Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Statut, cele, uchwały

Obowiązujący Statut Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 15 maja 2010 r., a następnie zmieniony uchwałą Walnego Zebrania z dnia 22 stycznia 2011 r. Tekst jednolity Statutu został ustalony przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Statut wszedł w życie w dniu 14 marca 2011 r., z chwilą rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz upowszechnianie i ochrona praw inwestorów indywidualnych jako konsumentów usług świadczonych przez instytucje finansowe, w szczególności poprzez:

 

 1. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom indywidualnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce,
 2. działanie na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych w Polsce,
 3. propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce,
 4. działanie na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku kapitałowym,
 5. inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz ochronę inwestorów,
 6. współdziałanie z organami administracji publicznej oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego w zakresie kształtowania polityki zapewniającej rozwój rynku kapitałowego w kierunku zgodnym z interesami inwestorów indywidualnych,
 7. działanie na rzecz powstania w Polsce "klubów inwestorskich",
 8. wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz projektów regulacji obowiązujących na rynkach zorganizowanych,
 9. reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z rynkiem kapitałowym,
 10. reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych wobec instytucji finansowych świadczących usługi na rzecz inwestorów indywidualnych.

 

Stowarzyszenie jako organizacja społeczna działa w interesie publicznym. Podejmując działania przed organami administracji publicznej i sądami, Stowarzyszenie działa w interesie społecznym kierując się dobrem ogółu i interesem publicznym.

Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi bezpłatnie są:

 

 1. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna,
 2. prowadzenie programów badawczo-rozwojowych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego,
 3. organizacja spotkań mających na celu propagowanie idei "klubów inwestorskich" i wiedzy o nich,
 4. wpływanie na opinię publiczną poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących inwestorów indywidualnych.

 

Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi odpłatnie są:

 

 1. krajowe i międzynarodowe projekty naukowe,
 2. działalność edukacyjna i szkoleniowa,
 3. działalność wydawnicza,
 4. inne projekty własne Stowarzyszenia.


Środki pozyskane z działań opisanych powyżej są w całości przeznaczane na działalność statutową Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może wnioskować o wszczęcie lub dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z realizacją swoich celów statutowych.

Uchwały XXI ZWZ SII z dnia 23 czerwca 2012 r.

27.06.2012

Uchwały XXI Zwyczajnego Walnego Zebrania SII z dnia 23 czerwca 2012 r.Zobacz więcej

  R E K L A M A  

27.06.2012

Uchwały XXI ZWZ SII z dnia 23 czerwca 2012 r.

Uchwały XXI Zwyczajnego Walnego Zebrania SII z dnia 23 czerwca 2012 r.Zobacz więcej

Uchwały XX ZWZ SII z dnia 18 czerwca 2011 r.

24.06.2011

Uchwały XX ZWZ SII z dnia 18 czerwca 2011 r.

Uchwały XX Zwyczajnego Walnego Zebrania SII z dnia 18 czerwca 2011 r.Zobacz więcej

Logo SII