bognę Dudę-Jankowiak - Wiceprezes Zarządu,

c) Pana Romana Milera - Wiceprezes Zarządu,

d) Pana Rafała Oleszaka - Wiceprezes Zarządu, 

 

w związku z niewykonywaniem albo nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w art. 96 ustawy o ofercie publicznej oraz naruszeniem przez Zarząd Spółki postanowień par 22 ust. 2 pkt m) Statutu Spółki, oraz:

 

2. w sytuacji, gdy Zarząd Spółki nie zwoła w terminie 2 (dwóch) tygodni Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, zwołanie przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie art. 399 par 2 Kodeksu spółek hadlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał na podstawie art 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności na podstawie art. 483 par 1 Kodeksu spółek handlowych i dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu Zarządu przez:

 

a) Pana Macieja Dudę - Prezes Zarządu,

b) Panią Bognę Dudę-Jankowiak - Wiceprezes Zarządu,

c) Pana Romana Milera - Wiceprezes Zarządu,

d) Pana Rafała Oleszaka - Wiceprezes Zarządu, 

 

w związku z niewykonywaniem albo nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w art. 96 ustawy o ofercie publicznej oraz naruszeniem przez Zarząd Spółki postanowień par 22 ust. 2 pkt m) Statutu Spółki, oraz:

 

06.03.2009: SII wysłało do KNF pismo, w którym zastrzega sobie prawo do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie spółki PKM DUDA SA

 

06.03.2009: SII wysłało do Zarządu PKM DUDA SA pismo, w którym zwraca się o udzielenie informacji w trybie art. 428 par. 4 Kodeksu spółek handlowych o umowach, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują pełnione w Spółce funkcje. SII zwróciło się o jednoczesne przekzanie informacji do SII, jak i na stronie internetowej spółki.  

 

20.02.2009: SII wysłało do Zarządu PKM DUDA SA pismo, w którym prosi o ujawnienie wszelkich szczegółów związanych z zawartymi transakcjami "zabezpieczającymi"

 

19.02.2009: Część z opublikowanych w dniu 19.02.2009 artykułów prasowych nt.  planów działań SII w sprawie spółki PKM DUDA SA

 

 

Dziennik

Gazeta Giełdy Parkiet

Gazeta Prawna

Puls Biznesu

Rzeczpospolita

 


 

18.02.2009: SII zwołuje konferencje prasową, na której przedstawia plan działań wobec Spółki, jak i przedstawicieli jej Zarządu

 

W związku z raportem bieżącym nr 15/2009 Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. („Spółka”), opublikowanym w dniu 16 lutego 2009 r., dotyczącym wpływu transakcji zabezpieczających na wynik Grupy Kapitałowej PKM DUDA w 2008 roku oraz w odniesieniu do wypowiedzi Prezesa Spółki Pana Macieja Dudy na łamach gazety Puls Biznesu w dniu 1 grudnia 2008 r. oraz 17 lutego 2009 r., Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwraca się do właściwych organów Spółki oraz organów administracji publicznej o podjęcie działań mających na celu zbadanie, czy Zarząd Spółki nie dopuścił się naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa przy zawieraniu transakcji na opcjach walutowych, a także podjęcia odpowiednich środków prawnych zmierzających do pociągnięcia członków Zarządu Spółki do odpowiedzialności cywilnej i karnej.


Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwraca się do:

 

I. Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie działań w imieniu i na rzecz Spółki:
1) na podstawie art. 379 w zw. z art. 483 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) odnośnie naruszenia przez członków Zarządu Spółki przepisu art. 483 § 2 KSH, oraz podjęcia stosownych działań zgodnie z art. 399 § 2 KSH, celem przegłosowania przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu na podstawie art. 393 pkt 2) KSH,
2) na podstawie art. 379 § 1 w zw. z art. 483 § 1 oraz art. 17 § 3 KSH odnośnie naruszenia przez członków Zarządu Spółki postanowień § 22 ust 2 pkt m) Statutu Spółki oraz podjęcia stosownych działań zgodnie z art. 399 § 2 KSH, celem przegłosowania przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu na podstawie art. 393 pkt 2) KSH,
3) na zasadach ogólnych dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego tj. w art. 415 Kodeksu Cywilnego (KC) oraz odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej w związku z postanowieniami umów o zarządzanie (kontraktów menedżerskich) zawartych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, przewidującymi odpowiedzialność członka Zarządu względem Spółki w związku z wyrządzeniem szkody Spółce,
4) złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 585 § 1 KSH w związku z podejrzeniem działania na szkodę Spółki przez członków Zarządu Spółki,
5) złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 100 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z podejrzeniem zatajenia prawdziwych danych przez członków Zarządu Spółki związanych z wykonywaniem obowiązków z art. 56 ust 1 ustawy o ofercie publicznej (…),
6) złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 183 ust 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa manipulacji przez członków Zarządu.
7) złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 296 §1 kodeksu karnego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nadużycia zaufania i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej.

 

II. Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia, czy Spółka, a przede wszystkim członkowie Zarządu Spółki nie ponoszą odpowiedzialności administracyjnej w związku z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w art. 96 ustawy o ofercie publicznej (…) oraz, czy w związku z wypowiedzią publiczną w gazecie Puls Biznesu Prezesa Macieja Dudy doszło do manipulacji, o której mowa w art. 39 ust 2 pkt 4 lit b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, co uzasadniałoby zastosowanie wobec Prezesa Zarządu sankcji z art. 172 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


III. Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęcie postępowań administracyjnych wobec wszystkich spółek publicznych, które nie ujawniły w raportach bieżących skali problemu tzw. opcji walutowych, a przekazały rzeczywiste dane do KNF oraz publicznego ogłoszenia listy spółek wobec których takie postępowania zostały wszczęte, co pozwoli inwestorom legalnie zorientować się, które spółki są zagrożone (ryzykowne).


Ponadto Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych stwierdza, co nastepuje.


Z uwagi na nieprawidłową politykę informacyjną Spółki godzącą w interesy inwestorów giełdowych oraz naruszającą przepisy prawa i regulacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych informuje, iż gromadzi materiały, które pozwolą przygotować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw/a do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, VI Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej, celem ustalenia, czy nie doszło do popełnienia przez Spółkę przestępstwa. Konieczne jest także zbadanie przez Prokuraturę, czy w związku z wypowiedzią publiczną w gazecie Puls Biznesu Prezesa Macieja Dudy, iż Spółka nie zawierała transakcji na opcjach walutowych nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 286 kodeksu karnego polegającego na osiągnięciu korzyści majątkowej poprzez doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na skutek wprowadzenia jej w błąd.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych apeluje do wszystkich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym inwestorów zrzeszonych w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych o współpracę i wsparcie podjętych działań, w tym w szczególności przy zbieraniu wszelkich informacji na temat nieprawidłowości w działaniach Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. oraz Członków Zarządu Spółki w zakresie wprowadzenia w błąd inwestorów odnośnie zawartych przez Spółkę transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, a także działania na szkodę Spółki przez Członków Zarządu. W dalszej kolejności, w przypadku wystąpienia na drogę cywilną przeciw Zarządowi Spółki, osoby i podmioty poszkodowane przez Spółkę, które za pośrednictwem Stowarzyszenia przekażą Kancelarii pełnomocnictwo, będą reprezentowane w sprawie przez najlepszą Kancelarię Prawną w Polsce - Gessel (m.in. w kategorii kancelarii rekomendowanych w dziedzinie rynki kapitałowe i papiery wartościowe).Przepisy prawa:


[Kodeks spółek handlowych]
Art. 483. § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.
§ 2. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
Art. 379. § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.
Art. 399. § 2. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą.
Art. 17. § 3. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu.
Art. 393. Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga: (…)
2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
Art. 585. § 1. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej szkodę
- podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobę wymienioną w § 1 nakłania do działania na szkodę spółki lub udziela jej pomocy do popełnienia tego przestępstwa.


[Kodeks cywilny]
Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

[Kodeks karny]
Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 296. § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę.


[Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi]
Art. 183. 1. Kto dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. a lub pkt 5-7, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.
2. Kto wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. a lub pkt 5-7, podlega grzywnie do 2.000.000 zł.
Art. 39. 1. Zakazana jest manipulacja instrumentem finansowym, zwana dalej "manipulacją".
2. Manipulację stanowi:
1) składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;
2) składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;
3) składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna;
4) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych:
a) przez dziennikarza - jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności,
b) przez inną osobę - jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
5) składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w błąd albo wykorzystanie ich błędu, co do ceny instrumentów finansowych;
6) zapewnianie kontroli nad popytem lub podażą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób powodujący bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
7) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań powodujące wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań;
8) uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych instrumentów finansowych, jeśli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt interesu.

[Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych]
Art. 100. 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym lub innych dokumentach informacyjnych albo inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo informacje, o których mowa w art. 38a ust. 1, art. 42a ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Art. 56. 1.  Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6, do równoczesnego przekazywania Komisji, spółce prowadzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:
1) informacji poufnych, w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zwanych dalej "informacjami poufnymi";
2) informacji bieżących i okresowych:
a) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 - w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, albo
b) zgodnie z postanowieniami regulaminów, o których mowa w art. 61 - w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych wyłącznie do obrotu na rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub obrotu na rynku pozagiełdowym.
1a.  Komisja gromadzi informacje, o których mowa w ust. 1, oraz zapewnia powszechny i stały dostęp do tych informacji, przy uwzględnieniu konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa informacji oraz pewności źródła informacji.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, emitent jest obowiązany, z zastrzeżeniem art. 57 ust. 1:
1) przekazać niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają ich przekazanie, lub po powzięciu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin;
2) umieścić w sieci Internet na swojej stronie, z wyłączeniem danych osobowych osób, których te informacje dotyczą.
3. Emitent nie może łączyć przekazywania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z przekazywaniem informacji w ramach działań marketingowych dotyczących jego działalności, w sposób mogący powodować wprowadzenie w błąd co do charakteru tych informacji.
4.  (uchylony).
5. Emitent jest obowiązany do przekazania w trybie określonym w ust. 1 każdej informacji, która stanowi znaczącą zmianę informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1. Przepisy ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku emitenta, o którym mowa w ust. 1, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, zakres informacji przekazywanych zgodnie z ust. 1 oraz terminy ich przekazywania określają przepisy państwa macierzystego.
7.  Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, którego papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie w jednym państwie przyjmującym, przekazuje Komisji informacje, o których mowa w ust. 1. Przekazanie tych informacji do publicznej wiadomości następuje na zasadach określonych w przepisach państwa przyjmującego.
Art. 96. 1. W przypadku gdy emitent lub wprowadzający:
1) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 20, art. 24 ust. 3, art. 28 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38b, art. 40, art. 42b, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, art. 50, art. 51a, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56-56c, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 63, art. 66 i art. 70,
2) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z art. 38 ust. 5 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3, z art. 39 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, z art. 42 ust. 4 w związku z art. 45, art. 47 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3,
3) nie wykonuje lub wykonuje nienależycie nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1, narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 17 ust. 1 pkt 2,
4) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29-31 i art. 33 rozporządzenia 809/2004,
5) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 2, art. 42a ust. 2 i art. 51 ust. 2, nie przekazuje w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego lub
6) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 3, art. 42a ust. 3 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego
- Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.
2. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b, Komisja, przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, zasięga opinii spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe emitenta.
3. W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków, o których mowa w ust. 1, Komisja może dodatkowo zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób.
4. Umowy przeniesienia papierów wartościowych zawarte przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, są ważne.
5. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego skutek ten następuje. W przypadku bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, w terminie tym następuje wycofanie papierów wartościowych z tego obrotu; art. 91 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
6.  W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.
7. Kara, o której mowa w ust. 6, nie może być nałożona, jeżeli od wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, upłynęło więcej niż 6 miesięcy.
8. W przypadku emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym kara pieniężna nakładana jest na towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu.
9.  (uchylony).
10. Komisja może przekazać do publicznej wiadomości treść decyzji stwierdzającej niewywiązywanie się emitenta z obowiązków, o których mowa w ust. 1.
11. Przekazanie przez Komisję do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 10, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
12. Uprawnienia Komisji, wynikające z przepisów ust. 1-11, w zakresie dotyczącym art. 57 ust. 1 i 2, mają zastosowanie do:
1) zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium któregokolwiek z innych państw członkowskich.
13. W przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5, ust. 6 lub w art. 65 ust. 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł. Przepisy ust. 6-11 stosuje się odpowiednio.
13a. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2, nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 lub 6, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł. Przepisy ust. 6-11 stosuje się odpowiednio.
14. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 44 ust. 2, Komisja może:
1) wydać decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych, na czas określony lub bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym albo
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
3) zastosować obie sankcje łącznie.
15. W przypadkach, o których mowa w ust. 14, przepisy ust. 4-7 oraz 10 i 11 stosuje się odpowiednio.


Zobacz również:

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

Nie jest tajemnicą, że stan polskiej służby zdrowia jest, mówiąc wprost, fatalny. Wszelkie statystyki, badania czy sondaże jasno wskazują, że Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo słabo.

Zobacz więcej

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

W trzecim kwartale ubiegłego roku zysk netto firmy znanej z takich tytułów jak Fifa czy Need for Speed był 16-krotnie wyższy od zysku wypracowanego przez CD Projekt

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie