Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Stanowisko SII w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ZEG SA

Stanowisko SII w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ZEG


W dniu 13 sierpnia 2008 spółka Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne (ZZM) posiadająca pośrednio 65,5% akcji ZEG S.A. (743 450 szt.) ogłosiła wezwanie do sprzedaży 391.590 akcji (34,5%)  pozostających w wolnym obrocie. Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 36,80 zł. Zapisy na akcje przyjmowane będą w terminie od 27 sierpnia do 31 października br.


W opinii Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zaproponowana cena za jedną akcję odbiega od jej ceny godziwej, m.in. dlatego, że nie uwzględnia realizowanej restrukturyzacji, perspektyw rozowju sektora oraz nieoficjalnych planów finansowych ZEG przedstawionych przez Zarząd Kopexu.


Potencjalna restrukturyzacja majątku Spółki, w tym m.in. sprzedaż zbędnych aktywów, optymalizacja wydatków na rozwój, a także racjonalizacja zasad wynagrodzeń zarządu, to ruchy, które zdaniem SII w prostej linii mogą zapewnić spółce oszczędności na poziomie około 1,5 mln zł w skali roku, a jednocześnie dzięki sprzedaży aktywów zapewnić gotówkę na inwestycje i dalszy dynamiczny rozwój. Warto tutaj przypomnieć, że jeszcze niedawno Spółka ogłosiła plan inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej zlokalizowanej na terenie gminy Tychy, której wartość szacowana jest na 6,5 mln Euro.


Zwracamy również uwagę na fakt, że jeszcze w dniu 8 maja 2008 roku pomiędzy BBI Capital NFI S.A., a Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi S.A. została zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów spółki Infrabud Sp. z o.o, która wynikała z umowy przedwstępnej zawartej w czwartym kwartale 2007 roku. Infrabud w swoich aktywach posiadał tylko i wyłącznie akcje ZEG. Cena za jaką ZZM nabył udziały w Infrabud wskazuje na to, że ZZM płacił za jedną akcję ZEG cenę znacznie wyższą od obecnie proponowanej. W opinii reprezentującego Stowarzyszenie Mecenasa Roberta Nogackiego zakup akcji ZEG za pośrednictwem Infrabudu i obecne wezwanie po cenie znacząco niższej od zapłaconej funduszowi BBI NFI Capital może zostać uznany za próbę obejścia prawa, która umożliwiła Spółce pośredni zakup akcji ZEG bez późniejszego stosowania się do artykułu 79 ust. 2 pkt. 1, zgodnie z którym cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. W tym kontekście podkreślić należy, iż czynność prawna zmierzająca do obejścia ustawy jest z mocy prawa nieważna i dlatego obecne wezwanie, dokonane po cenie odbiegającej od ceny godziwej, może powodować poważne komplikacje prawne dla spółki i jej akcjonariuszy.


W związku z powyższym informujemy, że Porozumienie akcjonariuszy ZEG nie zamierza odpowiadać na wezwanie przy cenie zaproponowanej przez Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne. Podkreślamy przy tym, że mimo słabej kondycji rynku kapitałowego znacząco zmieniła się w okresie ostatniego półrocza sytuacja ekonomiczna ZEG. Spółka wypracowała po pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku ponad 1,3 mln zł zysku operacyjnego (o 164% więcej niż w roku ubiegłym), 1,1 mln zł zysku netto (424% więcej niż w 1 półroczu 2007 roku) oraz przychody na poziomie 30,4 mln zł (42% więcej niż w analogicznym okresie 2007 roku). Chcielibyśmy również zauważyć, że w artykule prasowym z 21 lipca 2008 roku opublikowanym w Gazecie Parkiet pt. "Zapowiada się rekordowy rok" Prezes Kopexu, Pan Marian Kostempski twierdził, że w perspektywie 2-3 lat przychody ZEG-u mogą wzrosnąć dwukrotnie do 100 mln.


Prezes Kostempski zwrócił m.in. uwagę na to, że liczy na bardzo udane drugie półrocze bieżącego roku, dodając jednocześnie, że w całym 2008 roku ZEG może zarobić nawet 4 mln zł, co dawałoby 3,5 zł zysku przypadającego na jedną akcję. Obecnie już po pierwszym półroczu zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto Grupy ZEG przekroczył poziom wyników osiągniętych przez Spółkę w całym 2007 roku.


Zauważamy również, że w kontekście pojawienia się kilka miesięcy temu w akcjonariacie ZEG, Grupy ZZM Kopex zaistniały także nowe możliwości przyśpieszenia dotychczasowego rozwoju spółki ZEG. Pojawienie się inwestora może zapewnić bowiem dodatkowe korzyści finansowe wynikające chociażby z efektów synergii kosztowej i operacyjnej, ale także ułatwia spółce ZEG dostęp do rynków zagranicznych, a tym samym do eksportu, który stanowił do tej pory ułamkowy udział w przychodach. Przynależność ZEG do Grupy ZZM Kopex daje Spółce dostęp m.in. do tak perspektywicznych rynków, jak Chiny, Rosja, czy też Ameryka Południowa.


Porozumienie akcjonariuszy liczy na to, że w ciągu najbliższych kilku tygodni uda się zdobyć wystarczająco duże poparcie, aby w drodze głosowania Grupami dokonać zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.


Planujemy także przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami ZZM na temat zaproponowanej ceny w wezwaniu do sprzedaży akcji ZEG. W przypadku, gdy ZZM nie zdecyduje się na istotne podniesienie ceny w wezwaniu (do poziomu godziwego), zważając na perspektywy rozwoju Spółki, chcemy podjąć w przyszłości z ZZM już na poziomie Rady Nadzorczej dalszy konstruktywny dialog i działania w celu dalszego systematycznego wzrostu wartości wewnętrznej Spółki, w ramach jej funkcjonowania na rynku publicznym. Warto tutaj przypomnieć, że podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZEG głosami Kopexu odwołano osobę rekomendowaną przez Porozumienie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.


Zachęcamy również wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych spółki ZEG, którzy chcą wesprzeć inicjatywę Porozumienia działającego pod auspicjami SII, a także chcą działać w obronie swoich interesów do przyłączenia się do nas i poparcia naszych działań. Obecny udział Porozumienia w akcjonariacie Spółki kształtuje się na poziomie 19,7%.


Aby zostać członkiem Porozumienia akcjonariuszy ZEG SA należy podpisać umowę Porozumienia, a następnie przekazać pełnomocnictwo do posiadanych akcji ZEG, Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Akcje należy blokować tylko i wyłącznie pod Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podpisane dokumenty w dwóch egzemplarzach należy przesłać na adres SII (ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław). Prosimy również o przesłanie potwierdzenia wystawionego przez Państwa Biuro Maklerskie mówiącego o liczbie posiadanych akcji.


Pełnomocnictwo


Umowa Porozumienia


 


 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Logo SII